About OPTION

Headquartered in Belgium, Option specializes in wireless IoT solutions enabling Machine to Machine (M2M) communication.
With more than 25 years of experience and many industry firsts, the Company is ideally positioned to offer efficient, reliable and secure IoT solutions across a variety of industries and applications.
Option partners with system integrators, value added resellers, application platform providers, value added distributors and network operators to bring tailor-made solutions to customers around the world.

Option Engineering Services

Option backs its advanced CloudGate IoT solution platform with an extensive engineering consultancy capable of helping you succeed. Our talent and experience have proven extremely effective in helping companies effectively and efficiently develop products.

We work with organizations which seek to leverage our years of specialized wireless communications experience to speed time-to-market, reduce risk and proactively avoid product design and development pitfalls.

Option’s Engineering Services and our in-house and state-of-the-art OptionLab, are here to help you recognize and capitalize on market opportunities. From early stage product feasibility assessments, to final product manufacturing, our Engineering Services can support your full range of needs.

For more information, consult www.engineering.option.com

+ Option in the community

Option supports socio-economic projects both in and outside the company walls. Candidates for support are carefully selected following thorough evaluation of both the ambitions and the technological and innovative qualities of the project.

+ Business Ethics

Option® is mindful of its responsibility to behave in an ethical manner in the course of pursuing its business goals, and the company, including all its subsidiaries, affiliates and/or consolidated holdings, is committed to the following practices:

Investment
We will not invest in any of the following areas:

 • marketing, development or production of nuclear, chemical or biological weapons
 • marketing, development or production of weapons of war or other armaments
 • marketing, development or production of products involving animal fur or animal testing
 • production of strategic parts of weapon systems of any kind
 • marketing, development or production of pornography or products from the sex, hard drugs or tobacco industry

Employment
We will not engage in any of the following activities:

 • use of children under the legal age for employment
 • use of forced, bonded or compulsory labour

Discrimination
We will not discriminate against our employees in any of the following areas:

 • on the grounds of race, color, sex, sexual orientation, religion, political opinion, age or nationality
 • on the grounds of pregnancy or maternity leave

Purchasing
We will put into place checks, controls and procedures to ensure all our suppliers and sub-contractors:

 • have ethical standards that do not compromise any of the above
 • have checks, controls and procedures that ensure their suppliers or sub-contractors do not compromise any of the above

Prevention of Corruption
We will include in our distribution and supply agreements anti-bribery standard clauses. Our employment policies outline measures that can and will be taken in order to prevent corruption. Option®, as a public company and a member of the ETHIBEL Sustainability index, respects the Corporate Governance rules.

+ Environmental responsibility

Throughout its operations, defined as “the sourcing, manufacture and supply of wireless communication products and solutions”, Option® recognizes its environmental responsibilities to its staff, shareholders, customers and the general public. To this end we are committed to a continual improvement in the operating environment of our facilities. We maintain and document an Environmental Management System conforming to: ISO 14001: 1996, and take into account all relevant regulatory and legislative requirements, including those of customers and the local operating environment. Our environmental policy includes the following core principles:
 • communication of our policies both internally and externally
 • commitment to continual improvement in environmental performance
 • taking account of the input of staff, customers, shareholders, government, local authorities, interested third parties and the general public
 • awareness and training on environmental issues so as to create a better environment for all through the reduction, recycling and reuse of waste, optimum usage of resources and elimination of polluting releases into the environment
 • compliance with all applicable regulations and legislation
 • prevention of pollution
 • manufacture in a safe environment of products supplied to customer specifications and requirements
Our management is committed to providing the resources necessary to ensure that the company’s environmental objectives and targets are achieved. Option has done substantial efforts to align customer requests for customization while lowering its ecological footprint. This resulted in our offering of environmentally friendly and highly customizable packaging. If you want to read more on our packaging, click here.

+ Latest Financials

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

CRESCENT NV (Option™) brengt gloednieuw social distancing alarm ontwikkeld bij Flanders Make op de markt

 

 

Leuven, België – 4 augustus 2020 – 18u00,  Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) & Flanders Make vzw, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee:

 

Crescent NV (Option™) neemt een exclusieve wereldwijde licentie op het gloednieuwe social distancing alarm van Flanders Make. Option zal de toestellen, gebaseerd op Ultra Wide Band technologie, toevoegen aan zijn portfolio en wereldwijd commercialiseren. Flanders Make startte met de ontwikkeling bij de uitbraak van de coronapandemie en testte ondertussen al enkele duizenden prototypes bij bedrijven.

 

De wereldwijde opflakkeringen van corona besmettingen en de dreiging van nieuwe lokale lockdowns bevestigen de grote nood aan middelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen zo kan onze samenleving blijven functioneren en kunnen bedrijven hun mensen aan het werk houden. Social distancing blijft daarbij een top prioriteit, naast de welbekende andere maatregelen.

 

“Het is onmogelijk is om te zorgen dat de medewerkers steeds minstens 1.5 meter afstand van elkaar houden zonder beroep te doen op technische hulpmiddelen. Daarom ontwikkelden we bij Flanders Make in een recordtempo een social distancing alarm, dat de drager in minder dan een seconde waarschuwt wanneer hij of zij meer afstand dient te nemen. We zijn zeer tevreden dat dit alarm dankzij Crescent zeer snel op de markt zal komen”, zeg Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

 

Het eenvoudig te installeren systeem is gebaseerd op Ultra Wide Band technologie die Flanders Make al succesvol toepaste in ontwikkelingen voor zelfrijdende voertuigen. Het vergt geen vaste infrastructuur, werkt volledig lokaal, zowel binnen als buiten, en het respecteert de privacy van de werknemers.

 

“Met Safety Distance (safetydistance.be)  & SafeDistance (safedistance.io) bieden wij al een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers”, legt Alain Van den Broeck - CEO van Option uit.  

“Door de toevoeging van het social distancing alarm (ontwikkeld door Flanders Make) aan ons productassortiment, hebben wij nu voor elk klant de juiste oplossing: van objecttags tot badges tot wearables; en de integratie van verschillende technologieën BLE / UWB en met de optionele mogelijkheid van nabijheidsregistratie via een speciale applicatie.”

 

De SafeDistance UWB alarmen zullen vanaf de 2e helft van augustus commercieel beschikbaar zijn.

 

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “De opnieuw stijgende cijfers tonen aan dat we nog een hele tijd met het coronavirus zullen moeten leven en werken. Voor bedrijven kan een social distancing alarm een belangrijk hulpmiddel zijn om het werk veilig te organiseren. Het is goed dat er nu, na uitgebreid onderzoek van Flanders Make, een volgende stap gezet kan worden en de apparaatjes ook echt op de markt kunnen komen. Dit toont aan dat Vlaanderen een belangrijke rol speelt in de maakindustrie en niet alleen sterk is in wetenschappelijk onderzoek maar ook in productieve en toepasbare innovaties.”

 

 

Over Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industrie-gedreven technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor grote bedrijven en KMO’s in de Vlaamse maakindustrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en procesinnovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productieomgevingen. De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven in de brede maakindustrie, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Samen kunnen ze beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking  en   op   participatie in   Europese   onderzoeksprojecten.

 

Flanders Make is actief vanuit locaties in heel Vlaanderen, met co-creatie centra in Lommel, Leuven en Kortrijk, de Vlaamse dronefederatie in Sint-Truiden en core labo’s bij de 5 Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Vrije Universiteit Brussel. www.flandersmake.be

 

Over Crescent

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

 

 

 

CONTACToption.com;opticrescent.com

safetydistance.be & safedistance.io

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

 

flandersmake.be

Flanders Make

Linda Corstjens - PR & Communication Manager

+32 491 27 17 70

linda.corstjens@flandersmake.be

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

CRESCENT NV (Option™) launches brand new social distancing alarm developed at Flanders Make

 

 

 

Leuven, Belgium - August 4, 2020 - 6:00 pm, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) & Flanders Make vzw, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee:

 

Crescent NV (Option™) takes an exclusive worldwide license on the brand new social distancing alarm from Flanders Make. Option will add the devices, based on Ultra Wide Band technology, to its portfolio and commercialize them worldwide. Flanders Make started development at the outbreak of the corona pandemic and has already tested several thousand prototypes at companies.

 

The worldwide flare-ups of corona infections and the threat of new local lockdowns confirm the great need for means to combat the spread of the virus. Only in this way can our society continue to function and can companies keep their people working. In addition to the well-known other measures, social distancing remains a top priority,

 

“It is impossible to ensure that employees always keep a distance of at least 1.5 meters from each other without the use of technical aids. That is why we developed a social distancing alarm at Flanders Make in record time, which warns the wearer in less than a second when he or she needs to take more distance. We are very pleased that Crescent will bring this alarm to the market very quickly ”, says Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

 

The easy to install system is based on Ultra Wide Band technology that Flanders Make has already successfully applied in developments for self-driving vehicles. It does not require a fixed infrastructure, works entirely locally, both indoors and outdoors, and it respects employee privacy.

 

“With Safety Distance (safetydistance.be) & SafeDistance (safedistance.io), we already offer a range of safety solutions tailored to the needs of end users”,explains Alain Van den Broeck - CEO of Option.

“By adding the social distancing alarm (developed by Flanders Make) to our product range, we now have the right solution for every customer: from object tags to badges to wearables; and the integration of different technologies BLE / UWB and with the optional possibility of proximity registration via a special application. ”

 

The SafeDistance UWB alarms will be commercially available from in the second half of August.

 

Flemish Minister of Economy and Innovation Hilde Crevits: “The rising figures show that we will have to live and work with the corona virus for a long time to come. A social distancing alarm can be an important tool for companies to organize work safely. It is good that now, after extensive research by Flanders Make, the next step can be taken and the devices can actually be put on the market. This shows that Flanders plays an important role in the manufacturing industry and is not only strong in scientific research but also in productive and applicable innovations. ”

 

 

 

 

About Flanders Make

Flanders Make focuses on industry-driven technological research and innovation together with and for large companies and SMEs in the Flemish manufacturing industry. The focus is on open innovation through excellent research on mechatronics, methods to develop products and technology to produce them. In concrete terms, this contributes to product and process innovation in the vehicle industry, mechanical engineering and in production environments. The research results are applicable to a wide range of companies in the broad manufacturing industry, which often face similar technological challenges. Together they can innovate better and faster. Flanders Make is also strongly committed to international innovation cooperation and participation in European research projects.

 

Flanders Make is active from locations throughout Flanders, with co-creation centers in Lommel, Leuven and Kortrijk, the Flemish drone federation in Sint-Truiden and core labs at the 5 Flemish universities: KU Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Hasselt University and Free University of Brussels. www.flandersmake.be

 

About Crescent

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

 

 

 

CONTACT

 

option.com; opticrescent.com

safetydistance.be & safedistance.io

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

 

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

CRESCENT NV (OPTION™) en CEBEO gaan samenwerken rond IOT

 

 

Leuven, België – 9 juli 2020 – 19u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Elektrotechnisch distributeur Cebeo nv uit Waregem en Crescent NV (Option™)gaan samenwerken.  Cebeo gaat het energy product portfolio van Option beschikbaar maken voor de installateurswereld.

 

Option investeerde het voorbije jaar in de ontwikkeling van een draadloze energiemonitoring oplossing die eenvoudig kan geïnstalleerd worden in elke woning of bedrijf en waarbij meters draadloos tot op 3 km van de woning kunnen gekoppeld worden.

 

“Energy monitoring was steeds een product dat diende geïnstalleerd te worden door gespecialiseerde bedrijven. Door de stap te zetten wordt het nu bereikbaar voor een groter publiek en kan elke woning en/of bedrijf nu een energiemonitoring systeem installeren”, zegt Kris van Daele, Business Development manager bij Option.

 

“Met de komst van een digitale meter, meer elektrische laadpunten en zonnepanelen winnen energiemonitoring en control aan belangstelling. Met de nieuwe draadloze oplossing van Option willen we residentiële en KMO installateurs de mogelijkheid geven om zich in dit domein te gaan specialiseren”, zegt Maarten Rood, segment manager commercial en industry Cebeo.

 

Over Cebeo

Cebeo uit Waregem werd in 1922 in Kortrijk opgericht door Charles Bultiauw en is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. Haar geschiedenis wordt gekenmerkt door organische groei en acquisities. Cebeo is toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, door een filialennetwerk aan te bieden gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competenties. (www.cebeo.be). Sinds april 2008 staat Alexander Dewulf als CEO aan het hoofd van het Directieteam.

 

Cebeo maakt deel uit van de Sonepar Group

Sonepar is een onafhankelijke familiale Groep, wereldleider in de distributie van elektrisch materiaal aan professionelen, oplossingen en aanverwante diensten. Sonepar begeleidt zijn klanten op talrijke markten en realiseert, gebruik makend van de competentie en passie van zijn 46.000 medewerkers, een omzet van 24,03 miljard euro. Dankzij zijn dicht netwerk – 2800 verkooppunten actief in 48 landen op 5 continenten – en de digitale oplossingen die ontwikkeld worden, verstevigt de Sonepar Groep dagelijks zijn service voor en de relatie met zijn klanten. De ambitie: ‘La Référence’ worden voor al zijn partners.

 

Over Crescent

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

 

 

CONTACT


option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™
Alain Van den Broeck
+32 16 317 411
press@option.com

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

CRESCENT NV (OPTION™) and CEBEO will collaborate on IOT

 

 

Leuven, België – July 9 2020 – 19h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Electro-technical distributor Cebeo nv from Waregem and Crescent NV (Option™) are going to work together. Cebeo will make Option's energy product portfolio available to the installer world.

 

Last year Option invested in the development of a wireless energy monitoring solution that can be easily installed in any home or business and enabled to link meters wirelessly up to 3 km from the home.

 

“Energy monitoring traditionally was a product to be installed by specialized companies. By taking this step, it is now accessible to a wider audience and every home and / or company can now install an energy monitoring system”, says Kris van Daele, Business Development manager at Option.

 

“With the advent of digital meters, more electric charging points and solar panels, energy monitoring and control is gaining interest. With the new Option wireless solution, we want to give residential and SME installers the opportunity to specialize in this domain”, says Maarten Rood, segment manager for commercial and industry Cebeo.

 

 

About Cebeo

Cebeo from Waregem was founded in Kortrijk in 1922 by Charles Bultiauw and specialized in the distribution of electrical equipment, technical services and solutions for the residential, tertiary and industrial sectors. Its history is characterized by organic growth and acquisitions. Cebeo is a leader in customer service, offering a branch network based on proximity, appropriate logistics and e-business solutions and state-of-the-art technical skills. (www.cebeo.be). Alexander Dewulf has been the CEO of the Executive Team since April 2008.

 

Cebeo is part of the Sonepar Group

Sonepar is an independent family group, world leader in the distribution of electrical equipment to professionals, solutions and related services. Sonepar guides its customers in numerous markets and, using the competence and passion of its 46,000 employees, realizes a turnover of 24.03 billion euros. Thanks to its dense network - 2,800 points of sale active in 48 countries on 5 continents - and the digital solutions being developed, the Sonepar Group strengthens its service and relationship with its customers on a daily basis. The ambition: to become "La Référence" for all its partners.

 

About Crescent

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

 

 

CONTACT

 

option.com; opticrescent.com

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

CRESCENT'S SAFETY SOLUTIONS ARE A PROVEN SUCCESS

SALES EXCEED 12,000 UNITS

 

 Leuven, Belgium – May 28, 2020 – 22h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent Integrations, the end-to-end IoT solution integrator and Option, the IOT technology and solutions provider;  both members of the Crescent Group under the leadership of Eric Van Zele, release the first sales results of their Tech Safety Solutions.

With over 12,000 devices sold to date, the launch is an immediate success.  The sales represent an additional revenue stream with an order value of just over 500,000 EUR with more orders in the pipeline.

Crescent’s new technology brands Safety Distance & SafeDistance help companies protect their employees, by reminding them to keep the safety distance of 1.5m.  

‘With Safety Distance & SafeDistance we provide a range of safety solutions tailored to the needs of end users’ Alain Van den Broeck – CEO of Option - Crescent Solutions explains. ‘With a product range from object tags to badges to wearables; the integration of different technologies BLE / UWB and the possibility of proximity-registration via a dedicated application; we have the right solution for any client.

Our products are tested, validated and selected by kings of industry such as Bringme, ArcelorMittal (Belgium) and GetWireless (USA), Option’s master distributor for North America,  with its extensive reseller network and a myriad of partners including North American Network Operators such as Verizon; OEM’s and VAR integrators such as Source Inc.

