About OPTION

Headquartered in Belgium, Option specializes in wireless IoT solutions enabling Machine to Machine (M2M) communication.
With more than 25 years of experience and many industry firsts, the Company is ideally positioned to offer efficient, reliable and secure IoT solutions across a variety of industries and applications.
Option partners with system integrators, value added resellers, application platform providers, value added distributors and network operators to bring tailor-made solutions to customers around the world.

Option Engineering Services

Option backs its advanced CloudGate IoT solution platform with an extensive engineering consultancy capable of helping you succeed. Our talent and experience have proven extremely effective in helping companies effectively and efficiently develop products.

We work with organizations which seek to leverage our years of specialized wireless communications experience to speed time-to-market, reduce risk and proactively avoid product design and development pitfalls.

Option’s Engineering Services and our in-house and state-of-the-art OptionLab, are here to help you recognize and capitalize on market opportunities. From early stage product feasibility assessments, to final product manufacturing, our Engineering Services can support your full range of needs.

For more information, consult www.engineering.option.com

+ Option in the community

Option supports socio-economic projects both in and outside the company walls. Candidates for support are carefully selected following thorough evaluation of both the ambitions and the technological and innovative qualities of the project.

+ Business Ethics

Option® is mindful of its responsibility to behave in an ethical manner in the course of pursuing its business goals, and the company, including all its subsidiaries, affiliates and/or consolidated holdings, is committed to the following practices:

Investment
We will not invest in any of the following areas:

 • marketing, development or production of nuclear, chemical or biological weapons
 • marketing, development or production of weapons of war or other armaments
 • marketing, development or production of products involving animal fur or animal testing
 • production of strategic parts of weapon systems of any kind
 • marketing, development or production of pornography or products from the sex, hard drugs or tobacco industry

Employment
We will not engage in any of the following activities:

 • use of children under the legal age for employment
 • use of forced, bonded or compulsory labour

Discrimination
We will not discriminate against our employees in any of the following areas:

 • on the grounds of race, color, sex, sexual orientation, religion, political opinion, age or nationality
 • on the grounds of pregnancy or maternity leave

Purchasing
We will put into place checks, controls and procedures to ensure all our suppliers and sub-contractors:

 • have ethical standards that do not compromise any of the above
 • have checks, controls and procedures that ensure their suppliers or sub-contractors do not compromise any of the above

Prevention of Corruption
We will include in our distribution and supply agreements anti-bribery standard clauses. Our employment policies outline measures that can and will be taken in order to prevent corruption. Option®, as a public company and a member of the ETHIBEL Sustainability index, respects the Corporate Governance rules.

+ Environmental responsibility

Throughout its operations, defined as “the sourcing, manufacture and supply of wireless communication products and solutions”, Option® recognizes its environmental responsibilities to its staff, shareholders, customers and the general public. To this end we are committed to a continual improvement in the operating environment of our facilities. We maintain and document an Environmental Management System conforming to: ISO 14001: 1996, and take into account all relevant regulatory and legislative requirements, including those of customers and the local operating environment. Our environmental policy includes the following core principles:
 • communication of our policies both internally and externally
 • commitment to continual improvement in environmental performance
 • taking account of the input of staff, customers, shareholders, government, local authorities, interested third parties and the general public
 • awareness and training on environmental issues so as to create a better environment for all through the reduction, recycling and reuse of waste, optimum usage of resources and elimination of polluting releases into the environment
 • compliance with all applicable regulations and legislation
 • prevention of pollution
 • manufacture in a safe environment of products supplied to customer specifications and requirements
Our management is committed to providing the resources necessary to ensure that the company’s environmental objectives and targets are achieved. Option has done substantial efforts to align customer requests for customization while lowering its ecological footprint. This resulted in our offering of environmentally friendly and highly customizable packaging. If you want to read more on our packaging, click here.

+ Latest Financials

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

CRESCENT NV (Option™) brengt gloednieuw social distancing alarm ontwikkeld bij Flanders Make op de markt

 

 

Leuven, België – 4 augustus 2020 – 18u00,  Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) & Flanders Make vzw, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee:

 

Crescent NV (Option™) neemt een exclusieve wereldwijde licentie op het gloednieuwe social distancing alarm van Flanders Make. Option zal de toestellen, gebaseerd op Ultra Wide Band technologie, toevoegen aan zijn portfolio en wereldwijd commercialiseren. Flanders Make startte met de ontwikkeling bij de uitbraak van de coronapandemie en testte ondertussen al enkele duizenden prototypes bij bedrijven.

 

De wereldwijde opflakkeringen van corona besmettingen en de dreiging van nieuwe lokale lockdowns bevestigen de grote nood aan middelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen zo kan onze samenleving blijven functioneren en kunnen bedrijven hun mensen aan het werk houden. Social distancing blijft daarbij een top prioriteit, naast de welbekende andere maatregelen.

 

“Het is onmogelijk is om te zorgen dat de medewerkers steeds minstens 1.5 meter afstand van elkaar houden zonder beroep te doen op technische hulpmiddelen. Daarom ontwikkelden we bij Flanders Make in een recordtempo een social distancing alarm, dat de drager in minder dan een seconde waarschuwt wanneer hij of zij meer afstand dient te nemen. We zijn zeer tevreden dat dit alarm dankzij Crescent zeer snel op de markt zal komen”, zeg Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

 

Het eenvoudig te installeren systeem is gebaseerd op Ultra Wide Band technologie die Flanders Make al succesvol toepaste in ontwikkelingen voor zelfrijdende voertuigen. Het vergt geen vaste infrastructuur, werkt volledig lokaal, zowel binnen als buiten, en het respecteert de privacy van de werknemers.

 

“Met Safety Distance (safetydistance.be)  & SafeDistance (safedistance.io) bieden wij al een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers”, legt Alain Van den Broeck - CEO van Option uit.  

“Door de toevoeging van het social distancing alarm (ontwikkeld door Flanders Make) aan ons productassortiment, hebben wij nu voor elk klant de juiste oplossing: van objecttags tot badges tot wearables; en de integratie van verschillende technologieën BLE / UWB en met de optionele mogelijkheid van nabijheidsregistratie via een speciale applicatie.”

 

De SafeDistance UWB alarmen zullen vanaf de 2e helft van augustus commercieel beschikbaar zijn.

 

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “De opnieuw stijgende cijfers tonen aan dat we nog een hele tijd met het coronavirus zullen moeten leven en werken. Voor bedrijven kan een social distancing alarm een belangrijk hulpmiddel zijn om het werk veilig te organiseren. Het is goed dat er nu, na uitgebreid onderzoek van Flanders Make, een volgende stap gezet kan worden en de apparaatjes ook echt op de markt kunnen komen. Dit toont aan dat Vlaanderen een belangrijke rol speelt in de maakindustrie en niet alleen sterk is in wetenschappelijk onderzoek maar ook in productieve en toepasbare innovaties.”

 

 

Over Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industrie-gedreven technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor grote bedrijven en KMO’s in de Vlaamse maakindustrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en procesinnovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productieomgevingen. De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven in de brede maakindustrie, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Samen kunnen ze beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking  en   op   participatie in   Europese   onderzoeksprojecten.

 

Flanders Make is actief vanuit locaties in heel Vlaanderen, met co-creatie centra in Lommel, Leuven en Kortrijk, de Vlaamse dronefederatie in Sint-Truiden en core labo’s bij de 5 Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Vrije Universiteit Brussel. www.flandersmake.be

 

Over Crescent

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

 

 

 

CONTACToption.com;opticrescent.com

safetydistance.be & safedistance.io

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

 

flandersmake.be

Flanders Make

Linda Corstjens - PR & Communication Manager

+32 491 27 17 70

linda.corstjens@flandersmake.be

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

CRESCENT NV (Option™) launches brand new social distancing alarm developed at Flanders Make

 

 

 

Leuven, Belgium - August 4, 2020 - 6:00 pm, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) & Flanders Make vzw, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee:

 

Crescent NV (Option™) takes an exclusive worldwide license on the brand new social distancing alarm from Flanders Make. Option will add the devices, based on Ultra Wide Band technology, to its portfolio and commercialize them worldwide. Flanders Make started development at the outbreak of the corona pandemic and has already tested several thousand prototypes at companies.

 

The worldwide flare-ups of corona infections and the threat of new local lockdowns confirm the great need for means to combat the spread of the virus. Only in this way can our society continue to function and can companies keep their people working. In addition to the well-known other measures, social distancing remains a top priority,

 

“It is impossible to ensure that employees always keep a distance of at least 1.5 meters from each other without the use of technical aids. That is why we developed a social distancing alarm at Flanders Make in record time, which warns the wearer in less than a second when he or she needs to take more distance. We are very pleased that Crescent will bring this alarm to the market very quickly ”, says Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

 

The easy to install system is based on Ultra Wide Band technology that Flanders Make has already successfully applied in developments for self-driving vehicles. It does not require a fixed infrastructure, works entirely locally, both indoors and outdoors, and it respects employee privacy.

 

“With Safety Distance (safetydistance.be) & SafeDistance (safedistance.io), we already offer a range of safety solutions tailored to the needs of end users”,explains Alain Van den Broeck - CEO of Option.

“By adding the social distancing alarm (developed by Flanders Make) to our product range, we now have the right solution for every customer: from object tags to badges to wearables; and the integration of different technologies BLE / UWB and with the optional possibility of proximity registration via a special application. ”

 

The SafeDistance UWB alarms will be commercially available from in the second half of August.

 

Flemish Minister of Economy and Innovation Hilde Crevits: “The rising figures show that we will have to live and work with the corona virus for a long time to come. A social distancing alarm can be an important tool for companies to organize work safely. It is good that now, after extensive research by Flanders Make, the next step can be taken and the devices can actually be put on the market. This shows that Flanders plays an important role in the manufacturing industry and is not only strong in scientific research but also in productive and applicable innovations. ”

 

 

 

 

About Flanders Make

Flanders Make focuses on industry-driven technological research and innovation together with and for large companies and SMEs in the Flemish manufacturing industry. The focus is on open innovation through excellent research on mechatronics, methods to develop products and technology to produce them. In concrete terms, this contributes to product and process innovation in the vehicle industry, mechanical engineering and in production environments. The research results are applicable to a wide range of companies in the broad manufacturing industry, which often face similar technological challenges. Together they can innovate better and faster. Flanders Make is also strongly committed to international innovation cooperation and participation in European research projects.

 

Flanders Make is active from locations throughout Flanders, with co-creation centers in Lommel, Leuven and Kortrijk, the Flemish drone federation in Sint-Truiden and core labs at the 5 Flemish universities: KU Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Hasselt University and Free University of Brussels. www.flandersmake.be

 

About Crescent

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

 

 

 

CONTACT

 

option.com; opticrescent.com

safetydistance.be & safedistance.io

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

 

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

CRESCENT NV (OPTION™) en CEBEO gaan samenwerken rond IOT

 

 

Leuven, België – 9 juli 2020 – 19u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Elektrotechnisch distributeur Cebeo nv uit Waregem en Crescent NV (Option™)gaan samenwerken.  Cebeo gaat het energy product portfolio van Option beschikbaar maken voor de installateurswereld.

 

Option investeerde het voorbije jaar in de ontwikkeling van een draadloze energiemonitoring oplossing die eenvoudig kan geïnstalleerd worden in elke woning of bedrijf en waarbij meters draadloos tot op 3 km van de woning kunnen gekoppeld worden.

 

“Energy monitoring was steeds een product dat diende geïnstalleerd te worden door gespecialiseerde bedrijven. Door de stap te zetten wordt het nu bereikbaar voor een groter publiek en kan elke woning en/of bedrijf nu een energiemonitoring systeem installeren”, zegt Kris van Daele, Business Development manager bij Option.

 

“Met de komst van een digitale meter, meer elektrische laadpunten en zonnepanelen winnen energiemonitoring en control aan belangstelling. Met de nieuwe draadloze oplossing van Option willen we residentiële en KMO installateurs de mogelijkheid geven om zich in dit domein te gaan specialiseren”, zegt Maarten Rood, segment manager commercial en industry Cebeo.

 

Over Cebeo

Cebeo uit Waregem werd in 1922 in Kortrijk opgericht door Charles Bultiauw en is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. Haar geschiedenis wordt gekenmerkt door organische groei en acquisities. Cebeo is toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, door een filialennetwerk aan te bieden gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competenties. (www.cebeo.be). Sinds april 2008 staat Alexander Dewulf als CEO aan het hoofd van het Directieteam.

 

Cebeo maakt deel uit van de Sonepar Group

Sonepar is een onafhankelijke familiale Groep, wereldleider in de distributie van elektrisch materiaal aan professionelen, oplossingen en aanverwante diensten. Sonepar begeleidt zijn klanten op talrijke markten en realiseert, gebruik makend van de competentie en passie van zijn 46.000 medewerkers, een omzet van 24,03 miljard euro. Dankzij zijn dicht netwerk – 2800 verkooppunten actief in 48 landen op 5 continenten – en de digitale oplossingen die ontwikkeld worden, verstevigt de Sonepar Groep dagelijks zijn service voor en de relatie met zijn klanten. De ambitie: ‘La Référence’ worden voor al zijn partners.

 

Over Crescent

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

 

 

CONTACT


option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™
Alain Van den Broeck
+32 16 317 411
press@option.com

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

CRESCENT NV (OPTION™) and CEBEO will collaborate on IOT

 

 

Leuven, België – July 9 2020 – 19h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Electro-technical distributor Cebeo nv from Waregem and Crescent NV (Option™) are going to work together. Cebeo will make Option's energy product portfolio available to the installer world.

 

Last year Option invested in the development of a wireless energy monitoring solution that can be easily installed in any home or business and enabled to link meters wirelessly up to 3 km from the home.

 

“Energy monitoring traditionally was a product to be installed by specialized companies. By taking this step, it is now accessible to a wider audience and every home and / or company can now install an energy monitoring system”, says Kris van Daele, Business Development manager at Option.

 

“With the advent of digital meters, more electric charging points and solar panels, energy monitoring and control is gaining interest. With the new Option wireless solution, we want to give residential and SME installers the opportunity to specialize in this domain”, says Maarten Rood, segment manager for commercial and industry Cebeo.

 

 

About Cebeo

Cebeo from Waregem was founded in Kortrijk in 1922 by Charles Bultiauw and specialized in the distribution of electrical equipment, technical services and solutions for the residential, tertiary and industrial sectors. Its history is characterized by organic growth and acquisitions. Cebeo is a leader in customer service, offering a branch network based on proximity, appropriate logistics and e-business solutions and state-of-the-art technical skills. (www.cebeo.be). Alexander Dewulf has been the CEO of the Executive Team since April 2008.

 

Cebeo is part of the Sonepar Group

Sonepar is an independent family group, world leader in the distribution of electrical equipment to professionals, solutions and related services. Sonepar guides its customers in numerous markets and, using the competence and passion of its 46,000 employees, realizes a turnover of 24.03 billion euros. Thanks to its dense network - 2,800 points of sale active in 48 countries on 5 continents - and the digital solutions being developed, the Sonepar Group strengthens its service and relationship with its customers on a daily basis. The ambition: to become "La Référence" for all its partners.

 

About Crescent

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

 

 

CONTACT

 

option.com; opticrescent.com

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

CRESCENT'S SAFETY SOLUTIONS ARE A PROVEN SUCCESS

SALES EXCEED 12,000 UNITS

 

 Leuven, Belgium – May 28, 2020 – 22h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent Integrations, the end-to-end IoT solution integrator and Option, the IOT technology and solutions provider;  both members of the Crescent Group under the leadership of Eric Van Zele, release the first sales results of their Tech Safety Solutions.

With over 12,000 devices sold to date, the launch is an immediate success.  The sales represent an additional revenue stream with an order value of just over 500,000 EUR with more orders in the pipeline.

Crescent’s new technology brands Safety Distance & SafeDistance help companies protect their employees, by reminding them to keep the safety distance of 1.5m.  

‘With Safety Distance & SafeDistance we provide a range of safety solutions tailored to the needs of end users’ Alain Van den Broeck – CEO of Option - Crescent Solutions explains. ‘With a product range from object tags to badges to wearables; the integration of different technologies BLE / UWB and the possibility of proximity-registration via a dedicated application; we have the right solution for any client.

Our products are tested, validated and selected by kings of industry such as Bringme, ArcelorMittal (Belgium) and GetWireless (USA), Option’s master distributor for North America,  with its extensive reseller network and a myriad of partners including North American Network Operators such as Verizon; OEM’s and VAR integrators such as Source Inc.

 

The first orders are currently being delivered.


Our Customers are big & smaller companies from all over the world active in Industry, Warehousing, Construction, but also in office environment.

In order to maintain a safe distance and to ensure employee safety, our technologies ensure constant inter-connections & alert users when they find themselves in proximity of another user; and can alert users in hazardous area’s or around dangerous equipment.

Our solutions are stand-alone, so no large network & investments are needed. A centralized platform captures all information & can provide (anonymized) data and reports for evaluation and contact tracing purposes.

 

With its affordable & user-friendly solutions, Crescent contributes to the restart of the economy in helping companies overcome the challenges to keep their people safe.

 

 More information on www.safetydistance.be

 

 

CONTACT

 

Crescent Integrations

Ron Bours

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

sales@crescent-integrations.com

 

Option – Crescent Solutions

Alain Van den Broeck

sales@option.com

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

 

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

www.safetydistance.be

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS

 

DE VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VAN CRESCENT ZIJN EEN SUCCES

VERKOOP VAN MEER DAN 12.000 STUKS

 

 

Leuven, België – 28 mei 2020 – 22u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent Integrations, de end-to-end IoT-oplossingsintegrator en Option, de IOT-leverancier van technologie en oplossingen; beiden lid van de Crescent Group, onder leiding van Eric Van Zele, publiceren de eerste verkoopresultaten van hun Tech Safety Solutions.

Met tot nu toe meer dan 12.000 verkochte apparaten is de lancering een onmiddellijk succes. De verkopen creëren een bijkomende inkomstenbron met een orderwaarde van iets meer dan 500.000 EUR met bijkomende orders in de pijplijn. 

De nieuwe technologiemerken van Crescent, Safety Distance & SafeDistance, helpen bedrijven hun werknemers te beschermen door hen eraan te herinneren de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren.

 

'Met Safety Distance & SafeDistance bieden we een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers', legt Alain Van den Broeck - CEO van Option - Crescent Solutions uit. ‘Met een productassortiment van objecttags tot badges tot wearables; de integratie van verschillende technologieën BLE / UWB en de mogelijkheid van nabijheidsregistratie via een speciale applicatie; voor elke klant hebben wij de juiste oplossing.

 

Onze producten worden getest, gevalideerd en geselecteerd door industrieleiders zoals Bringme, ArcelorMittal (België) en GetWireless (VS), Option's hoofdverdeler voor Noord-Amerika, met zijn uitgebreide resellernetwerk en een groot aantal partners, waaronder Noord-Amerikaanse netwerkoperators zoals Verizon ; OEM- en VAR-integrators zoals Source Inc.

Momenteel worden de eerste bestellingen geleverd.

Onze klanten zijn grote en kleinere bedrijven van over de hele wereld die actief zijn in de industrie, opslag, de bouw, maar ook in kantooromgevingen.

 

Om een ​​veilige afstand te bewaren en de veiligheid van werknemers te garanderen, zorgen onze technologieën voor constante onderlinge verbindingen en waarschuwen gebruikers wanneer ze zich in de buurt van een andere gebruiker bevinden; en kan ook gebruikers waarschuwen in gevaarlijke gebieden of rond gevaarlijke apparatuur.

 

Onze oplossingen zijn stand-alone, dus er zijn geen grote netwerken en investeringen nodig. Een gecentraliseerd platform vangt alle informatie op en kan (geanonimiseerde) gegevens en rapporten leveren voor evaluatie en het traceren van contacten. 

 

 

Met zijn betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen draagt ​​Crescent bij aan de herstart van de economie door bedrijven te helpen met de uitdagingen om hun mensen veilig te houden.

Meer vindt u op www.safetydistance.be 

 

 

 

CONTACT

 

Crescent Integrations

Ron Bours

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

sales@crescent-integrations.com

 

Option – Crescent Solutions

Alain Van den Broeck

sales@option.com

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

 

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

www.safetydistance.be

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

CRESCENT RAPPORTEERT JAARCIJFERS 2019

 

 

Leuven, België – 30 april 2020 – 19u45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2019, eindigend op 31 december 2019. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Kernpunten

 • Omzetgroei van 9%
 • EBITDA positief
 • Sterke resultaten van Services divisie
 • Verbeterde en uitgebreidere gateway portfolio voor Option
 • Kapitaalverhoging van 6mio EUR versterkt balans

 

 

Woord van de voorzitter

 

Geachte Aandeelhouders,

Eerst en vooral wil ik U danken voor het blijvend vertrouwen dat U ons gaf, om OPTION in een brede, sterke en succesvolle technologie groep te integreren, met name CRESCENT NV. We zijn daar nu bijna twee jaar aan het timmeren, en de afdeling Option wordt nu vergezeld, en gesteund, door andere sterke bedrijven in de groep, zoals 2INVISION (IT & Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), en SAIT (IOT Integrations).

Dat CRESCENT in grote mate zijn doelstellingen voor 2019 heeft kunnen realiseren is bemoedigend. We hadden een break-even EBITDA resultaat vooropgesteld. Dankzij de fusie, veel inzet en volharding en na vele jaren van rode cijfers, hebben we eindelijk dit doel bereikt. De ultieme redding en strategische herpositionering van het voormalige OPTION NV wordt nu stilaan een realiteit.

Met 9% groei ‘year on year’ hebben we ook onze omzet objectieven grotendeels kunnen realiseren, niettegenstaande onvoorziene ‘setbacks’ in de certificering en introductie van de nieuwe “CloudGate” lijn. Niettemin is er bij deze laatste opvallend genoeg een ‘year on year’ groei van 48%.

De LED verlichting tak presteerde onder de verwachtingen omwille van een serieuze knip in de budgetten voor vervanging van energie efficiënte straatverlichting in Nederland, en een algemene investering stop in Zuid-Afrika. Het is uiteindelijk vooral het voortschrijdend succes in onze IT-Services Divisie dat het grote verschil maakte. Dit mede dankzij gerichte acquisities die vorig jaar op touw werden gezet, en de sterke groei van onze service activiteiten in België.

Alhoewel de groepsresultaten dit jaar nog afgeremd werden door aflossing van historische schulden en voortschrijdende herstructureringen alsook belastende audit activiteiten, durven we toch stellen dat 2019 in de annalen van CRESCENT geboekt zal staan als het jaar waarin fundamentele turnarounds van OPTION, SAIT NL en MARO, op touw werden gezet. Ook de balans van de onderneming werd nog verder gevoelig versterkt via een belangrijke omzetting van schuldvorderingen in kapitaal ten belope van 6 M EUR.

Geschraagd door een sterke IT-Services Divisie en twee competente product Divisies rond IoT gateways en smart LED lighting armaturen, kan CRESCENT met voorzichtig vertrouwen vooruit blikken op een veelbelovende toekomst als toonaangevende integrator van state of the art IoT systemen. Yes, We can beat the odds!

Ik neem deze gelegenheid dus graag te baat om alle medewerkers en bestuurders van de groep te danken voor hun inzet en toewijding om “hun” onderneming succesvol te navigeren doorheen moeilijke en onzekere tijden.  

Terzelfdertijd richt ik mijn dank tot ontelbare trouwe investeerders die ons zijn blijven steunen toen “Return on Investment” een zeer vaag begrip leek maar waarvoor mijn boodschap blijft dat we er alles zullen aan doen om hun vertrouwen en investeringen te laten renderen.