 

The first orders are currently being delivered.


Our Customers are big & smaller companies from all over the world active in Industry, Warehousing, Construction, but also in office environment.

In order to maintain a safe distance and to ensure employee safety, our technologies ensure constant inter-connections & alert users when they find themselves in proximity of another user; and can alert users in hazardous area’s or around dangerous equipment.

Our solutions are stand-alone, so no large network & investments are needed. A centralized platform captures all information & can provide (anonymized) data and reports for evaluation and contact tracing purposes.

 

With its affordable & user-friendly solutions, Crescent contributes to the restart of the economy in helping companies overcome the challenges to keep their people safe.

 

 More information on www.safetydistance.be

 

 

CONTACT

 

Crescent Integrations

Ron Bours

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

sales@crescent-integrations.com

 

Option – Crescent Solutions

Alain Van den Broeck

sales@option.com

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

 

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

www.safetydistance.be

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS

 

DE VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VAN CRESCENT ZIJN EEN SUCCES

VERKOOP VAN MEER DAN 12.000 STUKS

 

 

Leuven, België – 28 mei 2020 – 22u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent Integrations, de end-to-end IoT-oplossingsintegrator en Option, de IOT-leverancier van technologie en oplossingen; beiden lid van de Crescent Group, onder leiding van Eric Van Zele, publiceren de eerste verkoopresultaten van hun Tech Safety Solutions.

Met tot nu toe meer dan 12.000 verkochte apparaten is de lancering een onmiddellijk succes. De verkopen creëren een bijkomende inkomstenbron met een orderwaarde van iets meer dan 500.000 EUR met bijkomende orders in de pijplijn. 

De nieuwe technologiemerken van Crescent, Safety Distance & SafeDistance, helpen bedrijven hun werknemers te beschermen door hen eraan te herinneren de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren.

 

'Met Safety Distance & SafeDistance bieden we een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers', legt Alain Van den Broeck - CEO van Option - Crescent Solutions uit. ‘Met een productassortiment van objecttags tot badges tot wearables; de integratie van verschillende technologieën BLE / UWB en de mogelijkheid van nabijheidsregistratie via een speciale applicatie; voor elke klant hebben wij de juiste oplossing.

 

Onze producten worden getest, gevalideerd en geselecteerd door industrieleiders zoals Bringme, ArcelorMittal (België) en GetWireless (VS), Option's hoofdverdeler voor Noord-Amerika, met zijn uitgebreide resellernetwerk en een groot aantal partners, waaronder Noord-Amerikaanse netwerkoperators zoals Verizon ; OEM- en VAR-integrators zoals Source Inc.

Momenteel worden de eerste bestellingen geleverd.

Onze klanten zijn grote en kleinere bedrijven van over de hele wereld die actief zijn in de industrie, opslag, de bouw, maar ook in kantooromgevingen.

 

Om een ​​veilige afstand te bewaren en de veiligheid van werknemers te garanderen, zorgen onze technologieën voor constante onderlinge verbindingen en waarschuwen gebruikers wanneer ze zich in de buurt van een andere gebruiker bevinden; en kan ook gebruikers waarschuwen in gevaarlijke gebieden of rond gevaarlijke apparatuur.

 

Onze oplossingen zijn stand-alone, dus er zijn geen grote netwerken en investeringen nodig. Een gecentraliseerd platform vangt alle informatie op en kan (geanonimiseerde) gegevens en rapporten leveren voor evaluatie en het traceren van contacten. 

 

 

Met zijn betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen draagt ​​Crescent bij aan de herstart van de economie door bedrijven te helpen met de uitdagingen om hun mensen veilig te houden.

Meer vindt u op www.safetydistance.be 

 

 

 

CONTACT

 

Crescent Integrations

Ron Bours

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

sales@crescent-integrations.com

 

Option – Crescent Solutions

Alain Van den Broeck

sales@option.com

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

 

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

www.safetydistance.be

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

CRESCENT RAPPORTEERT JAARCIJFERS 2019

 

 

Leuven, België – 30 april 2020 – 19u45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2019, eindigend op 31 december 2019. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Kernpunten

 • Omzetgroei van 9%
 • EBITDA positief
 • Sterke resultaten van Services divisie
 • Verbeterde en uitgebreidere gateway portfolio voor Option
 • Kapitaalverhoging van 6mio EUR versterkt balans

 

 

Woord van de voorzitter

 

Geachte Aandeelhouders,

Eerst en vooral wil ik U danken voor het blijvend vertrouwen dat U ons gaf, om OPTION in een brede, sterke en succesvolle technologie groep te integreren, met name CRESCENT NV. We zijn daar nu bijna twee jaar aan het timmeren, en de afdeling Option wordt nu vergezeld, en gesteund, door andere sterke bedrijven in de groep, zoals 2INVISION (IT & Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), en SAIT (IOT Integrations).

Dat CRESCENT in grote mate zijn doelstellingen voor 2019 heeft kunnen realiseren is bemoedigend. We hadden een break-even EBITDA resultaat vooropgesteld. Dankzij de fusie, veel inzet en volharding en na vele jaren van rode cijfers, hebben we eindelijk dit doel bereikt. De ultieme redding en strategische herpositionering van het voormalige OPTION NV wordt nu stilaan een realiteit.

Met 9% groei ‘year on year’ hebben we ook onze omzet objectieven grotendeels kunnen realiseren, niettegenstaande onvoorziene ‘setbacks’ in de certificering en introductie van de nieuwe “CloudGate” lijn. Niettemin is er bij deze laatste opvallend genoeg een ‘year on year’ groei van 48%.

De LED verlichting tak presteerde onder de verwachtingen omwille van een serieuze knip in de budgetten voor vervanging van energie efficiënte straatverlichting in Nederland, en een algemene investering stop in Zuid-Afrika. Het is uiteindelijk vooral het voortschrijdend succes in onze IT-Services Divisie dat het grote verschil maakte. Dit mede dankzij gerichte acquisities die vorig jaar op touw werden gezet, en de sterke groei van onze service activiteiten in België.

Alhoewel de groepsresultaten dit jaar nog afgeremd werden door aflossing van historische schulden en voortschrijdende herstructureringen alsook belastende audit activiteiten, durven we toch stellen dat 2019 in de annalen van CRESCENT geboekt zal staan als het jaar waarin fundamentele turnarounds van OPTION, SAIT NL en MARO, op touw werden gezet. Ook de balans van de onderneming werd nog verder gevoelig versterkt via een belangrijke omzetting van schuldvorderingen in kapitaal ten belope van 6 M EUR.

Geschraagd door een sterke IT-Services Divisie en twee competente product Divisies rond IoT gateways en smart LED lighting armaturen, kan CRESCENT met voorzichtig vertrouwen vooruit blikken op een veelbelovende toekomst als toonaangevende integrator van state of the art IoT systemen. Yes, We can beat the odds!

Ik neem deze gelegenheid dus graag te baat om alle medewerkers en bestuurders van de groep te danken voor hun inzet en toewijding om “hun” onderneming succesvol te navigeren doorheen moeilijke en onzekere tijden.  

Terzelfdertijd richt ik mijn dank tot ontelbare trouwe investeerders die ons zijn blijven steunen toen “Return on Investment” een zeer vaag begrip leek maar waarvoor mijn boodschap blijft dat we er alles zullen aan doen om hun vertrouwen en investeringen te laten renderen.

Ik had voorzien dat 2020 het jaar van de finale bevestiging van de turnaround zou worden. Onze track record van gestage vooruitgang, nieuwe strategische partnerships, vernieuwde producten, etc. wijzen in die richting. Onze lange termijn visie staat nog steeds op double digit groei en double digit operationele resultaten. Echter, gezien de nu nog onvoorspelbare “Corona” tegenwind, ben ik voorzichtig om sterke uitspraken te doen. Wat wel vast staat, is dat CRESCENT NV nu beter dan voorheen gewapend en bestand is tegen economische schokken. En dat het team van medewerkers met volle moed 2020 ingaat.

 

Eric Van Zele

Voorzitter

Gedelegeerd bestuurder

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN EN BALANS

In de geconsolideerde resultatenrekening van 2019 kunnen de meest opvallende elementen van het geconsolideerd resultaat als volgt worden samengevat in kEUR (duizend EUR):

Dankzij een robuste omzetstijging van 9% is de vennootschap er toch in geslaagd om een positief operationeel resultaat te boeken. De voorziene ommekeer in het Solutions segment (OPTION NV) heeft zich echter nog niet volledig gerealiseerd en ook de omzet en bijdrage in het resultaat van de Lighting Divisie bleven onder de verwachtingen. Enkel het services segment realiseerde een sterke groei in omzet en resultaat hetgeen net voldoende was om de ganse groep op een positieve EBITDA te brengen in 2019. Het is wel nuttig aan te merken dat er tijdens het boekjaar (vooral bij Option nv) veel éénmalige herstructurering kosten werden opgenomen en verwerkt.

In lijn met de interne opvolging van haar activiteiten heeft de vennootschap beslist om haar activiteiten op te splitsen in volgende segmenten/divisies

 • Solutions
 • Services
 • Lighting

 

Elk segment is een autonome component van de Groep welke specifieke producten of diensten levert:

 • Het “Solutions” segment bevat alle activiteiten betreffende de productie van gateways, datakaarten, USB apparaten, routers en ingebouwde modules, het end-to-end dienstenaanbod alsook de activiteiten omtrent het bouwen en onderhouden van telecom-, aarding- en blikseminstallaties en installaties voor draadloze communicatie in gesloten ruimtes; tot dit segment behoren Crescent NV, SAIT BV en Aardingen Maro Bvba; vanaf juli 2019 is ook de verworven vennootschap UEST NV een onafhankelijk deel van dit segment
 • Het “Services” segment bevat alle diensten omtrent het beheer van de ICT-omgeving (hard- en software) voor klanten in publieke en private datacenter-omgevingen, alsook voor kleine en middelgrote bedrijven;
 • Het “Lighting” segment, dat tot op heden enkel de vennootschap Innolumis BV bevat, omvat alle activiteiten gerelateerd aan LED straatverlichting.

 

In het Solutions segment werd enerzijds een robuuste organische groei genoteerd dankzij  fors gestegen Cloudgate verkoopvolumes (+48%), maar anderzijds was de omzetgroei deels niet-organisch omdat Crescent NV (voorheen Option NV) voor  een volledig jaar werd geconsolideerd in vergelijking met slechts zeven maanden het vorig boekjaar, en ook UEST NV heeft voor zes maanden bijgedragen met 304.000 EUR omzet.

 

De lancering van nieuwe productlijnen liep wel vertraging op omwille van certificering in de Verenigde Staten waardoor Cloudgate Mini en Micro pas vanaf december in de markt werden gezet, de Cloudgate Nano staat gepland voor lancering in Q2 van 2020. Het distributienetwerk werd gevoelig uitgebreid en de verkoop in de US steeg met 54% , en was daarmee goed voor 1.700.000 EUR in 2019.

Ook de groei in het Services segment was deels niet-organisch omdat de in 2018 overgenomen NE-IT vennootschappen voor een volledig jaar hebben bijgedragen tot omzet en resultaat (9 maanden in 2018); anderzijds werd in België wel een sterke organische groei gerealiseerd.

Tenslotte kende het Lighting segment een omzetdaling van 1.727.000 EUR door de algemene terughoudendheid in de Nederlandse thuismarkt, en de daling van de verkoop in het buitenland, waar de dochtervennootschap in Zuid-Afrika de verwachtingen nog niet heeft kunnen inlossen.

 

In het Solutions segment bleven de EBITDA-cijfers nog negatief maar verbeterden wel fors ten opzichte van vorig boekjaar; Crescent NV dat nu volledig in consolidatie werd opgenomen in vergelijking met slechts zeven maanden vorig boekjaar is nog verlieslatend vooral omwille van niet recurrente herstructureringskosten. Desalniettemin was het gestegen omzetcijfer nog niet voldoende om alle recurrente kosten te dekken, alhoewel deze wel sterk werden afgebouwd. De andere vennootschappen van dit segment leverden een onbeduidende bijdrage tot de resultaten ervan. Aan te stippen is wel dat ook SAIT BV nu licht EBITDA positief is geworden, en wellicht de weg naar positieve EBITDA bijdragen heeft ingeslagen.

 

De winstgevendheid van het Services segment is toegenomen enerzijds door de synergiën die in Nederland werden geboekt dankzij de fusie van 2Invision Managed Services BV met NE-IT Hosting BV en NE-IT Automatisering BV, en anderzijds door de omzetgroei in de Belgische activiteiten. In de loop van 2019 heeft de Vennootschap de minderheidsaandeelhouders van 2Invision Managed Service BV uitgekocht, en is nu alleen aandeelhouder van deze vennootschap en meteen ook van haar beide NE-IT dochterondernemingen.

 

Door de vrij sterke terugval van de omzet in het Lighting segment heeft deze divisie geen positieve EBITDA bijdrage kunnen leveren.  Eind december 2019 werd de vennootschap Crescent Smart Lighting BV verworven om de opstap naar Smart Lighting oplossingen te ondersteunen. Haar Belgische dochtervennootschap Melowes Bvba werd van naam veranderd en noemt nu Innolumis België Bvba met focus op de commercialisatie van smart LED armaturen  in de Belgische markt.

In juni 2019 nam Innolumis de aandelen van haar partner Power Matla in de Zuid-Afrikaanse joint venture over en werd de naam van de vennootschap veranderd in Innolumis South-Africa; de activiteiten van deze vennootschap blijven zeer beperkt.

 

Ook de aankoop van Livereach Media Europe Bvba zou vanaf 2020 de IOT-integratie activiteiten van de groep een bijkomende groeiplatform en aanvullende competenties moeten geven. (software voor de events markt).

 

Bij de impairment testen bleek een bijkomende waardevermindering nodig op de goodwill van Aardingen Maro Bvba en SAIT BV van respectievelijk 748.000 EUR en 733.000 EUR. Ook de initiële goodwill van UEST NV werd afgeschreven voor 557.000 EUR.

 

In de balans van eind 2019 zijn volgende de belangrijkste posten:

In de loop van 2019 werd vooreerst een kapitaalvermindering doorgevoerd door de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 20 juni, via incorporatie van overgedragen verliezen en uitgiftepremies maar op 20 december volgde een inbreng van schuldvorderingen ten belope van 6.044.145 EUR om het maatschappelijk kapitaal finaal op 9.902.048 EUR te brengen.

 

De ingebrachte schuldvorderingen betroffen 1.440.000 EUR schulden ten gevolge van de overname van NE-IT en van het minderheidsbelang in 2Invision Managed Services BV, 1.580.000 EUR schulden gerelateerd aan de overnames in 2019 van UEST NV, Livereach Media Bvba en Crescent Smart Lighting BV, 409.000 EUR leveranciersschulden, en 2.615.000 EUR door aandeelhouders in de loop van 2019 verstrekte overbruggingskredieten.

Hiermee hebben de aandeelhouders concreet hun aangekondigde intentie aangetoond om de Vennootschap blijvend te ondersteunen.

De stijging van de netto financiële schuld is hoofdzakelijk te wijten aan de eerste toepassing van IFRS 16, waardoor bijkomend 2,3 miljoen EUR financiële schulden werden erkend in vergelijking met 2018 (ook de materiële vaste activa werden in 2019 verhoogd met 3.066.000 EUR recht-op-gebruik activa). In totaal werden in 2019 voor 1.642.000 EUR leningen afgelost en 814.000 EUR leasingschulden.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFLOOP VAN HET BOEKJAAR

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Crescent NV heeft op 20 december 2019 een vrijwillige opt-in van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Deze beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2020 en werd dus effectief vanaf die datum.

 

Ingevolge statutaire machtiging dd.20.12.2019 beschikt de Raad van Bestuur van de Vennootschap over de bevoegdheid om binnen het kader van het Toegestane Kapitaal over te gaan tot kapitaalsverhogingen  middels uitgifte van Warranten. De Raad van Bestuur kan overeenkomstig hetzelfde Artikel van de statuten van de Vennootschap het voorkeurrecht van de Aandeelhouders hierbij opheffen.

Op 21 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van Crescent NV een warrantenplan goedgekeurd met als doel het ondersteunen en bereiken van enkele bedrijfs- en human resourcedoelstellingen. Er wordt voorzien in de toekenning van 37.000.000 opties.