Ik had voorzien dat 2020 het jaar van de finale bevestiging van de turnaround zou worden. Onze track record van gestage vooruitgang, nieuwe strategische partnerships, vernieuwde producten, etc. wijzen in die richting. Onze lange termijn visie staat nog steeds op double digit groei en double digit operationele resultaten. Echter, gezien de nu nog onvoorspelbare “Corona” tegenwind, ben ik voorzichtig om sterke uitspraken te doen. Wat wel vast staat, is dat CRESCENT NV nu beter dan voorheen gewapend en bestand is tegen economische schokken. En dat het team van medewerkers met volle moed 2020 ingaat.

 

Eric Van Zele

Voorzitter

Gedelegeerd bestuurder

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN EN BALANS

In de geconsolideerde resultatenrekening van 2019 kunnen de meest opvallende elementen van het geconsolideerd resultaat als volgt worden samengevat in kEUR (duizend EUR):

Dankzij een robuste omzetstijging van 9% is de vennootschap er toch in geslaagd om een positief operationeel resultaat te boeken. De voorziene ommekeer in het Solutions segment (OPTION NV) heeft zich echter nog niet volledig gerealiseerd en ook de omzet en bijdrage in het resultaat van de Lighting Divisie bleven onder de verwachtingen. Enkel het services segment realiseerde een sterke groei in omzet en resultaat hetgeen net voldoende was om de ganse groep op een positieve EBITDA te brengen in 2019. Het is wel nuttig aan te merken dat er tijdens het boekjaar (vooral bij Option nv) veel éénmalige herstructurering kosten werden opgenomen en verwerkt.

In lijn met de interne opvolging van haar activiteiten heeft de vennootschap beslist om haar activiteiten op te splitsen in volgende segmenten/divisies

 • Solutions
 • Services
 • Lighting

 

Elk segment is een autonome component van de Groep welke specifieke producten of diensten levert:

 • Het “Solutions” segment bevat alle activiteiten betreffende de productie van gateways, datakaarten, USB apparaten, routers en ingebouwde modules, het end-to-end dienstenaanbod alsook de activiteiten omtrent het bouwen en onderhouden van telecom-, aarding- en blikseminstallaties en installaties voor draadloze communicatie in gesloten ruimtes; tot dit segment behoren Crescent NV, SAIT BV en Aardingen Maro Bvba; vanaf juli 2019 is ook de verworven vennootschap UEST NV een onafhankelijk deel van dit segment
 • Het “Services” segment bevat alle diensten omtrent het beheer van de ICT-omgeving (hard- en software) voor klanten in publieke en private datacenter-omgevingen, alsook voor kleine en middelgrote bedrijven;
 • Het “Lighting” segment, dat tot op heden enkel de vennootschap Innolumis BV bevat, omvat alle activiteiten gerelateerd aan LED straatverlichting.

 

In het Solutions segment werd enerzijds een robuuste organische groei genoteerd dankzij  fors gestegen Cloudgate verkoopvolumes (+48%), maar anderzijds was de omzetgroei deels niet-organisch omdat Crescent NV (voorheen Option NV) voor  een volledig jaar werd geconsolideerd in vergelijking met slechts zeven maanden het vorig boekjaar, en ook UEST NV heeft voor zes maanden bijgedragen met 304.000 EUR omzet.

 

De lancering van nieuwe productlijnen liep wel vertraging op omwille van certificering in de Verenigde Staten waardoor Cloudgate Mini en Micro pas vanaf december in de markt werden gezet, de Cloudgate Nano staat gepland voor lancering in Q2 van 2020. Het distributienetwerk werd gevoelig uitgebreid en de verkoop in de US steeg met 54% , en was daarmee goed voor 1.700.000 EUR in 2019.

Ook de groei in het Services segment was deels niet-organisch omdat de in 2018 overgenomen NE-IT vennootschappen voor een volledig jaar hebben bijgedragen tot omzet en resultaat (9 maanden in 2018); anderzijds werd in België wel een sterke organische groei gerealiseerd.

Tenslotte kende het Lighting segment een omzetdaling van 1.727.000 EUR door de algemene terughoudendheid in de Nederlandse thuismarkt, en de daling van de verkoop in het buitenland, waar de dochtervennootschap in Zuid-Afrika de verwachtingen nog niet heeft kunnen inlossen.

 

In het Solutions segment bleven de EBITDA-cijfers nog negatief maar verbeterden wel fors ten opzichte van vorig boekjaar; Crescent NV dat nu volledig in consolidatie werd opgenomen in vergelijking met slechts zeven maanden vorig boekjaar is nog verlieslatend vooral omwille van niet recurrente herstructureringskosten. Desalniettemin was het gestegen omzetcijfer nog niet voldoende om alle recurrente kosten te dekken, alhoewel deze wel sterk werden afgebouwd. De andere vennootschappen van dit segment leverden een onbeduidende bijdrage tot de resultaten ervan. Aan te stippen is wel dat ook SAIT BV nu licht EBITDA positief is geworden, en wellicht de weg naar positieve EBITDA bijdragen heeft ingeslagen.

 

De winstgevendheid van het Services segment is toegenomen enerzijds door de synergiën die in Nederland werden geboekt dankzij de fusie van 2Invision Managed Services BV met NE-IT Hosting BV en NE-IT Automatisering BV, en anderzijds door de omzetgroei in de Belgische activiteiten. In de loop van 2019 heeft de Vennootschap de minderheidsaandeelhouders van 2Invision Managed Service BV uitgekocht, en is nu alleen aandeelhouder van deze vennootschap en meteen ook van haar beide NE-IT dochterondernemingen.

 

Door de vrij sterke terugval van de omzet in het Lighting segment heeft deze divisie geen positieve EBITDA bijdrage kunnen leveren.  Eind december 2019 werd de vennootschap Crescent Smart Lighting BV verworven om de opstap naar Smart Lighting oplossingen te ondersteunen. Haar Belgische dochtervennootschap Melowes Bvba werd van naam veranderd en noemt nu Innolumis België Bvba met focus op de commercialisatie van smart LED armaturen  in de Belgische markt.

In juni 2019 nam Innolumis de aandelen van haar partner Power Matla in de Zuid-Afrikaanse joint venture over en werd de naam van de vennootschap veranderd in Innolumis South-Africa; de activiteiten van deze vennootschap blijven zeer beperkt.

 

Ook de aankoop van Livereach Media Europe Bvba zou vanaf 2020 de IOT-integratie activiteiten van de groep een bijkomende groeiplatform en aanvullende competenties moeten geven. (software voor de events markt).

 

Bij de impairment testen bleek een bijkomende waardevermindering nodig op de goodwill van Aardingen Maro Bvba en SAIT BV van respectievelijk 748.000 EUR en 733.000 EUR. Ook de initiële goodwill van UEST NV werd afgeschreven voor 557.000 EUR.

 

In de balans van eind 2019 zijn volgende de belangrijkste posten:

In de loop van 2019 werd vooreerst een kapitaalvermindering doorgevoerd door de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 20 juni, via incorporatie van overgedragen verliezen en uitgiftepremies maar op 20 december volgde een inbreng van schuldvorderingen ten belope van 6.044.145 EUR om het maatschappelijk kapitaal finaal op 9.902.048 EUR te brengen.

 

De ingebrachte schuldvorderingen betroffen 1.440.000 EUR schulden ten gevolge van de overname van NE-IT en van het minderheidsbelang in 2Invision Managed Services BV, 1.580.000 EUR schulden gerelateerd aan de overnames in 2019 van UEST NV, Livereach Media Bvba en Crescent Smart Lighting BV, 409.000 EUR leveranciersschulden, en 2.615.000 EUR door aandeelhouders in de loop van 2019 verstrekte overbruggingskredieten.

Hiermee hebben de aandeelhouders concreet hun aangekondigde intentie aangetoond om de Vennootschap blijvend te ondersteunen.

De stijging van de netto financiële schuld is hoofdzakelijk te wijten aan de eerste toepassing van IFRS 16, waardoor bijkomend 2,3 miljoen EUR financiële schulden werden erkend in vergelijking met 2018 (ook de materiële vaste activa werden in 2019 verhoogd met 3.066.000 EUR recht-op-gebruik activa). In totaal werden in 2019 voor 1.642.000 EUR leningen afgelost en 814.000 EUR leasingschulden.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFLOOP VAN HET BOEKJAAR

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Crescent NV heeft op 20 december 2019 een vrijwillige opt-in van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Deze beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2020 en werd dus effectief vanaf die datum.

 

Ingevolge statutaire machtiging dd.20.12.2019 beschikt de Raad van Bestuur van de Vennootschap over de bevoegdheid om binnen het kader van het Toegestane Kapitaal over te gaan tot kapitaalsverhogingen  middels uitgifte van Warranten. De Raad van Bestuur kan overeenkomstig hetzelfde Artikel van de statuten van de Vennootschap het voorkeurrecht van de Aandeelhouders hierbij opheffen.

Op 21 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van Crescent NV een warrantenplan goedgekeurd met als doel het ondersteunen en bereiken van enkele bedrijfs- en human resourcedoelstellingen. Er wordt voorzien in de toekenning van 37.000.000 opties.

De belangrijkste voorwaarden van het warrantenplan “2020” zijn de volgende:

-             De uitoefenprijs van voormelde warranten “2020” bedraagt € 0,02 per warrant toegekend aan zelfstandige senior consultants en leden van het executive committee

-             Het plan heeft een looptijd van 5 jaar

-             Bij conversie van hun warranten ontvangen de optiehouders één gewoon aandeel van Crescent NV per optie

-             De warranten zullen in tranches definitief verworven zijn gedurende de drie jaren na datum van het aanbod en definitief uitoefenbaar zijn op de derde verjaardag van de datum van aanbod.

-             Het plan voorziet een versnelde verkrijging en uitoefening ingeval van wijziging van controle

 

De kost van deze op aandelen gebaseerde transactie wordt berekend op basis van de reële waarde op datum van verwerving. De totale geschatte kost voor dit plan bedraagt k€ 645.

Vanaf eind januari 2020 brak wereldwijd en tevens in Europa een belangrijke publieke gezondheidsbedreiging uit, met name het Coronavirus. Maatregelen van de overheden in Europa en de ineenkrimping van de economie op dat moment in China hebben op Europese bedrijven een belangrijke economische impact gehad sindsdien. 

De Groep voorziet een mogelijke negatieve omzet impact hierdoor en heeft daarom niet geaarzeld een aantal kostenbesparende maatregelen te nemen, om op korte termijn haar liquiditeitspositie en kasstromen zo goed mogelijk te beschermen.

De Groep voorziet op korte termijn, gezien haar kaspositie eind Q1 en de bijkomend genomen maatregelen, geen liquiditeits- noch solvabiliteitsproblemen. Vanzelfsprekend is de impact en de duur van de Corona crisis op vandaag uiterst moeilijk in te schatten.

 

Continuïteit

 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat door de succesvolle afronding van de reeds eerder ondernomen acties, de bijkomende maatregelen getroffen ten gevolge van de coronacrisis waarvoor de inschatting van de financiële impact hiervoor toegelicht werd onder de sectie belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden na afloop van het boekjaar, en de intentie van de referentie aandeelhouders om de Vennootschap van bijkomende financiële middelen te voorzien moest de nood zich voordoen, deze laatste in staat moet zijn om over de komende 12 maanden haar plan te realiseren; de Raad van Bestuur bevestigt op die basis de waarderingsregels inzake continuïteit.

 

 

Volledig persbericht met tabellen hier & www.option.com/about-investor

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

CRESCENT REPORTS FULL YEAR 2019 RESULTS

 

Leuven, Belgium – April 30, 2020 – 19h45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) today announced its results for the full year 2019, ending 31 December 2019. The results are expressed in euro and have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of IFRS as adopted by the European Union.

 

 

Key points

- Turnover growth of 9%

- EBITDA positive

- Strong results of Services division

- Enhanced and expanded gateway portfolio for Option

- Capital increase of 6mio EUR strengthens balance sheet

 

 

 

Message of the Chairman

 

To our Shareholders

First, I would like to thank you for the trust & support you have given us while transforming and merging OPTION NV into a broader and stronger technology group called CRESCENT NV.

We have been diligently working on this for nearly two years and the Option division has since been joined and supported by other strong companies, such as 2INVISION (IT Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), and SAIT (IOT Integrations).

 

That CRESCENT largely achieved its 2019 objectives is very encouraging. After countless years of writing results with red ink we aimed for a better than break-even operational result and were able to deliver just that. Thanks to the merger, dedication and persistence of our people the strategic repositioning and rescuing of former OPTION NV is gradually becoming a reality. Moreover with 9% growth “year-on-year”, we came close to achieving our turnover objectives, despite few unwanted setbacks in the certification and approval process of our new “CloudGate” product line. Remarkably the latter nevertheless grew 48% year on year.

 

Our LED lighting Division performed some below expectations due to a serious cut in the budgets for replacing energy-efficient street lighting in the Netherlands, as well as a general investment freeze in South Africa. Ultimately, it was the ongoing success in our IT Services Division which made a big difference. This is partly due to acquisitions launched last year and strong growth of our service activities in Belgium.

Although the group's results were still heavily impacted by repayment of historical debts, ongoing restructurings as well as burdensome audit activities, we can nevertheless say that 2019 will be looked upon as the year in which fundamental turnarounds of OPTION, SAIT NL and MARO took place. Crescent’s balance sheet was further strengthened substantially through a conversion of debts into capital for an amount of 6 M EUR.

Backed by a strong IT Services Division and two competent product Divisions (IoT gateways and smart LED lighting fixtures), CRESCENT can look forward with cautious confidence to a promising future as a leading integrator of state of the art IoT systems. Yes, we can beat the odds!

I take this opportunity to thank all employees, managers and board members of the group for their contributions to successfully navigate "their" company through difficult and uncertain times.

I would further like to express my gratitude to countless loyal investors who continued to support us when "Return on Investment" seemed a very vague concept. For them my message remains that we will do everything we can to create shareholder value.

With our track record of consistent progress, updated product platforms as well as new strategic alliances all pointed in the right direction, I expected 2020 to become the year of final success for Crescent. We set our long-term sights on double digit growth and double-digit operating results but given the current Corona crisis must remain very cautious about being too optimistic about the year that lies ahead.

Nevertheless, CRESCENT NV is now better equipped and more resilient to withstand economic adversity as we all entered 2020 with enhanced courage & energy & confidence.

 

 

Sincerely

Eric Van Zele

Executive Chairman

Managing Director

 

 

CONSOLIDATED RESULTS AND BALANCE SHEET

In the consolidated income statement of 2019, the most striking elements of the consolidated result can be summarized as follows in kEUR (thousands of EUR):

 

Thanks to a robust 9% increase in turnover, the company managed to achieve a positive EBITDA. However, the planned turnaround in the Solutions segment (OPTION NV) has not yet been fully realised and the Lighting Division's revenue and contribution to the result were also below expectations. Only the services segment achieved strong growth in revenue and result, which was just enough to bring the entire group to a positive EBITDA in 2019. It is useful to note that during the financial year (especially at Option NV) a lot of one-off restructuring costs were recognized and processed.

 

In line with the internal monitoring of its activities, the company has decided to split its activities into the following segments/divisions

- Solutions

- Services

- Lighting

 

Each segment is an autonomous component of the Group that provides specific products or services:

- The "Solutions" segment includes all activities relating to the production of gateways, data cards, USB devices, routers and built-in modules, the end-to-end range of services as well as the activities relating to the construction and maintenance of telecom, grounding and lightning installations and installations for wireless communication in enclosed spaces; this segment includes Crescent NV, SAIT BV and Aardingen Maro Bvba; as from July 2019 the acquired company UEST NV will also be an independent part of this segment.

- The "Services" segment includes all services relating to the management of the ICT environment (hardware and software) for customers in public and private data centre environments, as well as for small and medium-sized enterprises;

- The "Lighting" segment, which until now only includes the company Innolumis BV, includes all activities related to LED street lighting.

 

In the Solutions segment a robust organic growth was recorded on one hand due to strong Cloudgate sales volumes (+48%), but on the other hand sales growth was partly non-organic as Crescent NV (formerly Option NV) was consolidated for a full year compared to only seven months in the previous financial year; UEST NV also contributed EUR 304,000 in sales for six months.

However, the launch of new product lines was delayed due to certification in the United States, so that Cloudgate Mini and Micro were only launched in December, the Cloudgate Nano is scheduled for launch in Q2 of 2020. The distribution network was significantly expanded and sales in the US increased by 54%, amounting to EUR 1,700,000 in 2019.

The revenue increase in the Services segment was partly non-organic because the NE-IT companies acquired in 2018 contributed for a full year to revenue and result (9 months in 2018); on the other hand, strong organic growth was realized in Belgium.

Finally, the Lighting segment experienced a EUR 1,727,000 decrease in revenue due to the general reluctance in the Dutch domestic market and the decrease in sales abroad, where the subsidiary in South Africa has not yet been able to live up to expectations.

 

In the Solutions segment the EBITDA figures remained negative, but improved considerably compared to the previous financial year; Crescent NV, which is now fully consolidated compared to only seven months of the previous financial year, is still loss-making, mainly due to non-recurring restructuring costs. Nevertheless, the increased turnover figure was not yet sufficient to cover all recurrent costs, although these were significantly reduced. The other companies in this segment made an insignificant contribution to the results. It should be noted, however, that SAIT BV has now also become slightly EBITDA positive, and may have embarked on a path towards positive EBITDA contributions.

 

The profitability of the Services segment has increased on the one hand due to the synergies achieved in the Netherlands as a result of the merger of 2Invision Managed Services BV with NE-IT Hosting BV and NE-IT Automatisering BV, and on the other hand due to revenue growth in the Belgian activities. In the course of 2019, the Company bought out the minority shareholders of 2Invision Managed Service BV and is now only shareholder of this company and also of both of its NE-IT subsidiaries.

 

Due to the relatively sharp decline in sales in the Lighting segment, this division has not been able to make a positive EBITDA contribution.  At the end of December 2019, Crescent Smart Lighting BV was acquired to support the move to Smart Lighting solutions. Its Belgian subsidiary Melowes Bvba changed its name and is now called Innolumis België Bvba with a focus on the commercialization of smart LED luminaires in the Belgian market.

In June 2019 Innolumis took over the shares of its partner Power Matla in the South African joint venture and changed its name to Innolumis South-Africa; the activities of this company remain very limited.

 

The impairment tests revealed an additional impairment on the goodwill of Aardingen Maro Bvba and SAIT BV of respectively EUR 748,000 and EUR 733,000. The initial goodwill of UEST NV was also written off for 557,000 EUR.

The most important items in the balance sheet at the end of 2019 are the following:

In the course of 2019, a capital decrease was first implemented by the Extraordinary General Shareholders' Meeting of  June 20, through incorporation of losses carried forward and share premiums; on December 20 followed a contribution into capital of outstanding debts amounting to EUR 6,044,145 to bring the share capital to a final amount of EUR 9,902,048.

The debts contributed concerned EUR 1 440 000 of debts resulting from the acquisition of NE-IT and the minority interest in 2Invision Managed Services BV, EUR 1 580 000 of debts related to the 2019 acquisitions of UEST NV, Livereach Media Bvba and Crescent Smart Lighting BV, EUR 409 000 of supplier debts, and EUR 2 615 000 of bridging loans granted by shareholders in the course of 2019.

By doing so, the shareholders have concretely demonstrated their announced intention to continue to support the Company.

The increase of the net financial debt is mainly due to the first application of IFRS 16, which resulted in an additional EUR 2.3 million of financial debt being recognized compared to 2018 (fixed assets were also increased in 2019 with EUR 3,066,000 right to use assets). In total, EUR 1,642,000 of loans and EUR 814,000 of leasing debts were repaid in 2019.

 

SIGNIFICANT EVENTS OCCURRING AFTER THE END OF THE FINANCIAL YEAR

The Extraordinary General Meeting of Crescent NV approved a voluntary opt-in to the new Companies and Associations Code on 20 December 2019. This decision was published in the Belgian Official Gazette on 29 January 2020 and became effective as of that date.

Pursuant to the statutory authorization dated 20.12.2019, the Board of Directors of the Company has the authority to increase the share capital within the framework of the Authorized Capital by issuing Warrants. The Board of Directors can, in accordance with the same Article of the articles of association of the Company, cancel the preferential subscription right of the Shareholders.

On April 21 2020, the Board of Directors of Crescent NV approved a warrant plan with the objective to support and achieve some corporate and human resource objectives. Provision is made for the granting of 37,000,000 options.

The main conditions of the warrant plan "2020" are the following:

- The exercise price of the aforementioned warrants "2020" amounts to € 0.02 per warrant granted to independent senior consultants and members of the executive committee.

- The plan has a duration of 5 years

- Upon conversion of their warrants, the option holders receive one ordinary share of Crescent NV per option.

- The warrants will vest in tranches during the three years following the date of the offer and become definitively exercisable on the third anniversary of the date of the offer.

- The plan provides for an accelerated vesting and exercise in the event of a change of control

The cost of this share-based transaction is calculated on the basis of its fair value at the date of acquisition. The total estimated cost for this plan amounts to EUR 645k.

As from the end of January 2020, the Corona virus, a major public health threat, broke out worldwide and particularly in Europe. Measures taken by governments in Europe and the contraction of the economy in China at that time have had a significant economic impact on European companies since then. 

The Group expects a possible negative impact on its revenues and has therefore not hesitated to take a number of cost-saving measures to protect its liquidity position and cash flows as effectively as possible in the short term.

 

In view of its cash position at the end of Q1 and the additional measures taken, the Group does not foresee any liquidity or solvency problems in the short term. Obviously, the impact and duration of the Corona crisis is extremely difficult to assess today.

 

Going Concern

 

The Board of Directors is of the opinion that due to the successful completion of the actions already undertaken, the additional measures taken as a result of the corona crisis for which the estimation of the financial impact has been explained above under the section important events that took place after the end of the financial year, and the intention of the reference shareholders to provide the Company with additional financial means should the need arise, the latter should be able to realize its plan over the next 12 months; the Board of Directors confirms on this basis the valuation rules with regard to going concern.

 

Full press release including tables here & on ww.option.com/about-investor 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

WMW and OPTION join forces in the fight against COVID-19

Market launch of various IoT solutions

 

Hasselt and Leuven, April 10, 2020 - 18h30 - WMW, the IoT platform of Clear Digital NV and OPTION, the IoT department of CRESCENT (EURONEXT: OPTI), are launching multiple solutions to tackle the Covid-19 pandemic at different stages.

 

In the world of IoT, with the help of sensors, you can see the visualization and big data of the things that are used to help a society or industry run operationally. Examples are Smart Waste, Smart Parking, but also Building Management.

 

WMW's IoT platform technology facilitates to development of applications at rapid speed that are fully focused on the "use case" and exhibits great flexibility. This flexibility is extended very far. For example, the WMW platform is device, network and database agnostic and can be used and sold worldwide through partners.

 

“Since the outbreak of Covid-19, we have focused on applications that can handle different observations and effects around Covid-19. The apps were developed at a rapid pace because they are derived from our existing portfolio of nearly 100 apps. Our global network of resellers and their respective interactions with governments have allowed us to draw conclusions that cross-national borders,” according to Bert Vanaken, CEO of WMW.

 

CloudGate, OPTION's IoT gateway, is the ideal hub to collect the sensor data and bring it to WMW's analytics platform.

 

“Our gateway is multifunctional and can handle numerous protocols. From BLE to LoRaWAN to WiFi. That makes us just as flexible as WMW in terms of deploy ability in many different environments, ” says Alain Van den Broeck, Option's CEO.