De belangrijkste voorwaarden van het warrantenplan “2020” zijn de volgende:

-             De uitoefenprijs van voormelde warranten “2020” bedraagt € 0,02 per warrant toegekend aan zelfstandige senior consultants en leden van het executive committee

-             Het plan heeft een looptijd van 5 jaar

-             Bij conversie van hun warranten ontvangen de optiehouders één gewoon aandeel van Crescent NV per optie

-             De warranten zullen in tranches definitief verworven zijn gedurende de drie jaren na datum van het aanbod en definitief uitoefenbaar zijn op de derde verjaardag van de datum van aanbod.

-             Het plan voorziet een versnelde verkrijging en uitoefening ingeval van wijziging van controle

 

De kost van deze op aandelen gebaseerde transactie wordt berekend op basis van de reële waarde op datum van verwerving. De totale geschatte kost voor dit plan bedraagt k€ 645.

Vanaf eind januari 2020 brak wereldwijd en tevens in Europa een belangrijke publieke gezondheidsbedreiging uit, met name het Coronavirus. Maatregelen van de overheden in Europa en de ineenkrimping van de economie op dat moment in China hebben op Europese bedrijven een belangrijke economische impact gehad sindsdien. 

De Groep voorziet een mogelijke negatieve omzet impact hierdoor en heeft daarom niet geaarzeld een aantal kostenbesparende maatregelen te nemen, om op korte termijn haar liquiditeitspositie en kasstromen zo goed mogelijk te beschermen.

De Groep voorziet op korte termijn, gezien haar kaspositie eind Q1 en de bijkomend genomen maatregelen, geen liquiditeits- noch solvabiliteitsproblemen. Vanzelfsprekend is de impact en de duur van de Corona crisis op vandaag uiterst moeilijk in te schatten.

 

Continuïteit

 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat door de succesvolle afronding van de reeds eerder ondernomen acties, de bijkomende maatregelen getroffen ten gevolge van de coronacrisis waarvoor de inschatting van de financiële impact hiervoor toegelicht werd onder de sectie belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden na afloop van het boekjaar, en de intentie van de referentie aandeelhouders om de Vennootschap van bijkomende financiële middelen te voorzien moest de nood zich voordoen, deze laatste in staat moet zijn om over de komende 12 maanden haar plan te realiseren; de Raad van Bestuur bevestigt op die basis de waarderingsregels inzake continuïteit.

 

 

Volledig persbericht met tabellen hier & www.option.com/about-investor

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

CRESCENT REPORTS FULL YEAR 2019 RESULTS

 

Leuven, Belgium – April 30, 2020 – 19h45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) today announced its results for the full year 2019, ending 31 December 2019. The results are expressed in euro and have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of IFRS as adopted by the European Union.

 

 

Key points

- Turnover growth of 9%

- EBITDA positive

- Strong results of Services division

- Enhanced and expanded gateway portfolio for Option

- Capital increase of 6mio EUR strengthens balance sheet

 

 

 

Message of the Chairman

 

To our Shareholders

First, I would like to thank you for the trust & support you have given us while transforming and merging OPTION NV into a broader and stronger technology group called CRESCENT NV.

We have been diligently working on this for nearly two years and the Option division has since been joined and supported by other strong companies, such as 2INVISION (IT Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), and SAIT (IOT Integrations).

 

That CRESCENT largely achieved its 2019 objectives is very encouraging. After countless years of writing results with red ink we aimed for a better than break-even operational result and were able to deliver just that. Thanks to the merger, dedication and persistence of our people the strategic repositioning and rescuing of former OPTION NV is gradually becoming a reality. Moreover with 9% growth “year-on-year”, we came close to achieving our turnover objectives, despite few unwanted setbacks in the certification and approval process of our new “CloudGate” product line. Remarkably the latter nevertheless grew 48% year on year.

 

Our LED lighting Division performed some below expectations due to a serious cut in the budgets for replacing energy-efficient street lighting in the Netherlands, as well as a general investment freeze in South Africa. Ultimately, it was the ongoing success in our IT Services Division which made a big difference. This is partly due to acquisitions launched last year and strong growth of our service activities in Belgium.

Although the group's results were still heavily impacted by repayment of historical debts, ongoing restructurings as well as burdensome audit activities, we can nevertheless say that 2019 will be looked upon as the year in which fundamental turnarounds of OPTION, SAIT NL and MARO took place. Crescent’s balance sheet was further strengthened substantially through a conversion of debts into capital for an amount of 6 M EUR.

Backed by a strong IT Services Division and two competent product Divisions (IoT gateways and smart LED lighting fixtures), CRESCENT can look forward with cautious confidence to a promising future as a leading integrator of state of the art IoT systems. Yes, we can beat the odds!

I take this opportunity to thank all employees, managers and board members of the group for their contributions to successfully navigate "their" company through difficult and uncertain times.

I would further like to express my gratitude to countless loyal investors who continued to support us when "Return on Investment" seemed a very vague concept. For them my message remains that we will do everything we can to create shareholder value.

With our track record of consistent progress, updated product platforms as well as new strategic alliances all pointed in the right direction, I expected 2020 to become the year of final success for Crescent. We set our long-term sights on double digit growth and double-digit operating results but given the current Corona crisis must remain very cautious about being too optimistic about the year that lies ahead.

Nevertheless, CRESCENT NV is now better equipped and more resilient to withstand economic adversity as we all entered 2020 with enhanced courage & energy & confidence.

 

 

Sincerely

Eric Van Zele

Executive Chairman

Managing Director

 

 

CONSOLIDATED RESULTS AND BALANCE SHEET

In the consolidated income statement of 2019, the most striking elements of the consolidated result can be summarized as follows in kEUR (thousands of EUR):

 

Thanks to a robust 9% increase in turnover, the company managed to achieve a positive EBITDA. However, the planned turnaround in the Solutions segment (OPTION NV) has not yet been fully realised and the Lighting Division's revenue and contribution to the result were also below expectations. Only the services segment achieved strong growth in revenue and result, which was just enough to bring the entire group to a positive EBITDA in 2019. It is useful to note that during the financial year (especially at Option NV) a lot of one-off restructuring costs were recognized and processed.

 

In line with the internal monitoring of its activities, the company has decided to split its activities into the following segments/divisions

- Solutions

- Services

- Lighting

 

Each segment is an autonomous component of the Group that provides specific products or services:

- The "Solutions" segment includes all activities relating to the production of gateways, data cards, USB devices, routers and built-in modules, the end-to-end range of services as well as the activities relating to the construction and maintenance of telecom, grounding and lightning installations and installations for wireless communication in enclosed spaces; this segment includes Crescent NV, SAIT BV and Aardingen Maro Bvba; as from July 2019 the acquired company UEST NV will also be an independent part of this segment.

- The "Services" segment includes all services relating to the management of the ICT environment (hardware and software) for customers in public and private data centre environments, as well as for small and medium-sized enterprises;

- The "Lighting" segment, which until now only includes the company Innolumis BV, includes all activities related to LED street lighting.

 

In the Solutions segment a robust organic growth was recorded on one hand due to strong Cloudgate sales volumes (+48%), but on the other hand sales growth was partly non-organic as Crescent NV (formerly Option NV) was consolidated for a full year compared to only seven months in the previous financial year; UEST NV also contributed EUR 304,000 in sales for six months.

However, the launch of new product lines was delayed due to certification in the United States, so that Cloudgate Mini and Micro were only launched in December, the Cloudgate Nano is scheduled for launch in Q2 of 2020. The distribution network was significantly expanded and sales in the US increased by 54%, amounting to EUR 1,700,000 in 2019.

The revenue increase in the Services segment was partly non-organic because the NE-IT companies acquired in 2018 contributed for a full year to revenue and result (9 months in 2018); on the other hand, strong organic growth was realized in Belgium.

Finally, the Lighting segment experienced a EUR 1,727,000 decrease in revenue due to the general reluctance in the Dutch domestic market and the decrease in sales abroad, where the subsidiary in South Africa has not yet been able to live up to expectations.

 

In the Solutions segment the EBITDA figures remained negative, but improved considerably compared to the previous financial year; Crescent NV, which is now fully consolidated compared to only seven months of the previous financial year, is still loss-making, mainly due to non-recurring restructuring costs. Nevertheless, the increased turnover figure was not yet sufficient to cover all recurrent costs, although these were significantly reduced. The other companies in this segment made an insignificant contribution to the results. It should be noted, however, that SAIT BV has now also become slightly EBITDA positive, and may have embarked on a path towards positive EBITDA contributions.

 

The profitability of the Services segment has increased on the one hand due to the synergies achieved in the Netherlands as a result of the merger of 2Invision Managed Services BV with NE-IT Hosting BV and NE-IT Automatisering BV, and on the other hand due to revenue growth in the Belgian activities. In the course of 2019, the Company bought out the minority shareholders of 2Invision Managed Service BV and is now only shareholder of this company and also of both of its NE-IT subsidiaries.

 

Due to the relatively sharp decline in sales in the Lighting segment, this division has not been able to make a positive EBITDA contribution.  At the end of December 2019, Crescent Smart Lighting BV was acquired to support the move to Smart Lighting solutions. Its Belgian subsidiary Melowes Bvba changed its name and is now called Innolumis België Bvba with a focus on the commercialization of smart LED luminaires in the Belgian market.

In June 2019 Innolumis took over the shares of its partner Power Matla in the South African joint venture and changed its name to Innolumis South-Africa; the activities of this company remain very limited.

 

The impairment tests revealed an additional impairment on the goodwill of Aardingen Maro Bvba and SAIT BV of respectively EUR 748,000 and EUR 733,000. The initial goodwill of UEST NV was also written off for 557,000 EUR.

The most important items in the balance sheet at the end of 2019 are the following:

In the course of 2019, a capital decrease was first implemented by the Extraordinary General Shareholders' Meeting of  June 20, through incorporation of losses carried forward and share premiums; on December 20 followed a contribution into capital of outstanding debts amounting to EUR 6,044,145 to bring the share capital to a final amount of EUR 9,902,048.

The debts contributed concerned EUR 1 440 000 of debts resulting from the acquisition of NE-IT and the minority interest in 2Invision Managed Services BV, EUR 1 580 000 of debts related to the 2019 acquisitions of UEST NV, Livereach Media Bvba and Crescent Smart Lighting BV, EUR 409 000 of supplier debts, and EUR 2 615 000 of bridging loans granted by shareholders in the course of 2019.

By doing so, the shareholders have concretely demonstrated their announced intention to continue to support the Company.

The increase of the net financial debt is mainly due to the first application of IFRS 16, which resulted in an additional EUR 2.3 million of financial debt being recognized compared to 2018 (fixed assets were also increased in 2019 with EUR 3,066,000 right to use assets). In total, EUR 1,642,000 of loans and EUR 814,000 of leasing debts were repaid in 2019.

 

SIGNIFICANT EVENTS OCCURRING AFTER THE END OF THE FINANCIAL YEAR

The Extraordinary General Meeting of Crescent NV approved a voluntary opt-in to the new Companies and Associations Code on 20 December 2019. This decision was published in the Belgian Official Gazette on 29 January 2020 and became effective as of that date.

Pursuant to the statutory authorization dated 20.12.2019, the Board of Directors of the Company has the authority to increase the share capital within the framework of the Authorized Capital by issuing Warrants. The Board of Directors can, in accordance with the same Article of the articles of association of the Company, cancel the preferential subscription right of the Shareholders.

On April 21 2020, the Board of Directors of Crescent NV approved a warrant plan with the objective to support and achieve some corporate and human resource objectives. Provision is made for the granting of 37,000,000 options.

The main conditions of the warrant plan "2020" are the following:

- The exercise price of the aforementioned warrants "2020" amounts to € 0.02 per warrant granted to independent senior consultants and members of the executive committee.

- The plan has a duration of 5 years

- Upon conversion of their warrants, the option holders receive one ordinary share of Crescent NV per option.

- The warrants will vest in tranches during the three years following the date of the offer and become definitively exercisable on the third anniversary of the date of the offer.

- The plan provides for an accelerated vesting and exercise in the event of a change of control

The cost of this share-based transaction is calculated on the basis of its fair value at the date of acquisition. The total estimated cost for this plan amounts to EUR 645k.

As from the end of January 2020, the Corona virus, a major public health threat, broke out worldwide and particularly in Europe. Measures taken by governments in Europe and the contraction of the economy in China at that time have had a significant economic impact on European companies since then. 

The Group expects a possible negative impact on its revenues and has therefore not hesitated to take a number of cost-saving measures to protect its liquidity position and cash flows as effectively as possible in the short term.

 

In view of its cash position at the end of Q1 and the additional measures taken, the Group does not foresee any liquidity or solvency problems in the short term. Obviously, the impact and duration of the Corona crisis is extremely difficult to assess today.

 

Going Concern

 

The Board of Directors is of the opinion that due to the successful completion of the actions already undertaken, the additional measures taken as a result of the corona crisis for which the estimation of the financial impact has been explained above under the section important events that took place after the end of the financial year, and the intention of the reference shareholders to provide the Company with additional financial means should the need arise, the latter should be able to realize its plan over the next 12 months; the Board of Directors confirms on this basis the valuation rules with regard to going concern.

 

Full press release including tables here & on ww.option.com/about-investor 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

WMW and OPTION join forces in the fight against COVID-19

Market launch of various IoT solutions

 

Hasselt and Leuven, April 10, 2020 - 18h30 - WMW, the IoT platform of Clear Digital NV and OPTION, the IoT department of CRESCENT (EURONEXT: OPTI), are launching multiple solutions to tackle the Covid-19 pandemic at different stages.

 

In the world of IoT, with the help of sensors, you can see the visualization and big data of the things that are used to help a society or industry run operationally. Examples are Smart Waste, Smart Parking, but also Building Management.

 

WMW's IoT platform technology facilitates to development of applications at rapid speed that are fully focused on the "use case" and exhibits great flexibility. This flexibility is extended very far. For example, the WMW platform is device, network and database agnostic and can be used and sold worldwide through partners.

 

“Since the outbreak of Covid-19, we have focused on applications that can handle different observations and effects around Covid-19. The apps were developed at a rapid pace because they are derived from our existing portfolio of nearly 100 apps. Our global network of resellers and their respective interactions with governments have allowed us to draw conclusions that cross-national borders,” according to Bert Vanaken, CEO of WMW.

 

CloudGate, OPTION's IoT gateway, is the ideal hub to collect the sensor data and bring it to WMW's analytics platform.

 

“Our gateway is multifunctional and can handle numerous protocols. From BLE to LoRaWAN to WiFi. That makes us just as flexible as WMW in terms of deploy ability in many different environments, ” says Alain Van den Broeck, Option's CEO.

 

WMW and OPTION will work together to offer 4 Covid-19 solutions:

 

 1. Quarantine Monitoring. People who have to live in (self) quarantine do not always follow the rules and sometimes dare to go outside their zone. In this way they pose a high risk of spreading the virus. This solution identifies and informs the infringement.
 2. Proximity Registration. When we, as a population, are allowed to move around freely again, it is desirable to establish our contact points (within a radius of for example 1,5 meters). This solution does so without the use of location data or without any other use of personal data, with the exception of the users’ telephone number. It is the most accessible solution to find out who has been in the vicinity of an infected person in the last 72 hours.
 3. Private Proximity Registration. Companies that want to return to work demand solutions to protect their employees. This kit provides a private network and personal trackers to maintain a dynamic virtual geofence around an employee at site level. Since we will have to be careful for several more months to come and our employees are our most important assets, this solution helps to prevent and warn against proximity.
 4. MySpace Monitoring. Elderly people, that we would want to follow up a little closer, can be in closer contact with their caregivers or family. Panic buttons, sensors that monitor movement, energy, and even doors, can be used in hospitals and rest homes, but also for people who still live at home. This allows direct, but also indirect, anomalies to be reported and timely action can be taken.

 

Full press release including illustrations here.

 

About WMW

 

WMW is a product of ClearDigital NV, a Belgian player in the IoT space with customers in the Telecommunication world (such as Orange, NNNco, LRTC, ...), and in the System Integrator world (such as SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp, Capita, ... ).

 

Contact
URL: wmw-hub.com
ClearDigital NV – WMW
Bert Vanaken – CEO
+32 498 520 479
bert@wmw-hub.com

 

About OPTION

 

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

Contact
URL: option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™
Alain Van den Broeck - CEO
+32 16 317 411
press@option.com

WMW en OPTION slaan de handen in elkaar in de strijd tegen COVID-19

Marktlancering van diverse IoT oplossingen

 

Hasselt en Leuven, 10 april 2020 - 18u30 - WMW, het IoT platform van Clear Digital NV en OPTION, de IoT afdeling van CRESCENT (EURONEXT: OPTI), komen met meerdere oplossingen op de markt om de Covid-19 pandemie in verschillende stadia aan te pakken.