 

WMW and OPTION will work together to offer 4 Covid-19 solutions:

 

 1. Quarantine Monitoring. People who have to live in (self) quarantine do not always follow the rules and sometimes dare to go outside their zone. In this way they pose a high risk of spreading the virus. This solution identifies and informs the infringement.
 2. Proximity Registration. When we, as a population, are allowed to move around freely again, it is desirable to establish our contact points (within a radius of for example 1,5 meters). This solution does so without the use of location data or without any other use of personal data, with the exception of the users’ telephone number. It is the most accessible solution to find out who has been in the vicinity of an infected person in the last 72 hours.
 3. Private Proximity Registration. Companies that want to return to work demand solutions to protect their employees. This kit provides a private network and personal trackers to maintain a dynamic virtual geofence around an employee at site level. Since we will have to be careful for several more months to come and our employees are our most important assets, this solution helps to prevent and warn against proximity.
 4. MySpace Monitoring. Elderly people, that we would want to follow up a little closer, can be in closer contact with their caregivers or family. Panic buttons, sensors that monitor movement, energy, and even doors, can be used in hospitals and rest homes, but also for people who still live at home. This allows direct, but also indirect, anomalies to be reported and timely action can be taken.

 

Full press release including illustrations here.

 

About WMW

 

WMW is a product of ClearDigital NV, a Belgian player in the IoT space with customers in the Telecommunication world (such as Orange, NNNco, LRTC, ...), and in the System Integrator world (such as SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp, Capita, ... ).

 

Contact
URL: wmw-hub.com
ClearDigital NV – WMW
Bert Vanaken – CEO
+32 498 520 479
bert@wmw-hub.com

 

About OPTION

 

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

Contact
URL: option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™
Alain Van den Broeck - CEO
+32 16 317 411
press@option.com

WMW en OPTION slaan de handen in elkaar in de strijd tegen COVID-19

Marktlancering van diverse IoT oplossingen

 

Hasselt en Leuven, 10 april 2020 - 18u30 - WMW, het IoT platform van Clear Digital NV en OPTION, de IoT afdeling van CRESCENT (EURONEXT: OPTI), komen met meerdere oplossingen op de markt om de Covid-19 pandemie in verschillende stadia aan te pakken.

 

In de wereld van IoT zie je, met behulp van sensoren, de visualisatie en big data van de dingen die gebruikt worden om een samenleving of industrie operationeel te helpen draaien. Smart Waste, Smart Parking, maar ook Building Management vallen hier bijvoorbeeld onder.

 

De IoT platformtechnologie van WMW staat toe om applicaties te bouwen die volledig toegespitst zijn op de ‘use case’ en vertoont een grote flexibiliteit. Zo is het WMW-platform device-, network- en database-agnostic en kan het wereldwijd via partners gebruikt en verkocht worden.

 

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we de focus gelegd op applicaties die verschillende waarnemingen en effecten rond Covid-19 kunnen behandelen. De apps konden in een sneltempo ontwikkeld worden daar ze zijn afgeleid van onze bestaande portfolio van bijna 100 apps.  Ons wereldwijde netwerk aan resellers en hun respectievelijke interacties met de overheden zal toelaten conclusies te trekken die de landsgrenzen overstijgen”, aldus Bert Vanaken, CEO van WMW.

 

CloudGate, de IoT gateway van OPTION, is de ideale hub om de sensordata te verzamelen en naar het analytics platform van WMW te brengen.

 

Onze gateway is multifunctioneel en kan zeer veel verschillende soorten communicatie aan. Van BLE over LoRaWAN tot en met WiFi. Dat maakt ons net even flexibel als WMW qua inzetbaarheid in de vele verschillende omgevingen., aldus Alain Van den Broeck, CEO van Option.

 

WMW en OPTION zullen samenwerken om 4 oplossingen in het kader van Covid-19 aan te bieden:

 

 1. Quarantaine Monitoring. Mensen, die in (self-) quarantaine dienen te leven, houden zich niet altijd aan de regels en durven wel eens buiten hun zone te gaan. Op die manier vormen ze een groot risico tot verspreiding van het virus. Deze oplossing stelt de inbreuk vast en informeert hierover.
 2. Proximity Registration. Wanneer we als bevolking opnieuw vrijer mogen bewegen is het wenselijk om onze contactpunten (binnen een straal van bijvoorbeeld 1,5 meter) vast te leggen. Naast het telefoonnummer doet deze oplossing dit zonder gebruik van locatie-gegevens en zonder enige vorm van gebruik van andere persoonsgegevens. Het is de meest laagdrempelige oplossing om te weten te komen wie in de laatste 72u in de nabijheid is geweest van een geïnfecteerd persoon.
 3. Private Proximity Registration. Bedrijven die het werk terug willen hervatten vragen oplossingen ter bescherming van hun werknemers. Deze kit omvat een privé netwerk en personal trackers om op site niveau een dynamische virtuele geofence rond een werknemer te bewaren. Aangezien we nog meerdere maanden voorzichtig zullen moeten zijn en werknemers het belangrijkste ‘asset’ voor een organisatie zijn, helpt deze oplossing om een te korte nabijheid te voorkomen en ervoor te waarschuwen.
 4. MySpace Monitoring. Ouderen, waarbij het wenselijk is om ze dichter op te volgen, kunnen m.b.v. sensoren nauwer in contact staan met hun zorgverleners of familie. Panic buttons, sensoren die beweging, energie, en zelfs deuren opvolgen, kunnen ingezet worden in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook bij mensen die nog steeds thuis wonen. Hiermee kan men directe, maar ook indirecte, anomalieën rapporteren en kan er tijdig actie ondernomen worden.

 

Volledig persbericht inclusief illustraties hier.

 

 

Over WMW

 

WMW is een product van ClearDigital NV, een Belgische speler in de IoT space met klanten in de Telecommunicatie wereld (zoals Orange, NNNco, LRTC, …), en in de System Integrator wereld (zoals SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp , Capita, …).

 

Contact

URL: wmw-hub.com
ClearDigital NV – WMW
Bert Vanaken – CEO
+32 498 520 479

bert@wmw-hub.com

 

Over OPTION

 

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

Contact

URL: option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™

Alain Van den Broeck - CEO
+32 16 317 411

press@option.com

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 31 januari – 18u - Crescent (EURONEXT: OPTI)– heeft op 23 januari 2020 een transparantiekennisgeving ontvangen van Nanninga Beheer BV, waaruit blijkt dat de deelnemingsdrempel  van 3% werd onderschreden.

 

De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn als volgt:

 

Reden van kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 

Kennisgeving door:

Een persoon die alleen kennis geeft

 

Kennisplichtige persoon:

Ulfret Nanninga voor Nanninga Beheer BV

 

Datum van drempelonderschrijding :

20/12/2019

 

Overschreden drempel

Hierdoor werd de drempel van 3% onderschreden.

 

Noemer: totaal aantal aandelen

1.604.939.345

 

Detail van de kennisgeving

 

Houder van stemrechten

Nanninga Beheer

Vorige kennisgeving

46.915.578 stemrechten

 

 

Meer details zijn beschikbaar op de website van CRESCENT:

www.opticrescent.com

Overeenkomstig de statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 10 januari 2020 – 18u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Zoals voorzien in de Agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2019, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met 6.044.145,16 EUR door inbreng van schuldvorderingen. Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 236.099.420 nieuwe aandelen bedraagt het totale kapitaal van Crescent sinds 20 december 2019 9.902.047,52 EUR. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 1.604.939.345 volledig volgestorte gewone aandelen (=de noemer). Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Crescent, met toepassing van artikel 15, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Er zijn 675.000 warrants uitgegeven die bij uitoefening recht geven op telkens één aandeel. Houders van warranten hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

Email: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

www.option.com

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

Extra-ordinary General Meeting December 20, 2019

 

Leuven, Belgium – December 19, 2019 – 18h30, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI ) In the light of this Friday's Extra-ordinary General Meeting, CRESCENT wishes to point out the posting on its website of a fairness opinion for the appreciation of Crescent, and of the report art. 524 W.Venn., as well as a valuation report for the two acquired companies.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

 

Bijzondere Algemene Vergadering 20 december, 2019

 

Leuven, België – 19 december 2019 – 18u30, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) In het licht van de Bijzondere Algemene Vergadering van deze vrijdag, wenst CRESCENT te wijzen op de terbeschikkingstelling op haar website van een fairness opinie voor de waardering van Crescent, en van het verslag art. 524 W.Venn., evenals een waarderingsverslag voor de twee overgenomen vennootschappen.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP - Buitengewone Algemene Vergadering

Leuven, België – 20 november, 2019 – 8u00 - Crescent (EURONEXT: OPTI)

Crescent NV (Euronext Brussels: OPTI) zal een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen op 20 december 2019 met als belangrijkste agendapunten de goedkeuring van de acquisities van Crescent Smart Lighting BV en Livereachmedia Europe Bvba en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 6.044.145 EUR schulden in kapitaal. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen werd door de Raad van Bestuur bepaald op 0,0256 EUR.

Hierdoor zullen 236.099.445 nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarvan de notering op Euronext onmiddellijk na de BAV van 20 december zal worden aangevraagd.

 

De oproeping wordt vandaag in het Belgisch Staatsblad en De Standaard gepubliceerd en de relevante verslagen van Raad van Bestuur en de Commissaris worden in de loop van de dag ter beschikking gesteld op de website.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

+ Consolidated key figures

Consult the financial part of our annual reports to get more information.

+ Financial calendar

 

  Financial Calendar
  Crescent intends to release its financial information in 2020 on the following dates:

Full Year 2019 results and annual report 2019:

Thursday April 30,  2020 - after market trading

Half year 2020 results & Interim  Financial report:

Wednesday September 30, 2020  - before market trading

Annual Shareholders Meeting: Friday May 29, 2020 - Gaston Geenslaan 14, Leuven (Belgium).

 

  Financiële Agenda
  Crescent heeft de intentie om haar financiële informatie in 2020 op volgende data te publiceren:

Jaarresultaten 2019 en jaarverslag 2019:

donderdag 30 April 2020 – na marktsluiting

Half jaar 2020 resultaten en halfjaarlijks financieel verslag:

woensdag 30 september 2020  - voor beurstijd

Algemene aandeelhoudersvergadering: vrijdag 29 mei 2020 - Gaston Geenslaan 14, Leuven (België).

 

 

+ Financial results

Financial News 2015 onwards - see Reports & Publications

 

Financial News 2015 / Financieel Nieuws 2015

Financial News 2014 / Financieel Nieuws 2014

 

Financial News 2013 / Financieel Nieuws 2013

 • Third Quarter Trading Update 2013 ( UK / NL )
 • First Half Year Results 2013 ( UK / NL )
 • First Quarter Trading Update 2013 ( UK / NL )
 • Second Half Year & Full Year Results 2012 ( UK / NL )

Financial News 2012 / Financieel Nieuws 2012

 • Third Quarter Trading Update 2012 (UK / NL )
 • First Half Year Results 2012 ( UK / NL )
 • First Quarter Trading Update 2012 ( UK / NL )
 • Second Half Year & Full Year Results 2011 (UK / NL)

 

Financial News 2011 / Financieel Nieuws 2011

 • Third Quarter Trading Update 2011 (UK / NL)
 • First Half Year Results 2011 (UK / NL)
 • First Quarter Trading Update 2011 (UK / NL)
 • Second Half Year & Full Year Results 2010 ( UK / NL )

 

Financial News 2010 / Financieel Nieuws 2010

 • Third Quarter Trading Update 2010 ( UK / NL )
 • First Half Year Results 2010 ( UK / NL )
 • First Quarter Trading Update 2010 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2009 ( UK / NL )

 

Financial News 2009 / Financieel Nieuws 2009

 • Third Quarter Results 2009 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2009 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2009 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2008 ( UK / NL )

 

Financial News 2008 / Financieel Nieuws 2008

 • Third Quarter Results 2008 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2008 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2008 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2007 ( UK / NL )

 

Financial News 2007 / Financieel Nieuws 2007

 • Third Quarter Results 2007 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2007 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2007 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2006 ( UK / NL )

 

Financial News 2006 / Financieel Nieuws 2006

 

Financial News 2005 / Financieel Nieuws 2005

 • Third Quarter Results 2005 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2005 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2005 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2004 ( UK / NL )

 

Financial News 2004 / Financieel Nieuws 2004

 • Third Quarter Results 2004 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2004 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2004 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2003 ( UK / NL )

 

Financial News 2003 / Financieel Nieuws 2003

 

Financial News 2002 / Financieel Nieuws 2002

+ Statutory accounts

+ Prospectus

GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERHANDELING

VAN 1.071.255.834 BIJKOMENDE AANDELEN

(artikel 18, § 2, d) van de Prospectuswet van 16 juni 2006)  

Op grond van artikel 18, §  2, d) van de Wet van 26 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggings­in­stru­menten en de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, wordt de onderstaande gelijkwaardige informatie ter beschikking gesteld :

 1. Verslag van de raad van bestuur aangaande de inbrengen in natura (artikel 602, lid 1 W.Venn.)
 2. Verslag van de commissaris aangaande de inbrengen in natura (artikel 602, lid 1 W.Venn.)
 3. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappenwaarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
 4. Verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.
 5. Bijkomend bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.
 6. Fairness opinies inzake waardering Crescent NV (voorheen Option NV) en Crescent Ventures NV (voorheen Crescent NV)
 7. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2018
 8. Gecoördineerde statuten van de Vennootschap per 22 mei 2018
 9. Corporate governance charter van de Vennootschap
 10. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2014
 11. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2015
 12. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2016
 13. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2017
 14. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2018
 15. Geconsolideerd Halfjaarrapport 2018
 16. Gecorrigeerde geconsolideerde Tabellen juni 2018
 17. Gepubliceerde jaarrekeningen van 2018, 2017 en 2016 van de ingebrachte beschreven vennootschappen:
 18. Persberichten sedert 1 januari 2015, incl. trading update Q1 2019 van 20 mei 2019

 

 

 

GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERHANDELING

VAN 116.464.000  BIJKOMENDE AANDELEN - 27 juni 2017

(artikel 18, § 2, d) van de Prospectuswet van 16 juni 2006)

 

Bijlage A - Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage B - Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage B2 - Brief Deloitte Correctie Inbreng in natura

Bijlage C - Akte kapitaalverhoging

Bijlage D - Coördinatie statuten Option NV

Bijlage E - Corporate Governance Charter Option NV

Bijlage F - Jaarverslag en jaarrekening 2013

Bijlage G - Jaarverslag en jaarrekening 2014

Bijlage H - Jaarverslag en jaarrekening 2015

Bijlage I -  Jaarverslag en jaarrekening 2016

Bijlage J – Halfjaarcijfers 2016

Bijlage K - Persberichten

 

 

GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERHANDELING

VAN 82.677.545 BIJKOMENDE AANDELEN

(artikel 18, § 2, d) van de Prospectuswet van 16 juni 2006)

 

Bijlage A - Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage B - Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage C - Akte kapitaalverhoging

Bijlage D - Coördinatie statuten Option NV

Bijlage E - Corporate Governance Charter Option NV

Bijlage F - Jaarverslag en jaarrekening 2013

Bijlage G - Jaarverslag en jaarrekening 2014

Bijlage H - Jaarverslag en jaarrekening 2015

Bijlage I -  Halfjaarcijfers 2016

Bijlage J – Jaarcijfers 2016

Bijlage K - Persberichten

+ Capital structure NL

KAPITAALSTRUCTUUR CRESCENT NV

(1) BASISGEGEVENS
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal EUR 9.902.047,52 
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 1.604.939.345
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer) 1.604.939.345
   
Aandeelhouder (>3%) %
(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding 35,8%
(B) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke 12,5%
(C) Jan Callewaert 8,2%
(D) Danlaw 6,5%

Laatste update: januari 2020

 

+ Capital structure UK

CAPITAL STRUCTURE CRESCENT NV

(1) BASIC DATA
(a) Total share capital EUR 9,902,047.52
(b) Total number of voting securities 1,604,939,345
(c) Total number of voting rights (= the denominator) 1,604,939,345
   
Shareholder (>3%) %
(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding 35.8%
(B) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke 12.5%
(C) Jan Callewaert 8.2%
(D) Danlaw 6.5%

Last update:  Januari 2020

 

+ Transparency filing

Transparency filing

In accordance with the requirements of the current legislation on the disclosure of major participations in issuers of which shares are admitted to trading on a ‘regulated market’, are any natural or legal person who, directly or indirectly, acquire or resign shares or other voting granting financial instruments of the company, whether or not they represent capital, compulsory by the law applicable at that time, are obliged to inform both the Company and  the FSMA of the number of financial instruments owned as well as the percentage of existing voting rights whenever the voting rights are attached to these financial instruments reach a first time three percent (3%) and then five percent (5%) or a multiple of five percent (5%), exceed or fall below such percentage. The involved shareholders must comply with the statutory requirements and regulations in this regard.

 

Overeenkomstig de voorschriften van de vigerende wetgeving inzake de`openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt', is elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen of andere stemrecht verlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, verplicht in de omstandigheden voorzien door de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving, zowel de vennootschap als de FSMA kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, alsook het percentage van de bestaande stemrechten, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten een eerste maal drie procent (3%) en vervolgens vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent (5%) bereiken, overschrijden of beneden zulk percentage zakken. De betrokken aandeelhouders dienen zich te conformeren naar de wettelijke voorschriften ter zake.

  • Declaration of interest / Kennisgeving 2019

         Download PDF

  • Declaration of interest / Kennisgeving 2018
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF

 

+ Shareholders’ meetings

Shareholders’ meeting 

Ordinary General Meeting - 29 May 2020

Extraordinary General Meeting - 20 December 2019

 

Ordinary General Meeting - 20 June 2019

Extraordinary General Meeting - 20 June 2019

Ordinary General Meeting - 15 June 2018

Extraordinary General Meeting - 22 May 2018

 

Ordinary General Meeting – 31 May 2018

Extraordinary General Meeting - 2 May 2018

 

Extraordinary General Meeting - 30 June 2017

Ordinary General Meeting – 30 June 2017

 Extraordinary General Meeting - 12 June 2017

PREVIOUS Shareholder's meetings

Ordinary General Meeting – 31 May 2016

 • Extraordinary General Meeting - 8 January 2016
 • Extraordinary & Ordinary General Meeting - 30 April 2012
  • Agenda Extraordinary & Ordinary General Meeting  (UK / NL)

+ By-laws

+ Press releases

The Board of Directors is pleased to invite all holders of securities issued by Option NV (the “Company”) to attend the Annual Shareholders' Meeting, which will take place on Wednesday, March 31, 2004 at 10.00 a.m., at the registered office of the Company, Kolonel Begaultlaan 45, 3012 Leuven, Belgium.

The agenda and proposals of decision for this Annual Shareholders' Meeting are the following:

A G E N D A

1. Presentation and discussion of the report of the Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2003.

2. Presentation and discussion of the report of the statutory auditor for the financial year ended on December 31, 2003.

3. Presentation of the annual consolidated accounts and consolidated reports for the financial year ended on December 31, 2003.

4. Approval of the annual statutory accounts for the financial year ended on December 31, 2003 and allocation of results.

Proposal of decision: To approve the annual accounts for the financial year ended on December 31, 2003, including the allocation of results proposed by the Board of Directors.

5. Release of liability of the directors.

Proposal of decision: To release the directors of liability for the performance of their duties in the course of the financial year ended on December31, 2003.

6. Release of liability of the statutory auditor.

Proposal of decision: To release the statutory auditor of liability for the performance of his duties in the course of the financial year ended on December31, 2003.

7. Nomination of the statutory auditor – Compensation for the exercise of his office.

Proposal of decision: To nominate the candidate proposed by the Board of Directors at the Annual Shareholders’ Meeting as statutory auditor, whose term of office will expire immediately after the Annual Shareholders’ Meeting, which will be asked to deliberate and vote upon the approval of the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2006 and to fix his remuneration at the amount proposed by the Board of Directors at the Annual Shareholders’ Meeting.

8. Miscellaneous.

In order to be admitted to the abovementioned Annual Shareholders' Meeting, the holders of securities issued by the Company must follow the provisions of articles 29 and 30 of the Articles of Association of the Company and article 536 of the Companies Code and also fulfill the following formalities : (i) if they are owners of registered shares, notify the Company of their intention to attend the Annual Shareholder’s Meeting, by sending a letter by regular mail to the Company’s registered office; (ii) if they are owners of dematerialized shares deposited through Euroclear, deposit, at the latest five working days prior to the date of the Annual Shareholders' Meeting, a certificate at the registered office of the Company, drawn up by the recognized holder of their securities' accounts or by Euroclear itself, confirming the number of shares registered under the name of the shareholder and declaring that the shares are non-negotiable until the date of said Annual Shareholders' Meeting; and (iii) if they are owners of warrants, they must inform the Company in writing, by an ordinary letter addressed to the registered office of the Company, at least five working days prior to the meetings, of their intention to attend the meeting.

Shareholders can vote by proxy or by letter, using documents drawn up by the Company and which can be obtained at no cost at the registered office of the Company. The proxies have to be deposited at the registered office of the Company at the latest five (5) business days prior to the date of the meeting. The owners of dematerialized shares who whish to vote by proxy or by letter have to deposit, in addition to the documents properly filled out, the certificate drawn up by the recognized holder of their securities' accounts or by Euroclear itself, confirming the number of shares registered under the name of the shareholder and declaring that the shares are non-negotiable until the date of said Annual Shareholders' Meeting.

In order for the vote by letter to be valid, a form must be sent by registered mail with acceptance receipt to the Company’s registered office, which must be sent at the latest six days before the Annual Shareholders’ Meeting (the postage stamp shall serve as proof) and which must contain the following information: (i) mentioning of the complete and accurate indication of the shareholder and of the number of shares he is voting with; (ii) the complete agenda; (iii) the proposals of decision and the voting instructions of the shareholder (for, against and abstain). The shareholder may explain or motivate his or her voting instructions.

A copy of the documents and reports mentioned in the agenda of the Annual Shareholders' Meeting can be obtained at no cost at the registered office of the Company.

The Board of Directors

Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), the wireless technology company, today reported results for the fourth quarter, and the full year ended December 31, 2003.

Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), the wireless technology company, today reported results for the fourth quarter, and the full year ended December 31, 2003.

Download the results in PDF_UK version

Download the results in PDF_NL version

Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company, today congratulated China Mobile on winning the "Chairman 2004 GSM Association Awards". China Mobile is selling Option's GlobeTrotter PC Card in Asia .

CANNES , France , February 25, 2004 - Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company, today congratulated China Mobile on winning the "Chairman 2004 GSM Association Awards". China Mobile is selling Option's GlobeTrotter PC Card in Asia .

The GSM Association presented its 9 th annual GSM Awards yesterday (24 th February 2004). These awards ceremony honors people, organizations and companies that deliver new ideas, methods, or new technologies that generally improve the quality of customers' lives or enhance productivity. The prestigious "Chairman" Award was presented to China Mobile in honour and recognition of the company's outstanding contribution to achieving the GSM One Billion landmark - one billion connected GSM customers.

jan Callewaert , CEO Option: "We are honored that we can contribute to the success of China Mobile. The Asian markets show a tremendous potential for mobile data communications. China Mobile has played a leading role in the development of that mobile data communications industry in China and it will continue to do so. China Mobile is a very important partner for us . We look forward to further enhance our mutual relationship into the future."

About Option

Option NV ( www.option.com ), the wireless technology company, is a leading innovator in the design, development and manufacture of 3G WCDMA (UMTS), EDGE, GPRS, GSM and WLAN technology products for wireless connectivity solutions. Option has built up an enviable reputation for creating exciting products that enhance the performance and functionality of wireless communications. Option's headquarters are in Leuven , Belgium . The company has Research & Development in Leuven, a Software and Applications development centre in Adelsried ( Germany ) and an ISO 9002 production engineering and logistics facility in Cork , Ireland .

For more information on the 2004 GSM Association Awards

www.3gsmworldcongress.com

For more information please contact:

Douglas Ros, Vice President Business Development & Marketing

Tel +32 (0)16 317 411

E-mail: d.ros@option.com

Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company, today congratulated Vodafone on winning the GSM Association Awards 2004 in the category for Best Mobile Application - Corporate Market. Vodafone won the award with the Mobile Connect Card.