 

In de wereld van IoT zie je, met behulp van sensoren, de visualisatie en big data van de dingen die gebruikt worden om een samenleving of industrie operationeel te helpen draaien. Smart Waste, Smart Parking, maar ook Building Management vallen hier bijvoorbeeld onder.

 

De IoT platformtechnologie van WMW staat toe om applicaties te bouwen die volledig toegespitst zijn op de ‘use case’ en vertoont een grote flexibiliteit. Zo is het WMW-platform device-, network- en database-agnostic en kan het wereldwijd via partners gebruikt en verkocht worden.

 

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we de focus gelegd op applicaties die verschillende waarnemingen en effecten rond Covid-19 kunnen behandelen. De apps konden in een sneltempo ontwikkeld worden daar ze zijn afgeleid van onze bestaande portfolio van bijna 100 apps.  Ons wereldwijde netwerk aan resellers en hun respectievelijke interacties met de overheden zal toelaten conclusies te trekken die de landsgrenzen overstijgen”, aldus Bert Vanaken, CEO van WMW.

 

CloudGate, de IoT gateway van OPTION, is de ideale hub om de sensordata te verzamelen en naar het analytics platform van WMW te brengen.

 

Onze gateway is multifunctioneel en kan zeer veel verschillende soorten communicatie aan. Van BLE over LoRaWAN tot en met WiFi. Dat maakt ons net even flexibel als WMW qua inzetbaarheid in de vele verschillende omgevingen., aldus Alain Van den Broeck, CEO van Option.

 

WMW en OPTION zullen samenwerken om 4 oplossingen in het kader van Covid-19 aan te bieden:

 

 1. Quarantaine Monitoring. Mensen, die in (self-) quarantaine dienen te leven, houden zich niet altijd aan de regels en durven wel eens buiten hun zone te gaan. Op die manier vormen ze een groot risico tot verspreiding van het virus. Deze oplossing stelt de inbreuk vast en informeert hierover.
 2. Proximity Registration. Wanneer we als bevolking opnieuw vrijer mogen bewegen is het wenselijk om onze contactpunten (binnen een straal van bijvoorbeeld 1,5 meter) vast te leggen. Naast het telefoonnummer doet deze oplossing dit zonder gebruik van locatie-gegevens en zonder enige vorm van gebruik van andere persoonsgegevens. Het is de meest laagdrempelige oplossing om te weten te komen wie in de laatste 72u in de nabijheid is geweest van een geïnfecteerd persoon.
 3. Private Proximity Registration. Bedrijven die het werk terug willen hervatten vragen oplossingen ter bescherming van hun werknemers. Deze kit omvat een privé netwerk en personal trackers om op site niveau een dynamische virtuele geofence rond een werknemer te bewaren. Aangezien we nog meerdere maanden voorzichtig zullen moeten zijn en werknemers het belangrijkste ‘asset’ voor een organisatie zijn, helpt deze oplossing om een te korte nabijheid te voorkomen en ervoor te waarschuwen.
 4. MySpace Monitoring. Ouderen, waarbij het wenselijk is om ze dichter op te volgen, kunnen m.b.v. sensoren nauwer in contact staan met hun zorgverleners of familie. Panic buttons, sensoren die beweging, energie, en zelfs deuren opvolgen, kunnen ingezet worden in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook bij mensen die nog steeds thuis wonen. Hiermee kan men directe, maar ook indirecte, anomalieën rapporteren en kan er tijdig actie ondernomen worden.

 

Volledig persbericht inclusief illustraties hier.

 

 

Over WMW

 

WMW is een product van ClearDigital NV, een Belgische speler in de IoT space met klanten in de Telecommunicatie wereld (zoals Orange, NNNco, LRTC, …), en in de System Integrator wereld (zoals SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp , Capita, …).

 

Contact

URL: wmw-hub.com
ClearDigital NV – WMW
Bert Vanaken – CEO
+32 498 520 479

bert@wmw-hub.com

 

Over OPTION

 

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

Contact

URL: option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™

Alain Van den Broeck - CEO
+32 16 317 411

press@option.com

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 31 januari – 18u - Crescent (EURONEXT: OPTI)– heeft op 23 januari 2020 een transparantiekennisgeving ontvangen van Nanninga Beheer BV, waaruit blijkt dat de deelnemingsdrempel  van 3% werd onderschreden.

 

De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn als volgt:

 

Reden van kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 

Kennisgeving door:

Een persoon die alleen kennis geeft

 

Kennisplichtige persoon:

Ulfret Nanninga voor Nanninga Beheer BV

 

Datum van drempelonderschrijding :

20/12/2019

 

Overschreden drempel

Hierdoor werd de drempel van 3% onderschreden.

 

Noemer: totaal aantal aandelen

1.604.939.345

 

Detail van de kennisgeving

 

Houder van stemrechten

Nanninga Beheer

Vorige kennisgeving

46.915.578 stemrechten

 

 

Meer details zijn beschikbaar op de website van CRESCENT:

www.opticrescent.com

Overeenkomstig de statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 10 januari 2020 – 18u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Zoals voorzien in de Agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2019, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met 6.044.145,16 EUR door inbreng van schuldvorderingen. Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 236.099.420 nieuwe aandelen bedraagt het totale kapitaal van Crescent sinds 20 december 2019 9.902.047,52 EUR. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 1.604.939.345 volledig volgestorte gewone aandelen (=de noemer). Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Crescent, met toepassing van artikel 15, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Er zijn 675.000 warrants uitgegeven die bij uitoefening recht geven op telkens één aandeel. Houders van warranten hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

Email: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

www.option.com

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

Extra-ordinary General Meeting December 20, 2019

 

Leuven, Belgium – December 19, 2019 – 18h30, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI ) In the light of this Friday's Extra-ordinary General Meeting, CRESCENT wishes to point out the posting on its website of a fairness opinion for the appreciation of Crescent, and of the report art. 524 W.Venn., as well as a valuation report for the two acquired companies.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

 

Bijzondere Algemene Vergadering 20 december, 2019

 

Leuven, België – 19 december 2019 – 18u30, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) In het licht van de Bijzondere Algemene Vergadering van deze vrijdag, wenst CRESCENT te wijzen op de terbeschikkingstelling op haar website van een fairness opinie voor de waardering van Crescent, en van het verslag art. 524 W.Venn., evenals een waarderingsverslag voor de twee overgenomen vennootschappen.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP - Buitengewone Algemene Vergadering

Leuven, België – 20 november, 2019 – 8u00 - Crescent (EURONEXT: OPTI)

Crescent NV (Euronext Brussels: OPTI) zal een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen op 20 december 2019 met als belangrijkste agendapunten de goedkeuring van de acquisities van Crescent Smart Lighting BV en Livereachmedia Europe Bvba en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 6.044.145 EUR schulden in kapitaal. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen werd door de Raad van Bestuur bepaald op 0,0256 EUR.

Hierdoor zullen 236.099.445 nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarvan de notering op Euronext onmiddellijk na de BAV van 20 december zal worden aangevraagd.

 

De oproeping wordt vandaag in het Belgisch Staatsblad en De Standaard gepubliceerd en de relevante verslagen van Raad van Bestuur en de Commissaris worden in de loop van de dag ter beschikking gesteld op de website.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

+ Consolidated key figures

Consult the financial part of our annual reports to get more information.

+ Financial calendar

 

  Financial Calendar
  Crescent intends to release its financial information in 2020 on the following dates:

Full Year 2019 results and annual report 2019:

Thursday April 30,  2020 - after market trading

Half year 2020 results & Interim  Financial report:

Wednesday September 30, 2020  - before market trading

Annual Shareholders Meeting: Friday May 29, 2020 - Gaston Geenslaan 14, Leuven (Belgium).

 

  Financiële Agenda
  Crescent heeft de intentie om haar financiële informatie in 2020 op volgende data te publiceren:

Jaarresultaten 2019 en jaarverslag 2019:

donderdag 30 April 2020 – na marktsluiting

Half jaar 2020 resultaten en halfjaarlijks financieel verslag:

woensdag 30 september 2020  - voor beurstijd

Algemene aandeelhoudersvergadering: vrijdag 29 mei 2020 - Gaston Geenslaan 14, Leuven (België).

 

 

+ Financial results

Financial News 2015 onwards - see Reports & Publications

 

Financial News 2015 / Financieel Nieuws 2015

Financial News 2014 / Financieel Nieuws 2014

 

Financial News 2013 / Financieel Nieuws 2013

 • Third Quarter Trading Update 2013 ( UK / NL )
 • First Half Year Results 2013 ( UK / NL )
 • First Quarter Trading Update 2013 ( UK / NL )
 • Second Half Year & Full Year Results 2012 ( UK / NL )

Financial News 2012 / Financieel Nieuws 2012

 • Third Quarter Trading Update 2012 (UK / NL )
 • First Half Year Results 2012 ( UK / NL )
 • First Quarter Trading Update 2012 ( UK / NL )
 • Second Half Year & Full Year Results 2011 (UK / NL)

 

Financial News 2011 / Financieel Nieuws 2011

 • Third Quarter Trading Update 2011 (UK / NL)
 • First Half Year Results 2011 (UK / NL)
 • First Quarter Trading Update 2011 (UK / NL)
 • Second Half Year & Full Year Results 2010 ( UK / NL )

 

Financial News 2010 / Financieel Nieuws 2010

 • Third Quarter Trading Update 2010 ( UK / NL )
 • First Half Year Results 2010 ( UK / NL )
 • First Quarter Trading Update 2010 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2009 ( UK / NL )

 

Financial News 2009 / Financieel Nieuws 2009

 • Third Quarter Results 2009 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2009 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2009 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2008 ( UK / NL )

 

Financial News 2008 / Financieel Nieuws 2008

 • Third Quarter Results 2008 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2008 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2008 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2007 ( UK / NL )

 

Financial News 2007 / Financieel Nieuws 2007

 • Third Quarter Results 2007 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2007 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2007 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2006 ( UK / NL )

 

Financial News 2006 / Financieel Nieuws 2006

 

Financial News 2005 / Financieel Nieuws 2005

 • Third Quarter Results 2005 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2005 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2005 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2004 ( UK / NL )

 

Financial News 2004 / Financieel Nieuws 2004

 • Third Quarter Results 2004 ( UK / NL )
 • Second Quarter Results 2004 ( UK / NL )
 • First Quarter Results 2004 ( UK / NL )
 • Fourth Quarter Results 2003 ( UK / NL )

 

Financial News 2003 / Financieel Nieuws 2003

 

Financial News 2002 / Financieel Nieuws 2002

+ Statutory accounts

+ Prospectus

GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERHANDELING

VAN 1.071.255.834 BIJKOMENDE AANDELEN

(artikel 18, § 2, d) van de Prospectuswet van 16 juni 2006)  

Op grond van artikel 18, §  2, d) van de Wet van 26 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggings­in­stru­menten en de toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, wordt de onderstaande gelijkwaardige informatie ter beschikking gesteld :

 1. Verslag van de raad van bestuur aangaande de inbrengen in natura (artikel 602, lid 1 W.Venn.)
 2. Verslag van de commissaris aangaande de inbrengen in natura (artikel 602, lid 1 W.Venn.)
 3. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappenwaarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
 4. Verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering voor te lichten.
 5. Bijkomend bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen.
 6. Fairness opinies inzake waardering Crescent NV (voorheen Option NV) en Crescent Ventures NV (voorheen Crescent NV)
 7. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2018
 8. Gecoördineerde statuten van de Vennootschap per 22 mei 2018
 9. Corporate governance charter van de Vennootschap
 10. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2014
 11. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2015
 12. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2016
 13. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2017
 14. Geconsolideerd Jaarverslag en jaarrekening 2018
 15. Geconsolideerd Halfjaarrapport 2018
 16. Gecorrigeerde geconsolideerde Tabellen juni 2018
 17. Gepubliceerde jaarrekeningen van 2018, 2017 en 2016 van de ingebrachte beschreven vennootschappen:
 18. Persberichten sedert 1 januari 2015, incl. trading update Q1 2019 van 20 mei 2019

 

 

 

GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERHANDELING

VAN 116.464.000  BIJKOMENDE AANDELEN - 27 juni 2017

(artikel 18, § 2, d) van de Prospectuswet van 16 juni 2006)

 

Bijlage A - Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage B - Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage B2 - Brief Deloitte Correctie Inbreng in natura

Bijlage C - Akte kapitaalverhoging

Bijlage D - Coördinatie statuten Option NV

Bijlage E - Corporate Governance Charter Option NV

Bijlage F - Jaarverslag en jaarrekening 2013

Bijlage G - Jaarverslag en jaarrekening 2014

Bijlage H - Jaarverslag en jaarrekening 2015

Bijlage I -  Jaarverslag en jaarrekening 2016

Bijlage J – Halfjaarcijfers 2016

Bijlage K - Persberichten

 

 

GELIJKWAARDIGE INFORMATIEVERSTREKKING

IN HET KADER VAN DE TOELATING TOT VERHANDELING

VAN 82.677.545 BIJKOMENDE AANDELEN

(artikel 18, § 2, d) van de Prospectuswet van 16 juni 2006)

 

Bijlage A - Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage B - Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen

Bijlage C - Akte kapitaalverhoging

Bijlage D - Coördinatie statuten Option NV

Bijlage E - Corporate Governance Charter Option NV

Bijlage F - Jaarverslag en jaarrekening 2013

Bijlage G - Jaarverslag en jaarrekening 2014

Bijlage H - Jaarverslag en jaarrekening 2015

Bijlage I -  Halfjaarcijfers 2016

Bijlage J – Jaarcijfers 2016

Bijlage K - Persberichten

+ Capital structure NL

KAPITAALSTRUCTUUR CRESCENT NV

(1) BASISGEGEVENS
(a) Totaal maatschappelijk kapitaal EUR 9.902.047,52 
(b) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten 1.604.939.345
(c) Totaal aantal stemrechten (= de noemer) 1.604.939.345
   
Aandeelhouder (>3%) %
(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding 35,8%
(B) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke 12,5%
(C) Jan Callewaert 8,2%
(D) Danlaw 6,5%

Laatste update: januari 2020

 

+ Capital structure UK

CAPITAL STRUCTURE CRESCENT NV

(1) BASIC DATA
(a) Total share capital EUR 9,902,047.52
(b) Total number of voting securities 1,604,939,345
(c) Total number of voting rights (= the denominator) 1,604,939,345
   
Shareholder (>3%) %
(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding 35.8%
(B) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke 12.5%
(C) Jan Callewaert 8.2%
(D) Danlaw 6.5%

Last update:  Januari 2020

 

+ Transparency filing

Transparency filing

In accordance with the requirements of the current legislation on the disclosure of major participations in issuers of which shares are admitted to trading on a ‘regulated market’, are any natural or legal person who, directly or indirectly, acquire or resign shares or other voting granting financial instruments of the company, whether or not they represent capital, compulsory by the law applicable at that time, are obliged to inform both the Company and  the FSMA of the number of financial instruments owned as well as the percentage of existing voting rights whenever the voting rights are attached to these financial instruments reach a first time three percent (3%) and then five percent (5%) or a multiple of five percent (5%), exceed or fall below such percentage. The involved shareholders must comply with the statutory requirements and regulations in this regard.

 

Overeenkomstig de voorschriften van de vigerende wetgeving inzake de`openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt', is elke natuurlijke of rechtspersoon die, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandelen of andere stemrecht verlenende financiële instrumenten van de vennootschap, die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, verwerft of afstaat, verplicht in de omstandigheden voorzien door de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving, zowel de vennootschap als de FSMA kennis te geven van het aantal financiële instrumenten dat hij bezit, alsook het percentage van de bestaande stemrechten, telkens wanneer de stemrechten verbonden aan deze financiële instrumenten een eerste maal drie procent (3%) en vervolgens vijf procent (5%) of een veelvoud van vijf procent (5%) bereiken, overschrijden of beneden zulk percentage zakken. De betrokken aandeelhouders dienen zich te conformeren naar de wettelijke voorschriften ter zake.