CANNES, France, February 25, 2004 - Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company, today congratulated Vodafone on winning the GSM Association Awards 2004 in the category for Best Mobile Application - Corporate Market. Vodafone won the award with the Mobile Connect Card.

The Mobile Connect Card is developed and manufactured by Option.

The GSM Association presented its 9 th annual GSM Awards yesterday, 24 th February 2004.

These awards ceremony honors people, organizations and companies that deliver new ideas, methods, or new technologies that generally improve the quality of customers' lives or enhance productivity. The Vodafone Mobile Connect Card won the Award in the category for Best Mobile Application - Corporate market.

Jan Callewaert, CEO Option: "We are proud that our GlobeTrotter GPRS data card gets this worldwide recognition. Marketed as the Mobile Connect Card, Vodafone has redefined the data card market by its customer-focused approach. Congratulations to Vodafone for their commercial performance in delivering a straightforward mobile office solution".

ith the Mobile Connect Card you can get online via your laptop computer from almost any location without the need to plug in your mobile or find the nearest jack. Simply install the software, plug in the data card including your Vodafone SIM. As a fully integrated connectivity solution for notebook users, the Mobile Connect Card provides quick, simple and secure access to existing business information such as email, corporate applications, company intranets and the internet, whenever and wherever it is needed.

About Option

Option NV ( www.option.com ), the wireless technology company, is a leading innovator in the design, development and manufacture of 3G WCDMA (UMTS), EDGE, GPRS, GSM and WLAN technology products for wireless connectivity solutions. Option has built up an enviable reputation for creating exciting products that enhance the performance and functionality of wireless communications. Option's headquarters are in Leuven , Belgium . The company has Research & Development in Leuven, a Software and Applications development centre in Adelsried ( Germany ) and an ISO 9002 production engineering and logistics facility in Cork , Ireland .

For more information on the 2004 GSM Association Awards

www.3gsmworldcongress.com

For more information please contact:

Douglas Ros, Vice President Business Development & Marketing

Tel +32 (0)16 317 411

E-mail: d.ros@option.com

Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company, today received the Export Lion Award (Leeuw van de Export) of the Province of Flemisch Brabant .

Leuven - Belgium , February 5 th 2004 - Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company, today received the Export Lion Award (Leeuw van de Export) of the Province of Flemisch Brabant . This award, an initiative from Export Vlaanderen, is presented annually by the Flemish Minister of Economy, Foreign Trade and E-government. The Export Lion Award rewards the Flemish companies in the different provinces that have demonstrated significant initiatives and outstanding results in export activities.

In conferring the award, the committee of Export Vlaanderen recognizes Option's expanding share of the growth in revenues from export activities and as such further increasing the overall business of the Flemish telecom industry worldwide. The Flemish Minister of Economy, Foreign Trade and E-government, Mrs. Patricia Ceyssens presented the award for the province of Flemish Brabant to Option's CEO Jan Callewaert in a ceremony held today.

Jan Callewaert: "We are honoured to have been chosen from a distinguished field of companies. We are particularly gratified that the export authorities recognize our accomplishments and ongoing efforts in developing the market for wireless communication on a global scale. As we know that our country is very export driven and that a lot of companies have important export activities, we consider winning this award a major achievement for our company."

Past award winners of the 5 Flemish provinces were companies such as: Transics NV , Aliplast NV , Poco Loco NV and Jaga NV .

About Option

Option NV, the wireless technology company, is a leading innovator in the design, development and manufacture of 3G WCDMA (UMTS), GPRS, GSM and WLAN technology products for wireless connectivity solutions. Option has built up an enviable reputation for creating exciting products that enhance the performance and functionality of wireless communications. Option's headquarters are in Leuven , Belgium . The company has Research & Development in Leuven, a Software and Applications development centre in Adelsried ( Germany ) and an ISO 9002 production engineering and logistics facility in Cork , Ireland . More information can be found at www.option.com .

About Export Vlaanderen

Export Vlaanderen or the Flanders' Export Promotion Agency, is the public organisation in charge of the promotion of Flanders ' exports within the framework of the foreign economic policy of the Flemish government. Through the worldwide organization of business trips, meeting days and Flemish pavilions at international exhibitions and trade fairs, Export Vlaanderen creates a unique opportunities for foreign companies to become acquainted with Flemish products and services on offer. Export Vlaanderen is the appropriate partner for foreign companies interested in importing Flemish products and services, or which are seeking another form of cooperation with Flemish companies, such as the transfer of technology. More information about Export Vlaanderen can be found on the Web site www.export.vlaanderen.be

For more information please contact:

Frederic Convent, CFO & General Counsel

Tel +32 (0)16 317 411

investor@option.com

Option N.V. (Euronext: OPTI), de specialist in draadloze communicatie technologieën, heeft de "Leeuw van de Export" voor de provincie Vlaams Brabant gewonnen.

Leuven, 5 februari 2004 - Option N.V. (Euronext: OPTI), de specialist in draadloze communicatie technologieën, heeft de "Leeuw van de Export" voor de provincie Vlaams Brabant gewonnen. De "Leeuw van de Export", een initiatief van Export Vlaanderen, wordt jaarlijks uitgereikt door de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government. De laureaten zijn ondernemingen die in de loop van de voorbije jaren een stevige exportreputatie hebben opgebouwd.

Door het toekennen van deze "Leeuw van de Export" voor Vlaams Brabant erkent de jury van Export Vlaanderen het toenemende belang van de export gerichte activiteiten van Option. Option levert hiermee ook een belangrijke bijdrage aan het verder promoten van de Vlaamse telecommunicatie industrie in de wereld. Mevr. Patricia Ceyssens , Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government, overhandigde tijdens de uitreikingsceremonie plechtigheid in het Vlaams Parlement de trofee aan Jan Callewaert, CEO van Option .

Jan Callewaert: "Het is een hele eer om tot laureaat van de Leeuw van de Export voor Vlaams Brabant verkozen te worden. We zijn in het bijzonder verheugd dat de jury onze prestaties en wereldwijde rol als promotor en leverancier van draadloze communicatie technologieën heeft weten te appreciëren. In onze innoverende regio zijn heel wat bedrijven sterk export gericht. Het feit dat Option dit jaar laureaat is is een niet geringe prestatie."

Vorige winnaars uit de 5 Vlaamse provincies waren o.a.: Transics NV , Aliplast NV , Poco Loco NV and Jaga NV .

Over Option

Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie technologieën. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van GSM, GPRS, WLAN, en 3G UMTS technologische producten voor draadloze verbindingsoplossingen. Option heeft een benijdenswaardige reputatie weten op te bouwen door verbluffende nieuwe producten te creëren waardoor de prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie groeien. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in Leuven , België. Het bedrijf heeft een Research & Development-centrum in Leuven, een Software and Applications Development-centrum in Adelsried (Duitsland) en een ISO 9002 production engineering en logistics-afdeling in Cork, Ierland. Meer informatie hierover vindt u op www.option.com

Over Export Vlaanderen

Export Vlaanderen wil als centrum van uitmuntendheid een fundamentele bijdrage leveren tot duurzaam internationaal ondernemen van de Vlaamse bedrijven van de opstart tot de consolidatie. Ze doet dit via informatie, opleiding en begeleiding met als belangrijkste instrument haar binnenlandse en buitenlandse netwerk. Daarnaast wensen ze actief te bouwen aan synergieën met andere economische actoren. Export Vlaanderen wil hiermee een betekenisvolle bijdrage leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie. Meer informatie over export Vlaanderen kan u vinden op www.export.vlaanderen.be

Voor meer informatie, contacteer:

Frederic Convent, CFO & General Counsel

Tel +32 (0)16 317 411

investor@option.com

Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company , released today its Financial Calendar for the year 2004.

Leuven , Belgium - January 16 2004 - Option N.V. (Euronext: OPTI), the wireless technology company , released today its Financial Calendar for the year 2004. Option intends to release its quarterly financial information in 2004 on the following dates - before market hours:

Q4 figures + full year 2003: Tuesday February 17, 2004

Q1 figures: Tuesday May 4, 2004

Q2 figures: Tuesday August 3, 2004

Q3 figures: Thursday October 28, 2004

Annual shareholders' meeting: Monday March 29, 2004 , at 10 AM

About Option

Option NV ( www.option.com ), the wireless technology company, is a leading innovator in the design, development and manufacture of 3G WCDMA (UMTS), GPRS, GSM and WLAN technology products for wireless connectivity solutions. Option has built up an enviable reputation for creating exciting products that enhance the performance and functionality of wireless communications. Option's headquarters are in Leuven , Belgium . The company has Research & Development in Leuven , a Software and Applications development centre in Adelsried ( Germany ) and an ISO 9002 production engineering and logistics facility in Cork , Ireland . More information can be found at www.option.com .

Option and the Option logo are trademarks of Option NV.

For more information please contact:

Frederic Convent , CFO & General Counsel

Tel +32 (0) 16 317 411

investor@option.com

Option NV (Euronext: OPTI) announced that on December 30, 2003 , 1.066.246 new shares were issued as a result of the conversion of the subordinated bonds created on 16 July 2001

Leuven , 5 January 2004 . Option NV (Euronext: OPTI) announced that on December 30, 2003 , 1.066.246 new shares were issued as a result of the conversion of the subordinated bonds created on 16 July 2001 . As a result thereof, the capital has been increased by € 629.085, bringing the total amount of capital to € 5.510.082,34, represented by 9.285.231 outstanding shares.

GIMV NV , Jan Callewaert and Partners@Venture requested the company to convert their respective bonds. By conversion, respectively 479.811, 479.811 and 106.624 new shares were issued to GIMV, Jan Callewaert and Partners@Venture . The number of shares that can be issued upon conversion is equal to the nominal value of the bond (€ 316.542) divided by the price of the share (€ 5,9375), calculated as the average of the share price on NASDAQ Europe during (30) calendar days before the issuance of the bonds.

These subordinated convertible bonds were originally underwritten by Mr. Jan Callewaert , Option's CEO and by GIMV NV , each obtaining ten bonds with a nominal value of € 316.542 per bond. In the course of 2002, two bonds were transferred to the company "Partners@Venture". On 27 December 2001 the maturity date of the subordinated convertible bonds was extended until 26 January 2004 .

The shares issued by the conversion of the bonds have the same rights as the existing shares of Option NV and are listed on EURONEXT Brussels.

Shareholders' structure after conversion:

The last annual report and the other interim reports are available on the website www.option.com

For more information please contact

Frederic Convent

Chief Financial Officer & General Counsel

Option NV

Kolonel Begaultlaan 54

3012 Leuven

Tel +32 (0)16 317 411

investor@option.com

Jan Callewaert

President & CEO

Option NV

Kolonel Begaultlaan 54

3012 Leuven

Tel +32 (0)16 317 411

investor@option.com

+ Industry News

+ Financial news

+ Certification

11/04/2013 GlobeSurfer III Reference Manual

GlobeSurfer III Reference Manual - revised on 5th March 2012

+ Beemo

15/03/2013 Beemo datasheet

+ CloudGate

+ Expansion Cards

+ GlobeSurfer iCON

+ GlobeSurfer iCON 7.2

11/04/2013 iCON 7.2 firmware and software updater

The iCON 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeSurfer iCON 7.2 S

11/04/2013 iCON 7.2 firmware and software updater

The iCON 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeSurfer iCON HSUPA E

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeSurfer II 1.8

+ GlobeSurfer II 7.2 E

18/03/2013 Dynamic DNS setup

Step by step description on how to set up Dynamic DNS in GlobeSurfer II 7.2

+ GlobeSurfer III

11/04/2013 GlobeSurfer III Reference Manual

GlobeSurfer III Reference Manual - revised on 5th March 2012

04/01/2013 GlobeSurfer® III Notifier software 1.0.0.91

This application is the interface between the GlobeSurfer® III device and your personal desktop. It allows you to see incoming messages, phone calls, etc. on your desktop.

04/01/2013 IPSec configuration document V2

This document provides a description of how to configure an IPSec tunnel on
the GlobeSurfer® III.

+ GlobeSurfer X.1

19/03/2013 GlobeSurfer X.1 Firmware 210.124.4.010

This firmware updater cannot be run on a MAC running Safari browser. Please use Firefox or Chrome.
This firmware updater cannot be used for devices purchased through a network operator. Please contact your network operator for further information.

+ GlobeSurfer3+

04/01/2013 GlobeSurfer® III+ Firmware R1N89

Please read 'What is new in firmware R1N89' document for updates in this firmware revision.

Note: The firmware upgrade process can take up to 20 minutes. Interrupting the process might lead to permanent failure of the device. Note: this update cannot be used with devices purchased through a network operator. Please contact your network operator directly for assistance.

04/01/2013 What is new in firmware R1N89

Please read document for new features in this firmware R1N89

04/01/2013 GlobeSurfer® III Notifier software 1.0.0.91

This application is the interface between the GlobeSurfer® III device and your personal desktop. It allows you to see incoming messages, phone calls, etc. on your desktop.

04/01/2013 GlobeSurfer® III+ 1.4 FAQ in PDF format

Frequently Asked Questions

04/01/2013 GlobeSurfer III+ Firmware update procedure 1.0

GlobeSurfer III+ Firmware update procedure

 

04/01/2013 GlobeSurfer® III+ Reference Manual

Revised version to include watchdog and SMS control features.

 

04/01/2013 IPSec configuration document V2

This document provides a description of how to configure an IPSec tunnel on
the GlobeSurfer® III.

04/01/2013 Port Forwarding Configuration V2

This document provides a description of how to configure Port Forwarding rules on the GlobeSurfer® III.

 

04/01/2013 ADSL Failover Configuration V2

This document provides a description of how to configure the ADSL Failover functionality on the GlobeSurfer® III.

 

04/01/2013 Print server and storage server configuration

This document provides a description of how to configure a print server and a file server connected to the USB port of the GlobeSurfer III.

 

+ GlobeTrotter

+ GlobeTrotter 3G

+ GlobeTrotter 3G Quad

+ GlobeTrotter 3G/EDGE

+ GlobeTrotter Combo

+ GlobeTrotter Combo EDGE

+ GlobeTrotter EDGE

+ GlobeTrotter Ex Converter

+ GlobeTrotter Ex Converter 5

+ GlobeTrotter Express 441

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
10/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for GlobeTrotter Express 441 & 442)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter Express 442

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
10/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for GlobeTrotter Express 441 & 442)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter Express 7.2 E

11/04/2013 GlobeTrotter Express 7.2 firmware and software updater

The GlobeTrotter Express 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.2
GlobeTrotter Connect for Windows 2.2.0.536
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.159

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter Express HSUPA E

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

05/03/2013 GlobeTrotter Express HSUPA firmware and software upgrader

The GlobeTrotter Express HSUPA device will be updated to :
    Firmware 2.12.3Hd
    Windows software : GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
    MAC software : GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

+ GlobeTrotter Express HSUPA W

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

05/03/2013 GlobeTrotter Express HSUPA firmware and software upgrader

The GlobeTrotter Express HSUPA device will be updated to :
    Firmware 2.12.3Hd
    Windows software : GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
    MAC software : GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

+ GlobeTrotter Fusion

+ GlobeTrotter Fusion + 3G/EDGE (EMEA)

+ GlobeTrotter Fusion + HSDPA (EMEA)

+ GlobeTrotter Fusion Quad

+ GlobeTrotter GT MAX 7.2 Ready E

11/04/2013 GlobeTrotter GT Max 7.2 firmware and software updater

GlobeTrotter GT Max 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter GT MAX 7.2 Ready W

11/04/2013 GlobeTrotter GT Max 7.2 firmware and software updater

GlobeTrotter GT Max 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter GT MAX E

+ GlobeTrotter GT MAX HSUPA E

11/04/2013 Firmware and software updater for GlobeTrotter Max HSUPA

The GlobeTrotter GT Max HSUPA device will be updated to :
Firmware 2.12.3Hd
Windows software to GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
MAC software to GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter GT MAX HSUPA W

11/04/2013 Firmware and software updater for GlobeTrotter Max HSUPA

The GlobeTrotter GT Max HSUPA device will be updated to :
Firmware 2.12.3Hd
Windows software to GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
MAC software to GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter HSDPA

+ GlobeTrotter HSDPA 7.2 Ready E

11/04/2013 GlobeTrotter GT Max 7.2 firmware and software updater

GlobeTrotter GT Max 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

+ Gobi 1000

+ Gobi 2000

+ GTM378 E

+ GTM378 EL

+ GTM378 JD

+ GTM378 W

+ GTM380 E

05/03/2013 GlobeTrotter Connect for modules

Version 3.0.0.866
Connection software for Windows 2000, XP and Vista

+ GTM382 AWS

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

+ GTM382 E

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

+ GTM382 W

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

+ GTM501

+ GTM601W/GTM609W

16/05/2013 GPS AT command spec
16/05/2013 AT command spec
03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

16/01/2013 Windows driver 5.2.5.0

Windows 7 support: - NDIS connection mode : legacy - GPS mode : legacy
Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

+ GTM661W

16/05/2013 GPS AT command spec
16/05/2013 AT command spec
03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

16/01/2013 Windows driver 5.2.5.0

Windows 7 support: - NDIS connection mode : legacy - GPS mode : legacy
Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

+ GTM671W/GTM679W

16/05/2013 GPS AT command spec
16/05/2013 AT command spec
03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

16/01/2013 Windows driver 5.2.5.0

Windows 7 support: - NDIS connection mode : legacy - GPS mode : legacy
Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

+ GTM681W/GTM689W

03/05/2013 Windows driver 1.0.5.3

Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

+ GTM809U

+ iCON 210

+ iCON 225

25/01/2013 Mac Driver 2.18.0
07/06/2013 iCON 225 Superfire firmware upgrader

This upgrader will upgrade the iCON 225 to firmware version 2.5.24
Note: This flasher can only upgrade Option standard iCON 225 devices. 

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 315

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

+ iCON 322

11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.0 for Windows

GlobeTrotter Connect 3.0 for Windows 2000, XP and Vista

11/04/2013 GlobeTrotter Connect for MAC

GlobeTrotter Connect for MAX OSX 10.3, 10.4, 10.5

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 401

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 iCON 401 firmware upgrader

Firmware upgrader to version 2.12.0
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

+ iCON 431

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

20/03/2013 iCON 431 firmware and software upgrader

Upgrade firmware to version 2.12.0Hd and software to GlobeTrotter Connect 3.1.0.1086 for Windows and 3.1.19 for MAC OSX
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 451

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

20/03/2013 iCON 451/452 GlobeTrotter Connect for Windows

Connection software for Windows XP, Vista, and 7 (Legacy mode only)

20/03/2013 iCON 451/452 firmware and software upgrader

Upgrade firmware to version 2.12.0Hd and software to GlobeTrotter Connect 3.1.0.1162 for Windows and 3.1.78 for MAC OSX
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 452

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

20/03/2013 iCON 451/452 GlobeTrotter Connect for Windows

Connection software for Windows XP, Vista, and 7 (Legacy mode only)

20/03/2013 iCON 451/452 firmware and software upgrader

Upgrade firmware to version 2.12.0Hd and software to GlobeTrotter Connect 3.1.0.1162 for Windows and 3.1.78 for MAC OSX
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 461

20/03/2013 iCON 461 GPS control panel for Windows

Enables the user to activate or deactivate the GPS port

20/03/2013 iCON 461 GPS control panel for MAC

Enables the user to activate or deactivate the GPS port

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 505

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for MAC)

GlobeTrotter Connect 3.1 for MAC OSX 10.5, 10.6

11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for Windows)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

20/03/2013 iCON 505 firmware and software upgrader

Upgrade frimware to version 3.19.0 (HSDPA category to 14.4 mbps) and software to uCan Connect version 2.2.3.230.

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 505 M

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for MAC)

GlobeTrotter Connect 3.1 for MAC OSX 10.5, 10.6

11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for Windows)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 711

12/03/2013 How to use the iCON 711 in Linux

The download contains a document on how to use the iCON 711 in Linux.

12/03/2013 iCON 711 Datasheet

+ iCON XY

04/01/2013 Driver installer package 5.1.36.0

This driver installer can only be used in Windows 7 Mobile Broadband mode. After installation, connection of the Option device can be made through Windows Mobile Broadband instead of using Option connection managers.

Important note: This driver CANNOT be installed on any other Microsoft OS than on the Windows 7.
If you already have installed the GlobeTrotter Connect, this driver package CANNOT be installed on top. This will create a driver conflict.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

19/03/2013 iCON XY datasheet

+ SDK

+ uCAN Connect Premium 3.0

+ VIU2

04/01/2013 How to add your APN to VIU²

How to manually add an APN or disable the PIN code of your SIM card

04/01/2013 VIU² FAQ 1.1 in PDF format

Frequently Asked Questions and answers

04/01/2013 VIU² Quick Start Guide

Quick and easy set up (also details LED status indicators)

04/01/2013 VIU² Datasheet

+ XYFI

+ XYFI Power Extensions

08/07/2013 FAQ on XYFI Power Extensions in PDF format

Frequently Asked Questions and answers

+ Governance statement

Corporate Governance Statement (NL)

Download here

 

 

 

 
 
 

+ Board of directors

The articles of association stipulate that the Board of Directors is composed of a minimum of three and a maximum of nine members, who are appointed by the general shareholders meeting for a maximum period of six years. The Board of Directors has to contain at least three independent directors.

The Board of Directors is currently composed of three members, namely: Eric Van Zele (Chairman of the Board of Directors), Raju Dandu and Pieter Bourgeois (Representing Crescemus Bvba)

Eric Van Zele

Mr. Eric Van Zele currently serves as Chairman of Reynaers Aluminium and Crescent NV. He was recently appointed chairman of the E17 network of hospitals and of the Hermes decision committee of The Flemish agency for Innovation and entrepreneurship. He continues to serve as a director of Barco NV. Prior to his current mandates Eric served as president and Ceo of Barco NV in Kortrijk from 2009 thru 2016. He served as CEO of Pauwels International (from 2004 thru 2008) and of Telindus nv (2000 thru 2003). Prior to that, he served as Vice President of Raychem Corporation in Menlo park, CA, USA and as Managing Director of Raychem nv in Leuven, Belgium. (1972 thru 1999). He was nominated “Manager of the Year in 2012” and “ICT Personality of 2013”. Eric holds a masters degree in electrical and mechanical engineering from the KUL in Leuven (1972) and postgraduate degrees in management from Stanford University (1992 CA, USA).

 

Raju Dandu

Mr. Raju S. Dandu is the Founder-Chairman of Danlaw Inc. USA. He is also the Managing Director of Danlaw Technologies India Ltd. He is responsible for strategic planning and corporate management of both companies. Prior to founding Danlaw Inc., he held positions at the University of Iowa hospitals, Ford Motor Company, Dana Corporation and worked as an independent consultant at General Motors.  He holds a bachelors’ degree in electronics engineering from Kakinada, India, a masters in electronics from University of Iowa and an MBA from University of Detroit.

 

Pieter Bourgeois

Mr. Pieter Bourgeois, is an Investment Manager at Alychlo NV, the investment firm of Belgian entrepreneur Marc Coucke. Prior to this, Mr. Bourgeois worked as CFO (and in other financial roles) focusing on M&A and strategic projects, gaining business acumen in a variety of sectors and different sizes of companies. Mr. Bourgeois holds a Masters Degree in Industrial Engineering and is an MBA from the Solvay Brussels School of Economics & Management.

 
   
   
   
   
 

+ Analyst Coverage

Guy Sips
Equity Analyst
KBC Securities
E-mail: guy.sips@kbcsecurities.be
Address:
Havenlaan 12 SMK 8374, B-1080 Brussels

Gert De Mesure
Analyst
Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers
E-mail: gert.de.mesure@skynet.be
Address:
Langestraat 221, B-2240 Zandhoven

 

+ Stock Quotes

Information about the Option share price can be found on several websites:

 

We welcome spontaneous applications.

Apply via recruitment@option.com.