  • Declaration of interest / Kennisgeving 2019

         Download PDF

  • Declaration of interest / Kennisgeving 2018
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF
         Download PDF

 

+ Shareholders’ meetings

Shareholders’ meeting 

Ordinary General Meeting - 29 May 2020

Extraordinary General Meeting - 20 December 2019

 

Ordinary General Meeting - 20 June 2019

Extraordinary General Meeting - 20 June 2019

Ordinary General Meeting - 15 June 2018

Extraordinary General Meeting - 22 May 2018

 

Ordinary General Meeting – 31 May 2018

Extraordinary General Meeting - 2 May 2018

 

Extraordinary General Meeting - 30 June 2017

Ordinary General Meeting – 30 June 2017

 Extraordinary General Meeting - 12 June 2017

PREVIOUS Shareholder's meetings

Ordinary General Meeting – 31 May 2016

 • Extraordinary General Meeting - 8 January 2016
 • Extraordinary & Ordinary General Meeting - 30 April 2012
  • Agenda Extraordinary & Ordinary General Meeting  (UK / NL)

+ By-laws

+ Press releases

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

CRESCENT NV (Option™) brengt gloednieuw social distancing alarm ontwikkeld bij Flanders Make op de markt

 

 

Leuven, België – 4 augustus 2020 – 18u00,  Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) & Flanders Make vzw, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee:

 

Crescent NV (Option™) neemt een exclusieve wereldwijde licentie op het gloednieuwe social distancing alarm van Flanders Make. Option zal de toestellen, gebaseerd op Ultra Wide Band technologie, toevoegen aan zijn portfolio en wereldwijd commercialiseren. Flanders Make startte met de ontwikkeling bij de uitbraak van de coronapandemie en testte ondertussen al enkele duizenden prototypes bij bedrijven.

 

De wereldwijde opflakkeringen van corona besmettingen en de dreiging van nieuwe lokale lockdowns bevestigen de grote nood aan middelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Alleen zo kan onze samenleving blijven functioneren en kunnen bedrijven hun mensen aan het werk houden. Social distancing blijft daarbij een top prioriteit, naast de welbekende andere maatregelen.

 

“Het is onmogelijk is om te zorgen dat de medewerkers steeds minstens 1.5 meter afstand van elkaar houden zonder beroep te doen op technische hulpmiddelen. Daarom ontwikkelden we bij Flanders Make in een recordtempo een social distancing alarm, dat de drager in minder dan een seconde waarschuwt wanneer hij of zij meer afstand dient te nemen. We zijn zeer tevreden dat dit alarm dankzij Crescent zeer snel op de markt zal komen”, zeg Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

 

Het eenvoudig te installeren systeem is gebaseerd op Ultra Wide Band technologie die Flanders Make al succesvol toepaste in ontwikkelingen voor zelfrijdende voertuigen. Het vergt geen vaste infrastructuur, werkt volledig lokaal, zowel binnen als buiten, en het respecteert de privacy van de werknemers.

 

“Met Safety Distance (safetydistance.be)  & SafeDistance (safedistance.io) bieden wij al een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers”, legt Alain Van den Broeck - CEO van Option uit.  

“Door de toevoeging van het social distancing alarm (ontwikkeld door Flanders Make) aan ons productassortiment, hebben wij nu voor elk klant de juiste oplossing: van objecttags tot badges tot wearables; en de integratie van verschillende technologieën BLE / UWB en met de optionele mogelijkheid van nabijheidsregistratie via een speciale applicatie.”

 

De SafeDistance UWB alarmen zullen vanaf de 2e helft van augustus commercieel beschikbaar zijn.

 

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “De opnieuw stijgende cijfers tonen aan dat we nog een hele tijd met het coronavirus zullen moeten leven en werken. Voor bedrijven kan een social distancing alarm een belangrijk hulpmiddel zijn om het werk veilig te organiseren. Het is goed dat er nu, na uitgebreid onderzoek van Flanders Make, een volgende stap gezet kan worden en de apparaatjes ook echt op de markt kunnen komen. Dit toont aan dat Vlaanderen een belangrijke rol speelt in de maakindustrie en niet alleen sterk is in wetenschappelijk onderzoek maar ook in productieve en toepasbare innovaties.”

 

 

Over Flanders Make

Flanders Make legt zich toe op industrie-gedreven technologisch onderzoek en innovatie samen met en voor grote bedrijven en KMO’s in de Vlaamse maakindustrie. De focus ligt op open innovatie via excellent onderzoek rond mechatronica, methodes om producten te ontwikkelen en technologie om ze te produceren. Concreet draagt dit bij tot product- en procesinnovatie in de voertuigindustrie, de machinebouw en in productieomgevingen. De onderzoeksresultaten zijn toepasbaar bij uiteenlopende bedrijven in de brede maakindustrie, die vaak voor vergelijkbare technologische uitdagingen staan. Samen kunnen ze beter en sneller innoveren. Flanders Make zet ook sterk in op internationale innovatiesamenwerking  en   op   participatie in   Europese   onderzoeksprojecten.

 

Flanders Make is actief vanuit locaties in heel Vlaanderen, met co-creatie centra in Lommel, Leuven en Kortrijk, de Vlaamse dronefederatie in Sint-Truiden en core labo’s bij de 5 Vlaamse universiteiten: KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt en Vrije Universiteit Brussel. www.flandersmake.be

 

Over Crescent

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

 

 

 

CONTACToption.com;opticrescent.com

safetydistance.be & safedistance.io

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

 

flandersmake.be

Flanders Make

Linda Corstjens - PR & Communication Manager

+32 491 27 17 70

linda.corstjens@flandersmake.be

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

CRESCENT NV (Option™) launches brand new social distancing alarm developed at Flanders Make

 

 

 

Leuven, Belgium - August 4, 2020 - 6:00 pm, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) & Flanders Make vzw, Gaston Geenslaan 8, 3001 Heverlee:

 

Crescent NV (Option™) takes an exclusive worldwide license on the brand new social distancing alarm from Flanders Make. Option will add the devices, based on Ultra Wide Band technology, to its portfolio and commercialize them worldwide. Flanders Make started development at the outbreak of the corona pandemic and has already tested several thousand prototypes at companies.

 

The worldwide flare-ups of corona infections and the threat of new local lockdowns confirm the great need for means to combat the spread of the virus. Only in this way can our society continue to function and can companies keep their people working. In addition to the well-known other measures, social distancing remains a top priority,

 

“It is impossible to ensure that employees always keep a distance of at least 1.5 meters from each other without the use of technical aids. That is why we developed a social distancing alarm at Flanders Make in record time, which warns the wearer in less than a second when he or she needs to take more distance. We are very pleased that Crescent will bring this alarm to the market very quickly ”, says Dirk Torfs, CEO Flanders Make.

 

The easy to install system is based on Ultra Wide Band technology that Flanders Make has already successfully applied in developments for self-driving vehicles. It does not require a fixed infrastructure, works entirely locally, both indoors and outdoors, and it respects employee privacy.

 

“With Safety Distance (safetydistance.be) & SafeDistance (safedistance.io), we already offer a range of safety solutions tailored to the needs of end users”,explains Alain Van den Broeck - CEO of Option.

“By adding the social distancing alarm (developed by Flanders Make) to our product range, we now have the right solution for every customer: from object tags to badges to wearables; and the integration of different technologies BLE / UWB and with the optional possibility of proximity registration via a special application. ”

 

The SafeDistance UWB alarms will be commercially available from in the second half of August.

 

Flemish Minister of Economy and Innovation Hilde Crevits: “The rising figures show that we will have to live and work with the corona virus for a long time to come. A social distancing alarm can be an important tool for companies to organize work safely. It is good that now, after extensive research by Flanders Make, the next step can be taken and the devices can actually be put on the market. This shows that Flanders plays an important role in the manufacturing industry and is not only strong in scientific research but also in productive and applicable innovations. ”

 

 

 

 

About Flanders Make

Flanders Make focuses on industry-driven technological research and innovation together with and for large companies and SMEs in the Flemish manufacturing industry. The focus is on open innovation through excellent research on mechatronics, methods to develop products and technology to produce them. In concrete terms, this contributes to product and process innovation in the vehicle industry, mechanical engineering and in production environments. The research results are applicable to a wide range of companies in the broad manufacturing industry, which often face similar technological challenges. Together they can innovate better and faster. Flanders Make is also strongly committed to international innovation cooperation and participation in European research projects.

 

Flanders Make is active from locations throughout Flanders, with co-creation centers in Lommel, Leuven and Kortrijk, the Flemish drone federation in Sint-Truiden and core labs at the 5 Flemish universities: KU Leuven, University of Antwerp, Ghent University, Hasselt University and Free University of Brussels. www.flandersmake.be

 

About Crescent

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

 

 

 

CONTACT

 

option.com; opticrescent.com

safetydistance.be & safedistance.io

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

 

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

CRESCENT NV (OPTION™) en CEBEO gaan samenwerken rond IOT

 

 

Leuven, België – 9 juli 2020 – 19u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Elektrotechnisch distributeur Cebeo nv uit Waregem en Crescent NV (Option™)gaan samenwerken.  Cebeo gaat het energy product portfolio van Option beschikbaar maken voor de installateurswereld.

 

Option investeerde het voorbije jaar in de ontwikkeling van een draadloze energiemonitoring oplossing die eenvoudig kan geïnstalleerd worden in elke woning of bedrijf en waarbij meters draadloos tot op 3 km van de woning kunnen gekoppeld worden.

 

“Energy monitoring was steeds een product dat diende geïnstalleerd te worden door gespecialiseerde bedrijven. Door de stap te zetten wordt het nu bereikbaar voor een groter publiek en kan elke woning en/of bedrijf nu een energiemonitoring systeem installeren”, zegt Kris van Daele, Business Development manager bij Option.

 

“Met de komst van een digitale meter, meer elektrische laadpunten en zonnepanelen winnen energiemonitoring en control aan belangstelling. Met de nieuwe draadloze oplossing van Option willen we residentiële en KMO installateurs de mogelijkheid geven om zich in dit domein te gaan specialiseren”, zegt Maarten Rood, segment manager commercial en industry Cebeo.

 

Over Cebeo

Cebeo uit Waregem werd in 1922 in Kortrijk opgericht door Charles Bultiauw en is gespecialiseerd in de distributie van elektrotechnisch materiaal, technische diensten en oplossingen voor de residentiële, tertiaire en industriële sector. Haar geschiedenis wordt gekenmerkt door organische groei en acquisities. Cebeo is toonaangevend op het vlak van dienstverlening aan de klanten, door een filialennetwerk aan te bieden gebaseerd op nabijheid, passende logistieke en e-business oplossingen en hoogstaande technische competenties. (www.cebeo.be). Sinds april 2008 staat Alexander Dewulf als CEO aan het hoofd van het Directieteam.

 

Cebeo maakt deel uit van de Sonepar Group

Sonepar is een onafhankelijke familiale Groep, wereldleider in de distributie van elektrisch materiaal aan professionelen, oplossingen en aanverwante diensten. Sonepar begeleidt zijn klanten op talrijke markten en realiseert, gebruik makend van de competentie en passie van zijn 46.000 medewerkers, een omzet van 24,03 miljard euro. Dankzij zijn dicht netwerk – 2800 verkooppunten actief in 48 landen op 5 continenten – en de digitale oplossingen die ontwikkeld worden, verstevigt de Sonepar Groep dagelijks zijn service voor en de relatie met zijn klanten. De ambitie: ‘La Référence’ worden voor al zijn partners.

 

Over Crescent

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

 

 

CONTACT


option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™
Alain Van den Broeck
+32 16 317 411
press@option.com

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

CRESCENT NV (OPTION™) and CEBEO will collaborate on IOT

 

 

Leuven, België – July 9 2020 – 19h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Electro-technical distributor Cebeo nv from Waregem and Crescent NV (Option™) are going to work together. Cebeo will make Option's energy product portfolio available to the installer world.

 

Last year Option invested in the development of a wireless energy monitoring solution that can be easily installed in any home or business and enabled to link meters wirelessly up to 3 km from the home.

 

“Energy monitoring traditionally was a product to be installed by specialized companies. By taking this step, it is now accessible to a wider audience and every home and / or company can now install an energy monitoring system”, says Kris van Daele, Business Development manager at Option.

 

“With the advent of digital meters, more electric charging points and solar panels, energy monitoring and control is gaining interest. With the new Option wireless solution, we want to give residential and SME installers the opportunity to specialize in this domain”, says Maarten Rood, segment manager for commercial and industry Cebeo.

 

 

About Cebeo

Cebeo from Waregem was founded in Kortrijk in 1922 by Charles Bultiauw and specialized in the distribution of electrical equipment, technical services and solutions for the residential, tertiary and industrial sectors. Its history is characterized by organic growth and acquisitions. Cebeo is a leader in customer service, offering a branch network based on proximity, appropriate logistics and e-business solutions and state-of-the-art technical skills. (www.cebeo.be). Alexander Dewulf has been the CEO of the Executive Team since April 2008.

 

Cebeo is part of the Sonepar Group

Sonepar is an independent family group, world leader in the distribution of electrical equipment to professionals, solutions and related services. Sonepar guides its customers in numerous markets and, using the competence and passion of its 46,000 employees, realizes a turnover of 24.03 billion euros. Thanks to its dense network - 2,800 points of sale active in 48 countries on 5 continents - and the digital solutions being developed, the Sonepar Group strengthens its service and relationship with its customers on a daily basis. The ambition: to become "La Référence" for all its partners.

 

About Crescent

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

 

 

CONTACT

 

option.com; opticrescent.com

Crescent NV / SA - Option ™

Alain Van den Broeck

+32 16 317 411

press@option.com

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

CRESCENT'S SAFETY SOLUTIONS ARE A PROVEN SUCCESS

SALES EXCEED 12,000 UNITS

 

 Leuven, Belgium – May 28, 2020 – 22h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent Integrations, the end-to-end IoT solution integrator and Option, the IOT technology and solutions provider;  both members of the Crescent Group under the leadership of Eric Van Zele, release the first sales results of their Tech Safety Solutions.

With over 12,000 devices sold to date, the launch is an immediate success.  The sales represent an additional revenue stream with an order value of just over 500,000 EUR with more orders in the pipeline.

Crescent’s new technology brands Safety Distance & SafeDistance help companies protect their employees, by reminding them to keep the safety distance of 1.5m.  

‘With Safety Distance & SafeDistance we provide a range of safety solutions tailored to the needs of end users’ Alain Van den Broeck – CEO of Option - Crescent Solutions explains. ‘With a product range from object tags to badges to wearables; the integration of different technologies BLE / UWB and the possibility of proximity-registration via a dedicated application; we have the right solution for any client.

Our products are tested, validated and selected by kings of industry such as Bringme, ArcelorMittal (Belgium) and GetWireless (USA), Option’s master distributor for North America,  with its extensive reseller network and a myriad of partners including North American Network Operators such as Verizon; OEM’s and VAR integrators such as Source Inc.

 

The first orders are currently being delivered.


Our Customers are big & smaller companies from all over the world active in Industry, Warehousing, Construction, but also in office environment.

In order to maintain a safe distance and to ensure employee safety, our technologies ensure constant inter-connections & alert users when they find themselves in proximity of another user; and can alert users in hazardous area’s or around dangerous equipment.

Our solutions are stand-alone, so no large network & investments are needed. A centralized platform captures all information & can provide (anonymized) data and reports for evaluation and contact tracing purposes.

 

With its affordable & user-friendly solutions, Crescent contributes to the restart of the economy in helping companies overcome the challenges to keep their people safe.

 

 More information on www.safetydistance.be

 

 

CONTACT

 

Crescent Integrations

Ron Bours

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

sales@crescent-integrations.com

 

Option – Crescent Solutions

Alain Van den Broeck

sales@option.com

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

 

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

www.safetydistance.be

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS

 

DE VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN VAN CRESCENT ZIJN EEN SUCCES

VERKOOP VAN MEER DAN 12.000 STUKS

 

 

Leuven, België – 28 mei 2020 – 22u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent Integrations, de end-to-end IoT-oplossingsintegrator en Option, de IOT-leverancier van technologie en oplossingen; beiden lid van de Crescent Group, onder leiding van Eric Van Zele, publiceren de eerste verkoopresultaten van hun Tech Safety Solutions.

Met tot nu toe meer dan 12.000 verkochte apparaten is de lancering een onmiddellijk succes. De verkopen creëren een bijkomende inkomstenbron met een orderwaarde van iets meer dan 500.000 EUR met bijkomende orders in de pijplijn. 

De nieuwe technologiemerken van Crescent, Safety Distance & SafeDistance, helpen bedrijven hun werknemers te beschermen door hen eraan te herinneren de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren.

 

'Met Safety Distance & SafeDistance bieden we een reeks veiligheidsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van eindgebruikers', legt Alain Van den Broeck - CEO van Option - Crescent Solutions uit. ‘Met een productassortiment van objecttags tot badges tot wearables; de integratie van verschillende technologieën BLE / UWB en de mogelijkheid van nabijheidsregistratie via een speciale applicatie; voor elke klant hebben wij de juiste oplossing.

 

Onze producten worden getest, gevalideerd en geselecteerd door industrieleiders zoals Bringme, ArcelorMittal (België) en GetWireless (VS), Option's hoofdverdeler voor Noord-Amerika, met zijn uitgebreide resellernetwerk en een groot aantal partners, waaronder Noord-Amerikaanse netwerkoperators zoals Verizon ; OEM- en VAR-integrators zoals Source Inc.

Momenteel worden de eerste bestellingen geleverd.

Onze klanten zijn grote en kleinere bedrijven van over de hele wereld die actief zijn in de industrie, opslag, de bouw, maar ook in kantooromgevingen.

 

Om een ​​veilige afstand te bewaren en de veiligheid van werknemers te garanderen, zorgen onze technologieën voor constante onderlinge verbindingen en waarschuwen gebruikers wanneer ze zich in de buurt van een andere gebruiker bevinden; en kan ook gebruikers waarschuwen in gevaarlijke gebieden of rond gevaarlijke apparatuur.

 

Onze oplossingen zijn stand-alone, dus er zijn geen grote netwerken en investeringen nodig. Een gecentraliseerd platform vangt alle informatie op en kan (geanonimiseerde) gegevens en rapporten leveren voor evaluatie en het traceren van contacten. 

 

 

Met zijn betaalbare en gebruiksvriendelijke oplossingen draagt ​​Crescent bij aan de herstart van de economie door bedrijven te helpen met de uitdagingen om hun mensen veilig te houden.

Meer vindt u op www.safetydistance.be 

 

 

 

CONTACT

 

Crescent Integrations

Ron Bours

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

sales@crescent-integrations.com

 

Option – Crescent Solutions

Alain Van den Broeck

sales@option.com

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

 

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

www.safetydistance.be

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

CRESCENT RAPPORTEERT JAARCIJFERS 2019

 

 

Leuven, België – 30 april 2020 – 19u45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2019, eindigend op 31 december 2019. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Kernpunten

 • Omzetgroei van 9%
 • EBITDA positief
 • Sterke resultaten van Services divisie
 • Verbeterde en uitgebreidere gateway portfolio voor Option
 • Kapitaalverhoging van 6mio EUR versterkt balans

 

 

Woord van de voorzitter

 

Geachte Aandeelhouders,

Eerst en vooral wil ik U danken voor het blijvend vertrouwen dat U ons gaf, om OPTION in een brede, sterke en succesvolle technologie groep te integreren, met name CRESCENT NV. We zijn daar nu bijna twee jaar aan het timmeren, en de afdeling Option wordt nu vergezeld, en gesteund, door andere sterke bedrijven in de groep, zoals 2INVISION (IT & Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), en SAIT (IOT Integrations).

Dat CRESCENT in grote mate zijn doelstellingen voor 2019 heeft kunnen realiseren is bemoedigend. We hadden een break-even EBITDA resultaat vooropgesteld. Dankzij de fusie, veel inzet en volharding en na vele jaren van rode cijfers, hebben we eindelijk dit doel bereikt. De ultieme redding en strategische herpositionering van het voormalige OPTION NV wordt nu stilaan een realiteit.

Met 9% groei ‘year on year’ hebben we ook onze omzet objectieven grotendeels kunnen realiseren, niettegenstaande onvoorziene ‘setbacks’ in de certificering en introductie van de nieuwe “CloudGate” lijn. Niettemin is er bij deze laatste opvallend genoeg een ‘year on year’ groei van 48%.

De LED verlichting tak presteerde onder de verwachtingen omwille van een serieuze knip in de budgetten voor vervanging van energie efficiënte straatverlichting in Nederland, en een algemene investering stop in Zuid-Afrika. Het is uiteindelijk vooral het voortschrijdend succes in onze IT-Services Divisie dat het grote verschil maakte. Dit mede dankzij gerichte acquisities die vorig jaar op touw werden gezet, en de sterke groei van onze service activiteiten in België.

Alhoewel de groepsresultaten dit jaar nog afgeremd werden door aflossing van historische schulden en voortschrijdende herstructureringen alsook belastende audit activiteiten, durven we toch stellen dat 2019 in de annalen van CRESCENT geboekt zal staan als het jaar waarin fundamentele turnarounds van OPTION, SAIT NL en MARO, op touw werden gezet. Ook de balans van de onderneming werd nog verder gevoelig versterkt via een belangrijke omzetting van schuldvorderingen in kapitaal ten belope van 6 M EUR.

Geschraagd door een sterke IT-Services Divisie en twee competente product Divisies rond IoT gateways en smart LED lighting armaturen, kan CRESCENT met voorzichtig vertrouwen vooruit blikken op een veelbelovende toekomst als toonaangevende integrator van state of the art IoT systemen. Yes, We can beat the odds!

Ik neem deze gelegenheid dus graag te baat om alle medewerkers en bestuurders van de groep te danken voor hun inzet en toewijding om “hun” onderneming succesvol te navigeren doorheen moeilijke en onzekere tijden.  

Terzelfdertijd richt ik mijn dank tot ontelbare trouwe investeerders die ons zijn blijven steunen toen “Return on Investment” een zeer vaag begrip leek maar waarvoor mijn boodschap blijft dat we er alles zullen aan doen om hun vertrouwen en investeringen te laten renderen.

Ik had voorzien dat 2020 het jaar van de finale bevestiging van de turnaround zou worden. Onze track record van gestage vooruitgang, nieuwe strategische partnerships, vernieuwde producten, etc. wijzen in die richting. Onze lange termijn visie staat nog steeds op double digit groei en double digit operationele resultaten. Echter, gezien de nu nog onvoorspelbare “Corona” tegenwind, ben ik voorzichtig om sterke uitspraken te doen. Wat wel vast staat, is dat CRESCENT NV nu beter dan voorheen gewapend en bestand is tegen economische schokken. En dat het team van medewerkers met volle moed 2020 ingaat.

 

Eric Van Zele

Voorzitter

Gedelegeerd bestuurder

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN EN BALANS

In de geconsolideerde resultatenrekening van 2019 kunnen de meest opvallende elementen van het geconsolideerd resultaat als volgt worden samengevat in kEUR (duizend EUR):

Dankzij een robuste omzetstijging van 9% is de vennootschap er toch in geslaagd om een positief operationeel resultaat te boeken. De voorziene ommekeer in het Solutions segment (OPTION NV) heeft zich echter nog niet volledig gerealiseerd en ook de omzet en bijdrage in het resultaat van de Lighting Divisie bleven onder de verwachtingen. Enkel het services segment realiseerde een sterke groei in omzet en resultaat hetgeen net voldoende was om de ganse groep op een positieve EBITDA te brengen in 2019. Het is wel nuttig aan te merken dat er tijdens het boekjaar (vooral bij Option nv) veel éénmalige herstructurering kosten werden opgenomen en verwerkt.

In lijn met de interne opvolging van haar activiteiten heeft de vennootschap beslist om haar activiteiten op te splitsen in volgende segmenten/divisies

 • Solutions
 • Services
 • Lighting

 

Elk segment is een autonome component van de Groep welke specifieke producten of diensten levert:

 • Het “Solutions” segment bevat alle activiteiten betreffende de productie van gateways, datakaarten, USB apparaten, routers en ingebouwde modules, het end-to-end dienstenaanbod alsook de activiteiten omtrent het bouwen en onderhouden van telecom-, aarding- en blikseminstallaties en installaties voor draadloze communicatie in gesloten ruimtes; tot dit segment behoren Crescent NV, SAIT BV en Aardingen Maro Bvba; vanaf juli 2019 is ook de verworven vennootschap UEST NV een onafhankelijk deel van dit segment
 • Het “Services” segment bevat alle diensten omtrent het beheer van de ICT-omgeving (hard- en software) voor klanten in publieke en private datacenter-omgevingen, alsook voor kleine en middelgrote bedrijven;
 • Het “Lighting” segment, dat tot op heden enkel de vennootschap Innolumis BV bevat, omvat alle activiteiten gerelateerd aan LED straatverlichting.

 

In het Solutions segment werd enerzijds een robuuste organische groei genoteerd dankzij  fors gestegen Cloudgate verkoopvolumes (+48%), maar anderzijds was de omzetgroei deels niet-organisch omdat Crescent NV (voorheen Option NV) voor  een volledig jaar werd geconsolideerd in vergelijking met slechts zeven maanden het vorig boekjaar, en ook UEST NV heeft voor zes maanden bijgedragen met 304.000 EUR omzet.

 

De lancering van nieuwe productlijnen liep wel vertraging op omwille van certificering in de Verenigde Staten waardoor Cloudgate Mini en Micro pas vanaf december in de markt werden gezet, de Cloudgate Nano staat gepland voor lancering in Q2 van 2020. Het distributienetwerk werd gevoelig uitgebreid en de verkoop in de US steeg met 54% , en was daarmee goed voor 1.700.000 EUR in 2019.

Ook de groei in het Services segment was deels niet-organisch omdat de in 2018 overgenomen NE-IT vennootschappen voor een volledig jaar hebben bijgedragen tot omzet en resultaat (9 maanden in 2018); anderzijds werd in België wel een sterke organische groei gerealiseerd.

Tenslotte kende het Lighting segment een omzetdaling van 1.727.000 EUR door de algemene terughoudendheid in de Nederlandse thuismarkt, en de daling van de verkoop in het buitenland, waar de dochtervennootschap in Zuid-Afrika de verwachtingen nog niet heeft kunnen inlossen.

 

In het Solutions segment bleven de EBITDA-cijfers nog negatief maar verbeterden wel fors ten opzichte van vorig boekjaar; Crescent NV dat nu volledig in consolidatie werd opgenomen in vergelijking met slechts zeven maanden vorig boekjaar is nog verlieslatend vooral omwille van niet recurrente herstructureringskosten. Desalniettemin was het gestegen omzetcijfer nog niet voldoende om alle recurrente kosten te dekken, alhoewel deze wel sterk werden afgebouwd. De andere vennootschappen van dit segment leverden een onbeduidende bijdrage tot de resultaten ervan. Aan te stippen is wel dat ook SAIT BV nu licht EBITDA positief is geworden, en wellicht de weg naar positieve EBITDA bijdragen heeft ingeslagen.

 

De winstgevendheid van het Services segment is toegenomen enerzijds door de synergiën die in Nederland werden geboekt dankzij de fusie van 2Invision Managed Services BV met NE-IT Hosting BV en NE-IT Automatisering BV, en anderzijds door de omzetgroei in de Belgische activiteiten. In de loop van 2019 heeft de Vennootschap de minderheidsaandeelhouders van 2Invision Managed Service BV uitgekocht, en is nu alleen aandeelhouder van deze vennootschap en meteen ook van haar beide NE-IT dochterondernemingen.

 

Door de vrij sterke terugval van de omzet in het Lighting segment heeft deze divisie geen positieve EBITDA bijdrage kunnen leveren.  Eind december 2019 werd de vennootschap Crescent Smart Lighting BV verworven om de opstap naar Smart Lighting oplossingen te ondersteunen. Haar Belgische dochtervennootschap Melowes Bvba werd van naam veranderd en noemt nu Innolumis België Bvba met focus op de commercialisatie van smart LED armaturen  in de Belgische markt.

In juni 2019 nam Innolumis de aandelen van haar partner Power Matla in de Zuid-Afrikaanse joint venture over en werd de naam van de vennootschap veranderd in Innolumis South-Africa; de activiteiten van deze vennootschap blijven zeer beperkt.

 

Ook de aankoop van Livereach Media Europe Bvba zou vanaf 2020 de IOT-integratie activiteiten van de groep een bijkomende groeiplatform en aanvullende competenties moeten geven. (software voor de events markt).

 

Bij de impairment testen bleek een bijkomende waardevermindering nodig op de goodwill van Aardingen Maro Bvba en SAIT BV van respectievelijk 748.000 EUR en 733.000 EUR. Ook de initiële goodwill van UEST NV werd afgeschreven voor 557.000 EUR.

 

In de balans van eind 2019 zijn volgende de belangrijkste posten:

In de loop van 2019 werd vooreerst een kapitaalvermindering doorgevoerd door de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 20 juni, via incorporatie van overgedragen verliezen en uitgiftepremies maar op 20 december volgde een inbreng van schuldvorderingen ten belope van 6.044.145 EUR om het maatschappelijk kapitaal finaal op 9.902.048 EUR te brengen.

 

De ingebrachte schuldvorderingen betroffen 1.440.000 EUR schulden ten gevolge van de overname van NE-IT en van het minderheidsbelang in 2Invision Managed Services BV, 1.580.000 EUR schulden gerelateerd aan de overnames in 2019 van UEST NV, Livereach Media Bvba en Crescent Smart Lighting BV, 409.000 EUR leveranciersschulden, en 2.615.000 EUR door aandeelhouders in de loop van 2019 verstrekte overbruggingskredieten.

Hiermee hebben de aandeelhouders concreet hun aangekondigde intentie aangetoond om de Vennootschap blijvend te ondersteunen.

De stijging van de netto financiële schuld is hoofdzakelijk te wijten aan de eerste toepassing van IFRS 16, waardoor bijkomend 2,3 miljoen EUR financiële schulden werden erkend in vergelijking met 2018 (ook de materiële vaste activa werden in 2019 verhoogd met 3.066.000 EUR recht-op-gebruik activa). In totaal werden in 2019 voor 1.642.000 EUR leningen afgelost en 814.000 EUR leasingschulden.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFLOOP VAN HET BOEKJAAR

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Crescent NV heeft op 20 december 2019 een vrijwillige opt-in van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Deze beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2020 en werd dus effectief vanaf die datum.

 

Ingevolge statutaire machtiging dd.20.12.2019 beschikt de Raad van Bestuur van de Vennootschap over de bevoegdheid om binnen het kader van het Toegestane Kapitaal over te gaan tot kapitaalsverhogingen  middels uitgifte van Warranten. De Raad van Bestuur kan overeenkomstig hetzelfde Artikel van de statuten van de Vennootschap het voorkeurrecht van de Aandeelhouders hierbij opheffen.

Op 21 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van Crescent NV een warrantenplan goedgekeurd met als doel het ondersteunen en bereiken van enkele bedrijfs- en human resourcedoelstellingen. Er wordt voorzien in de toekenning van 37.000.000 opties.

De belangrijkste voorwaarden van het warrantenplan “2020” zijn de volgende:

-             De uitoefenprijs van voormelde warranten “2020” bedraagt € 0,02 per warrant toegekend aan zelfstandige senior consultants en leden van het executive committee

-             Het plan heeft een looptijd van 5 jaar

-             Bij conversie van hun warranten ontvangen de optiehouders één gewoon aandeel van Crescent NV per optie

-             De warranten zullen in tranches definitief verworven zijn gedurende de drie jaren na datum van het aanbod en definitief uitoefenbaar zijn op de derde verjaardag van de datum van aanbod.

-             Het plan voorziet een versnelde verkrijging en uitoefening ingeval van wijziging van controle

 

De kost van deze op aandelen gebaseerde transactie wordt berekend op basis van de reële waarde op datum van verwerving. De totale geschatte kost voor dit plan bedraagt k€ 645.

Vanaf eind januari 2020 brak wereldwijd en tevens in Europa een belangrijke publieke gezondheidsbedreiging uit, met name het Coronavirus. Maatregelen van de overheden in Europa en de ineenkrimping van de economie op dat moment in China hebben op Europese bedrijven een belangrijke economische impact gehad sindsdien. 

De Groep voorziet een mogelijke negatieve omzet impact hierdoor en heeft daarom niet geaarzeld een aantal kostenbesparende maatregelen te nemen, om op korte termijn haar liquiditeitspositie en kasstromen zo goed mogelijk te beschermen.

De Groep voorziet op korte termijn, gezien haar kaspositie eind Q1 en de bijkomend genomen maatregelen, geen liquiditeits- noch solvabiliteitsproblemen. Vanzelfsprekend is de impact en de duur van de Corona crisis op vandaag uiterst moeilijk in te schatten.

 

Continuïteit

 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat door de succesvolle afronding van de reeds eerder ondernomen acties, de bijkomende maatregelen getroffen ten gevolge van de coronacrisis waarvoor de inschatting van de financiële impact hiervoor toegelicht werd onder de sectie belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden na afloop van het boekjaar, en de intentie van de referentie aandeelhouders om de Vennootschap van bijkomende financiële middelen te voorzien moest de nood zich voordoen, deze laatste in staat moet zijn om over de komende 12 maanden haar plan te realiseren; de Raad van Bestuur bevestigt op die basis de waarderingsregels inzake continuïteit.

 

 

Volledig persbericht met tabellen hier & www.option.com/about-investor

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

CRESCENT REPORTS FULL YEAR 2019 RESULTS

 

Leuven, Belgium – April 30, 2020 – 19h45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) today announced its results for the full year 2019, ending 31 December 2019. The results are expressed in euro and have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of IFRS as adopted by the European Union.

 

 

Key points

- Turnover growth of 9%

- EBITDA positive

- Strong results of Services division

- Enhanced and expanded gateway portfolio for Option

- Capital increase of 6mio EUR strengthens balance sheet

 

 

 

Message of the Chairman

 

To our Shareholders

First, I would like to thank you for the trust & support you have given us while transforming and merging OPTION NV into a broader and stronger technology group called CRESCENT NV.

We have been diligently working on this for nearly two years and the Option division has since been joined and supported by other strong companies, such as 2INVISION (IT Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), and SAIT (IOT Integrations).

 

That CRESCENT largely achieved its 2019 objectives is very encouraging. After countless years of writing results with red ink we aimed for a better than break-even operational result and were able to deliver just that. Thanks to the merger, dedication and persistence of our people the strategic repositioning and rescuing of former OPTION NV is gradually becoming a reality. Moreover with 9% growth “year-on-year”, we came close to achieving our turnover objectives, despite few unwanted setbacks in the certification and approval process of our new “CloudGate” product line. Remarkably the latter nevertheless grew 48% year on year.

 

Our LED lighting Division performed some below expectations due to a serious cut in the budgets for replacing energy-efficient street lighting in the Netherlands, as well as a general investment freeze in South Africa. Ultimately, it was the ongoing success in our IT Services Division which made a big difference. This is partly due to acquisitions launched last year and strong growth of our service activities in Belgium.

Although the group's results were still heavily impacted by repayment of historical debts, ongoing restructurings as well as burdensome audit activities, we can nevertheless say that 2019 will be looked upon as the year in which fundamental turnarounds of OPTION, SAIT NL and MARO took place. Crescent’s balance sheet was further strengthened substantially through a conversion of debts into capital for an amount of 6 M EUR.

Backed by a strong IT Services Division and two competent product Divisions (IoT gateways and smart LED lighting fixtures), CRESCENT can look forward with cautious confidence to a promising future as a leading integrator of state of the art IoT systems. Yes, we can beat the odds!

I take this opportunity to thank all employees, managers and board members of the group for their contributions to successfully navigate "their" company through difficult and uncertain times.

I would further like to express my gratitude to countless loyal investors who continued to support us when "Return on Investment" seemed a very vague concept. For them my message remains that we will do everything we can to create shareholder value.

With our track record of consistent progress, updated product platforms as well as new strategic alliances all pointed in the right direction, I expected 2020 to become the year of final success for Crescent. We set our long-term sights on double digit growth and double-digit operating results but given the current Corona crisis must remain very cautious about being too optimistic about the year that lies ahead.

Nevertheless, CRESCENT NV is now better equipped and more resilient to withstand economic adversity as we all entered 2020 with enhanced courage & energy & confidence.

 

 

Sincerely

Eric Van Zele

Executive Chairman

Managing Director

 

 

CONSOLIDATED RESULTS AND BALANCE SHEET

In the consolidated income statement of 2019, the most striking elements of the consolidated result can be summarized as follows in kEUR (thousands of EUR):

 

Thanks to a robust 9% increase in turnover, the company managed to achieve a positive EBITDA. However, the planned turnaround in the Solutions segment (OPTION NV) has not yet been fully realised and the Lighting Division's revenue and contribution to the result were also below expectations. Only the services segment achieved strong growth in revenue and result, which was just enough to bring the entire group to a positive EBITDA in 2019. It is useful to note that during the financial year (especially at Option NV) a lot of one-off restructuring costs were recognized and processed.

 

In line with the internal monitoring of its activities, the company has decided to split its activities into the following segments/divisions

- Solutions

- Services

- Lighting

 

Each segment is an autonomous component of the Group that provides specific products or services:

- The "Solutions" segment includes all activities relating to the production of gateways, data cards, USB devices, routers and built-in modules, the end-to-end range of services as well as the activities relating to the construction and maintenance of telecom, grounding and lightning installations and installations for wireless communication in enclosed spaces; this segment includes Crescent NV, SAIT BV and Aardingen Maro Bvba; as from July 2019 the acquired company UEST NV will also be an independent part of this segment.

- The "Services" segment includes all services relating to the management of the ICT environment (hardware and software) for customers in public and private data centre environments, as well as for small and medium-sized enterprises;

- The "Lighting" segment, which until now only includes the company Innolumis BV, includes all activities related to LED street lighting.

 

In the Solutions segment a robust organic growth was recorded on one hand due to strong Cloudgate sales volumes (+48%), but on the other hand sales growth was partly non-organic as Crescent NV (formerly Option NV) was consolidated for a full year compared to only seven months in the previous financial year; UEST NV also contributed EUR 304,000 in sales for six months.

However, the launch of new product lines was delayed due to certification in the United States, so that Cloudgate Mini and Micro were only launched in December, the Cloudgate Nano is scheduled for launch in Q2 of 2020. The distribution network was significantly expanded and sales in the US increased by 54%, amounting to EUR 1,700,000 in 2019.

The revenue increase in the Services segment was partly non-organic because the NE-IT companies acquired in 2018 contributed for a full year to revenue and result (9 months in 2018); on the other hand, strong organic growth was realized in Belgium.

Finally, the Lighting segment experienced a EUR 1,727,000 decrease in revenue due to the general reluctance in the Dutch domestic market and the decrease in sales abroad, where the subsidiary in South Africa has not yet been able to live up to expectations.

 

In the Solutions segment the EBITDA figures remained negative, but improved considerably compared to the previous financial year; Crescent NV, which is now fully consolidated compared to only seven months of the previous financial year, is still loss-making, mainly due to non-recurring restructuring costs. Nevertheless, the increased turnover figure was not yet sufficient to cover all recurrent costs, although these were significantly reduced. The other companies in this segment made an insignificant contribution to the results. It should be noted, however, that SAIT BV has now also become slightly EBITDA positive, and may have embarked on a path towards positive EBITDA contributions.

 

The profitability of the Services segment has increased on the one hand due to the synergies achieved in the Netherlands as a result of the merger of 2Invision Managed Services BV with NE-IT Hosting BV and NE-IT Automatisering BV, and on the other hand due to revenue growth in the Belgian activities. In the course of 2019, the Company bought out the minority shareholders of 2Invision Managed Service BV and is now only shareholder of this company and also of both of its NE-IT subsidiaries.

 

Due to the relatively sharp decline in sales in the Lighting segment, this division has not been able to make a positive EBITDA contribution.  At the end of December 2019, Crescent Smart Lighting BV was acquired to support the move to Smart Lighting solutions. Its Belgian subsidiary Melowes Bvba changed its name and is now called Innolumis België Bvba with a focus on the commercialization of smart LED luminaires in the Belgian market.

In June 2019 Innolumis took over the shares of its partner Power Matla in the South African joint venture and changed its name to Innolumis South-Africa; the activities of this company remain very limited.

 

The impairment tests revealed an additional impairment on the goodwill of Aardingen Maro Bvba and SAIT BV of respectively EUR 748,000 and EUR 733,000. The initial goodwill of UEST NV was also written off for 557,000 EUR.

The most important items in the balance sheet at the end of 2019 are the following:

In the course of 2019, a capital decrease was first implemented by the Extraordinary General Shareholders' Meeting of  June 20, through incorporation of losses carried forward and share premiums; on December 20 followed a contribution into capital of outstanding debts amounting to EUR 6,044,145 to bring the share capital to a final amount of EUR 9,902,048.

The debts contributed concerned EUR 1 440 000 of debts resulting from the acquisition of NE-IT and the minority interest in 2Invision Managed Services BV, EUR 1 580 000 of debts related to the 2019 acquisitions of UEST NV, Livereach Media Bvba and Crescent Smart Lighting BV, EUR 409 000 of supplier debts, and EUR 2 615 000 of bridging loans granted by shareholders in the course of 2019.

By doing so, the shareholders have concretely demonstrated their announced intention to continue to support the Company.

The increase of the net financial debt is mainly due to the first application of IFRS 16, which resulted in an additional EUR 2.3 million of financial debt being recognized compared to 2018 (fixed assets were also increased in 2019 with EUR 3,066,000 right to use assets). In total, EUR 1,642,000 of loans and EUR 814,000 of leasing debts were repaid in 2019.

 

SIGNIFICANT EVENTS OCCURRING AFTER THE END OF THE FINANCIAL YEAR

The Extraordinary General Meeting of Crescent NV approved a voluntary opt-in to the new Companies and Associations Code on 20 December 2019. This decision was published in the Belgian Official Gazette on 29 January 2020 and became effective as of that date.

Pursuant to the statutory authorization dated 20.12.2019, the Board of Directors of the Company has the authority to increase the share capital within the framework of the Authorized Capital by issuing Warrants. The Board of Directors can, in accordance with the same Article of the articles of association of the Company, cancel the preferential subscription right of the Shareholders.

On April 21 2020, the Board of Directors of Crescent NV approved a warrant plan with the objective to support and achieve some corporate and human resource objectives. Provision is made for the granting of 37,000,000 options.

The main conditions of the warrant plan "2020" are the following:

- The exercise price of the aforementioned warrants "2020" amounts to € 0.02 per warrant granted to independent senior consultants and members of the executive committee.

- The plan has a duration of 5 years

- Upon conversion of their warrants, the option holders receive one ordinary share of Crescent NV per option.

- The warrants will vest in tranches during the three years following the date of the offer and become definitively exercisable on the third anniversary of the date of the offer.

- The plan provides for an accelerated vesting and exercise in the event of a change of control

The cost of this share-based transaction is calculated on the basis of its fair value at the date of acquisition. The total estimated cost for this plan amounts to EUR 645k.

As from the end of January 2020, the Corona virus, a major public health threat, broke out worldwide and particularly in Europe. Measures taken by governments in Europe and the contraction of the economy in China at that time have had a significant economic impact on European companies since then. 

The Group expects a possible negative impact on its revenues and has therefore not hesitated to take a number of cost-saving measures to protect its liquidity position and cash flows as effectively as possible in the short term.

 

In view of its cash position at the end of Q1 and the additional measures taken, the Group does not foresee any liquidity or solvency problems in the short term. Obviously, the impact and duration of the Corona crisis is extremely difficult to assess today.

 

Going Concern

 

The Board of Directors is of the opinion that due to the successful completion of the actions already undertaken, the additional measures taken as a result of the corona crisis for which the estimation of the financial impact has been explained above under the section important events that took place after the end of the financial year, and the intention of the reference shareholders to provide the Company with additional financial means should the need arise, the latter should be able to realize its plan over the next 12 months; the Board of Directors confirms on this basis the valuation rules with regard to going concern.

 

Full press release including tables here & on ww.option.com/about-investor 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

WMW and OPTION join forces in the fight against COVID-19

Market launch of various IoT solutions

 

Hasselt and Leuven, April 10, 2020 - 18h30 - WMW, the IoT platform of Clear Digital NV and OPTION, the IoT department of CRESCENT (EURONEXT: OPTI), are launching multiple solutions to tackle the Covid-19 pandemic at different stages.

 

In the world of IoT, with the help of sensors, you can see the visualization and big data of the things that are used to help a society or industry run operationally. Examples are Smart Waste, Smart Parking, but also Building Management.

 

WMW's IoT platform technology facilitates to development of applications at rapid speed that are fully focused on the "use case" and exhibits great flexibility. This flexibility is extended very far. For example, the WMW platform is device, network and database agnostic and can be used and sold worldwide through partners.

 

“Since the outbreak of Covid-19, we have focused on applications that can handle different observations and effects around Covid-19. The apps were developed at a rapid pace because they are derived from our existing portfolio of nearly 100 apps. Our global network of resellers and their respective interactions with governments have allowed us to draw conclusions that cross-national borders,” according to Bert Vanaken, CEO of WMW.

 

CloudGate, OPTION's IoT gateway, is the ideal hub to collect the sensor data and bring it to WMW's analytics platform.

 

“Our gateway is multifunctional and can handle numerous protocols. From BLE to LoRaWAN to WiFi. That makes us just as flexible as WMW in terms of deploy ability in many different environments, ” says Alain Van den Broeck, Option's CEO.

 

WMW and OPTION will work together to offer 4 Covid-19 solutions:

 

 1. Quarantine Monitoring. People who have to live in (self) quarantine do not always follow the rules and sometimes dare to go outside their zone. In this way they pose a high risk of spreading the virus. This solution identifies and informs the infringement.
 2. Proximity Registration. When we, as a population, are allowed to move around freely again, it is desirable to establish our contact points (within a radius of for example 1,5 meters). This solution does so without the use of location data or without any other use of personal data, with the exception of the users’ telephone number. It is the most accessible solution to find out who has been in the vicinity of an infected person in the last 72 hours.
 3. Private Proximity Registration. Companies that want to return to work demand solutions to protect their employees. This kit provides a private network and personal trackers to maintain a dynamic virtual geofence around an employee at site level. Since we will have to be careful for several more months to come and our employees are our most important assets, this solution helps to prevent and warn against proximity.
 4. MySpace Monitoring. Elderly people, that we would want to follow up a little closer, can be in closer contact with their caregivers or family. Panic buttons, sensors that monitor movement, energy, and even doors, can be used in hospitals and rest homes, but also for people who still live at home. This allows direct, but also indirect, anomalies to be reported and timely action can be taken.

 

Full press release including illustrations here.

 

About WMW

 

WMW is a product of ClearDigital NV, a Belgian player in the IoT space with customers in the Telecommunication world (such as Orange, NNNco, LRTC, ...), and in the System Integrator world (such as SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp, Capita, ... ).

 

Contact
URL: wmw-hub.com
ClearDigital NV – WMW
Bert Vanaken – CEO
+32 498 520 479
bert@wmw-hub.com

 

About OPTION

 

The listed CRESCENT is a technology group led by the renowned Eric Van Zele, who united the old OPTION with the IT services company 2invision, the Dutch integrator SAIT, and the RGB Smart public lighting OEM Innolumis.

 

Contact
URL: option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™
Alain Van den Broeck - CEO
+32 16 317 411
press@option.com

WMW en OPTION slaan de handen in elkaar in de strijd tegen COVID-19

Marktlancering van diverse IoT oplossingen

 

Hasselt en Leuven, 10 april 2020 - 18u30 - WMW, het IoT platform van Clear Digital NV en OPTION, de IoT afdeling van CRESCENT (EURONEXT: OPTI), komen met meerdere oplossingen op de markt om de Covid-19 pandemie in verschillende stadia aan te pakken.

 

In de wereld van IoT zie je, met behulp van sensoren, de visualisatie en big data van de dingen die gebruikt worden om een samenleving of industrie operationeel te helpen draaien. Smart Waste, Smart Parking, maar ook Building Management vallen hier bijvoorbeeld onder.

 

De IoT platformtechnologie van WMW staat toe om applicaties te bouwen die volledig toegespitst zijn op de ‘use case’ en vertoont een grote flexibiliteit. Zo is het WMW-platform device-, network- en database-agnostic en kan het wereldwijd via partners gebruikt en verkocht worden.

 

Sinds de uitbraak van Covid-19 hebben we de focus gelegd op applicaties die verschillende waarnemingen en effecten rond Covid-19 kunnen behandelen. De apps konden in een sneltempo ontwikkeld worden daar ze zijn afgeleid van onze bestaande portfolio van bijna 100 apps.  Ons wereldwijde netwerk aan resellers en hun respectievelijke interacties met de overheden zal toelaten conclusies te trekken die de landsgrenzen overstijgen”, aldus Bert Vanaken, CEO van WMW.

 

CloudGate, de IoT gateway van OPTION, is de ideale hub om de sensordata te verzamelen en naar het analytics platform van WMW te brengen.

 

Onze gateway is multifunctioneel en kan zeer veel verschillende soorten communicatie aan. Van BLE over LoRaWAN tot en met WiFi. Dat maakt ons net even flexibel als WMW qua inzetbaarheid in de vele verschillende omgevingen., aldus Alain Van den Broeck, CEO van Option.

 

WMW en OPTION zullen samenwerken om 4 oplossingen in het kader van Covid-19 aan te bieden:

 

 1. Quarantaine Monitoring. Mensen, die in (self-) quarantaine dienen te leven, houden zich niet altijd aan de regels en durven wel eens buiten hun zone te gaan. Op die manier vormen ze een groot risico tot verspreiding van het virus. Deze oplossing stelt de inbreuk vast en informeert hierover.
 2. Proximity Registration. Wanneer we als bevolking opnieuw vrijer mogen bewegen is het wenselijk om onze contactpunten (binnen een straal van bijvoorbeeld 1,5 meter) vast te leggen. Naast het telefoonnummer doet deze oplossing dit zonder gebruik van locatie-gegevens en zonder enige vorm van gebruik van andere persoonsgegevens. Het is de meest laagdrempelige oplossing om te weten te komen wie in de laatste 72u in de nabijheid is geweest van een geïnfecteerd persoon.
 3. Private Proximity Registration. Bedrijven die het werk terug willen hervatten vragen oplossingen ter bescherming van hun werknemers. Deze kit omvat een privé netwerk en personal trackers om op site niveau een dynamische virtuele geofence rond een werknemer te bewaren. Aangezien we nog meerdere maanden voorzichtig zullen moeten zijn en werknemers het belangrijkste ‘asset’ voor een organisatie zijn, helpt deze oplossing om een te korte nabijheid te voorkomen en ervoor te waarschuwen.
 4. MySpace Monitoring. Ouderen, waarbij het wenselijk is om ze dichter op te volgen, kunnen m.b.v. sensoren nauwer in contact staan met hun zorgverleners of familie. Panic buttons, sensoren die beweging, energie, en zelfs deuren opvolgen, kunnen ingezet worden in ziekenhuizen en rusthuizen, maar ook bij mensen die nog steeds thuis wonen. Hiermee kan men directe, maar ook indirecte, anomalieën rapporteren en kan er tijdig actie ondernomen worden.

 

Volledig persbericht inclusief illustraties hier.

 

 

Over WMW

 

WMW is een product van ClearDigital NV, een Belgische speler in de IoT space met klanten in de Telecommunicatie wereld (zoals Orange, NNNco, LRTC, …), en in de System Integrator wereld (zoals SCSK - subsidiary of Sumitomo Corp , Capita, …).

 

Contact

URL: wmw-hub.com
ClearDigital NV – WMW
Bert Vanaken – CEO
+32 498 520 479

bert@wmw-hub.com

 

Over OPTION

 

Het beursgenoteerde CRESCENT is een technologiegroep onder leiding van de gerenommeerde Eric Van Zele, die het oude OPTION verenigde met het IT services bedrijf 2invision, de Nederlandse integrator SAIT, en de RGB Smart openbare verlichtings-OEM Innolumis.

 

Contact

URL: option.com; opticrescent.com
Crescent NV/SA - Option™

Alain Van den Broeck - CEO
+32 16 317 411

press@option.com

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 31 januari – 18u - Crescent (EURONEXT: OPTI)– heeft op 23 januari 2020 een transparantiekennisgeving ontvangen van Nanninga Beheer BV, waaruit blijkt dat de deelnemingsdrempel  van 3% werd onderschreden.

 

De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn als volgt:

 

Reden van kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 

Kennisgeving door:

Een persoon die alleen kennis geeft

 

Kennisplichtige persoon:

Ulfret Nanninga voor Nanninga Beheer BV

 

Datum van drempelonderschrijding :

20/12/2019

 

Overschreden drempel

Hierdoor werd de drempel van 3% onderschreden.

 

Noemer: totaal aantal aandelen

1.604.939.345

 

Detail van de kennisgeving

 

Houder van stemrechten

Nanninga Beheer

Vorige kennisgeving

46.915.578 stemrechten

 

 

Meer details zijn beschikbaar op de website van CRESCENT:

www.opticrescent.com

Overeenkomstig de statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 10 januari 2020 – 18u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Zoals voorzien in de Agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2019, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met 6.044.145,16 EUR door inbreng van schuldvorderingen. Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 236.099.420 nieuwe aandelen bedraagt het totale kapitaal van Crescent sinds 20 december 2019 9.902.047,52 EUR. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 1.604.939.345 volledig volgestorte gewone aandelen (=de noemer). Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Crescent, met toepassing van artikel 15, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Er zijn 675.000 warrants uitgegeven die bij uitoefening recht geven op telkens één aandeel. Houders van warranten hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

Email: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

www.option.com

 

OCCASIONAL PRESS RELEASE

 

Extra-ordinary General Meeting December 20, 2019

 

Leuven, Belgium – December 19, 2019 – 18h30, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI ) In the light of this Friday's Extra-ordinary General Meeting, CRESCENT wishes to point out the posting on its website of a fairness opinion for the appreciation of Crescent, and of the report art. 524 W.Venn., as well as a valuation report for the two acquired companies.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

OCCASIONEEL PERSBERICHT

 

 

Bijzondere Algemene Vergadering 20 december, 2019

 

Leuven, België – 19 december 2019 – 18u30, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) In het licht van de Bijzondere Algemene Vergadering van deze vrijdag, wenst CRESCENT te wijzen op de terbeschikkingstelling op haar website van een fairness opinie voor de waardering van Crescent, en van het verslag art. 524 W.Venn., evenals een waarderingsverslag voor de twee overgenomen vennootschappen.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP - Buitengewone Algemene Vergadering

Leuven, België – 20 november, 2019 – 8u00 - Crescent (EURONEXT: OPTI)

Crescent NV (Euronext Brussels: OPTI) zal een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen op 20 december 2019 met als belangrijkste agendapunten de goedkeuring van de acquisities van Crescent Smart Lighting BV en Livereachmedia Europe Bvba en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 6.044.145 EUR schulden in kapitaal. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen werd door de Raad van Bestuur bepaald op 0,0256 EUR.

Hierdoor zullen 236.099.445 nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarvan de notering op Euronext onmiddellijk na de BAV van 20 december zal worden aangevraagd.

 

De oproeping wordt vandaag in het Belgisch Staatsblad en De Standaard gepubliceerd en de relevante verslagen van Raad van Bestuur en de Commissaris worden in de loop van de dag ter beschikking gesteld op de website.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

+ Industry News

SimplyHome’s Goal: Expand In-Home Services to Thousands of Aging and Disabled Recipients

New technologies are changing the way health services are delivered, allowing recipients to remain in their homes to receive care and to avoid costly hospital stays. SimplyHome of Asheville, N.C., is meeting this need with a portfolio of innovative home care solutions for independent living – specifically tailored to serve aging and disabled populations nationwide.

The solution was developed together with Aeris (www.aeris.com) and includes the use of CloudGate.

By communicating with multiple sensors to observe activities of daily living, the SimplyHome systems proactively alert caregivers and loved ones to changes in behavioral patterns. Text, email or phone alerts can be generated by a single event, an intersection of multiple events or by inactivity. Components like motion sensors, door/window contacts, and bed pressure pads alert caretakers to falls, wandering, and sleep patterns. The SimplyHome systems also help the resident remain independent with environmental controls that operate beds, lights, TVs, doors, and more via tablet or voice-activation.

State and federal healthcare agencies encourage in-home care programs as a vital way to deliver efficiencies. With Medicaid under increased pressure to find more cost-effective solutions without compromising care, SimplyHome’s services provide an important solution.

 

Read the full story here:

www.aeris.com/m2m-solutions/case-studies/simplyhome-case-study/ 

 

 

Two Option partners will demonstrate industry solutions where CloudGate is a main part of.

Smith Micro’s demonstration will be focused on offering WiFi access in taxi cabs in its current form but flexible enough to adapt to other use cases. Taxi cab companies should be receptive to those new service offerings because they face a growing threat from companies promoting and providing customers with easy online ordering/dispatching services.

There is a public demo of Smiths Micro application in the Open Mobile Alliance partner event on Wednesday, 26 February 2014, at 15:00h, in Hall 8.0 Theatre District.

DCN (or DeviceCloudNetworks) will have a demo set up with CloudGate using IP based Wi-Fi cameras as the end point. At this point, DCN will set up CloudGate and the cameras in their US office and show their capabilities via web device at the show in Barcelona (Spain). DCN located in the Meeting Room Suites Area (Stand: 2A2MR).

Option will be present at the M2M summit scandianvia tradeshow from November 5 – 6 2013 in the Kista Exhibition Center Stockholm,booth: M2M04. The M2M Summit Scandinavia presents a brand new platform to discover the latest trends and developments in the rapidly evolving field of M2M communication.  You can expect a vibrant conference and exhibition, where major M2M actors – including Option – meet, exchange and bring their M2M solutions to a truly international audience. Over 1.000 visitors are expected at the prime venue of Kistamässan, the Silicon Valley of Scandinavia, just outside of Stockholm. In addition to an M2M zone in the exhibition area at the Embedded Conference, the one-day M2M conference provides a unique platform for the presentation of new trends and interesting business cases.

Option will showcase the modular & intelligent gateway CloudGate, a key building block in today’s M2M projects. Option welcomes key customers as well as System Houses and System Integrators interested in reselling this unique solution (intelligent M2M gateway and the provisioning server).

If you are visiting this show and would like to have a demo of the M2M platform, please contact Joris Van der Elst at j.vanderelst@option.com 

 

Option will be present at the SPS IPS Drives tradeshow together with its distribution partner Round Solutions GmbH & Co (booth: 10-512). SPC IPS Drives is the leading tradeshow & conference in Germany for automation technology. 

The industrial, modular & intelligent gateway CloudGate, a key building block in today’s industrial automation projects, will be demonstrated. Round Solutions and Option will both welcome key customers as well as System Houses and System Integrators interested in reselling this unique solution (intelligent M2M gateway and the provisioning server).

Round Solutions GmbH & Co is one of Option’s key distributors in Germany for CloudGate and is actively involved in numerous M2M solutions and projects. They have successfully tested CloudGate and are recommending it for various IoT (Internet of Things) projects.

If you are visiting this show and would like to have a demo of the M2M platform, please contact André Volwater at a.volwater@option.com.

M2M connection to touch 450 million by 2018
Author: ABI Report
Date: August 2013

According to ABI Research, cellular M2M connections are set to reach over 450 million by 2018. Europe dragged down worldwide connection growth in 2011 and 2012, but with improving world economics connection growth will accelerate to a CAGR of 26% through 2018.

Practice director, Dan Shey,  said: “The market for M2M connections can be classified as very competitive to hyper-competitive depending on the country, As a result, connection ARPUs have declined dramatically over the last two years as operators fight for M2M business.”

According to the research report, Contributing to the pain of declining ARPUs has been slower than expected migration to 3G and 4G technologies which offer better margins per megabit of traffic. Over 70% of cellular M2M connections were on 2G networks in 2012. Connection traffic and application needs have not grown enough to require 3G and 4G connections. But another reason is disparity in M2M module pricing – 3G and 4G cellular modules are over 2 times and 6 times more expensive than 2G modules.

Mr. Shey, added: “While connection revenues are important, the money in the M2M market is in value added services – applications, systems integration, big data and analytics. Operators dedicated to the M2M market are aggressively moving up the stack and either adding services or partnering to grow their share of the M2M pie.”

The Market Data set, “Cellular M2M Connectivity Services”, provides total connections and connection revenues segmented by region, application, and air interface technology.

Source: http://m2mwire.net/?p=3754

The flexible and versatile capabilities of the CloudGate platform such as its modularity, reliability and the CloudGate Universe apps portal will be shown at the European Scala partner event.  Scala is one of the global leading providers of digital signage and location-based media solutions.  They are inviting their partners to its International Scala Conference in Amsterdam on Sept 25 &26. Option will be making the case on why CloudGate, the intelligent 3G M2M Gateway, is the ideal platform for wireless location-based M2M applications.  

Option’s M2M team will be present at the Deutsche Telekom partner event which is taking place in Belgrade on September 25 & 26.  This is one of the leading partner events in the mobile operator segment focusing on M2M trends, M2M user applications and technology demonstrations. It’s the 3rd edition of the event with “M2M – Mission Possible” as a central theme. For Option this is a great opportunity to strengthen its relationships in the European M2M market and to show the unique features of its CloudGate solution. If you are visiting the event and would like to meet up with Option, please send an email to sales@option.com

The M2M Alliance is organizing its yearly summit in Dusseldorf with “M2M - My Machine is Talking to Me” as a central theme.  See http://www.m2m-summit.com/ for more info.
Option’s German and European M2M team members will be visiting this event to learn about the latest M2M market trends and solutions. Moreover, they are available to meet with both end-customers as well as M2M System Integrators about the CloudGate solution on the European market. If you would like to get more info or set up a 1-on-1 meeting, please send us your details via sales@option.com

M2M VAS market to touch € 10 billion by 2017
Author: IMS Report
Date: July 2013

IMS research forecast that, the global market for cellular M2M VAS will rise to $10 billion by 2017. The VAS market represents an array of business and technical services that complement managed cellular connectivity and application platform services. These services enable application developers, service providers and corporate adopters to create, deploy and manage cellular M2M applications.

The growth of the VAS market in this area will be driven by the boom in cellular M2M connections. Global M2M cellular connections are expected to rise to 374.9 million by 2017, expanding at a compound annual growth rate (CAGR) of 26.5 percent from 91.4 million in 2011.

Sam Lucero, Senior Principal Analyst for M2M & Internet of things at HIS, said: “The next Internet wave will be the M2M revolution, where almost anything from an automobile, to a shipping container, to a home electricity meter can become a part of a vast network, cellular communications will play a key role in this new era of the ‘Internet of things,’ serving as the glue that connects hundreds of millions of nodes together. However, the cost and complexity of developing, deploying and operating cellular M2M applications is daunting, leading increasing numbers of companies to outsource cellular M2M application development, deployment and in many cases operation, to VAS providers.”

Source: http://m2mwire.net/?p=3480

Axeda and new device partners extend the reach for the Internet of Things
Author: Axeda
Date: July 2013

Axeda Corporation, the leading cloud-based service and software for managing connected products and implementing innovative machine-to-machine (M2M)and Internet of Things solutions, today announced new Axeda Ready devices from partner companies ClearConnex, Diamond, Echelon, eWON, GlobalSat, Netcomm Wireless, Option and Pointer Telocation.  Over 30 devices have now completed Axeda Ready development, testing and certification, which ensures compatibility and ease of deployment with the Axeda Machine Cloud®.

By allowing more devices and services to quickly and easily integrate with the Axeda Machine Cloud, the Axeda Ready program extends the reach of the ‘Internet of Things’ and broadens options available to customers – allowing them to select the right communication device for their environment regardless of their global location.  For device manufacturers, Axeda Ready provides a testing and implementation program that validates their connectivity via the Axeda agent protocol or their own device protocol.  The program includes development and certification of Axeda Codecs (protocol translators) that leverage the Axeda AnyDevice Service to enable device makers to connect to Axeda using their own device protocol.

“Connecting the Internet of Things is far less complicated with the devices and services from our Axeda Ready partners who understand customers require a choice of connections as there is no one-single device that is the right fit for all smart fleets, smart homes, smart hospitals and smart cities,” said Bill Zujewski, CMO and executive vice president of product strategy at Axeda.  “Based on their unique industry and network needs, customers rapidly connect their machines by deploying Axeda Ready devices, reducing time to market and development costs.”

Customers Have More Choice with New Axeda Ready Devices

By enabling more devices and services to quickly and easily integrate with the Axeda Machine Cloud, the Axeda Ready program broadens connectivity options for customers and partners.

 

Company:  Option

Axeda Ready Product:  CloudGate

With more than 20 years of experience and many industry firsts, Option has always been at the forefront of wireless industry.  The CloudGate M2M Gateway is a secure, reliable and affordable 3G M2M gateway that brings new levels of flexibility and ease of deployment for M2M solutions.  CloudGate incorporates two hardware expansion slots that allow additional radio and/or wired interfaces. CloudGate also allows simple integration and provisioning of applications and the Axeda Ready agent into its Linux software environment.  With a single SKU, CloudGate will work with all of the major network operators in North America and can be configured for the desired service provider at the time of installation.  CloudGate is ideal for cost sensitive applications that need a flexible end point device that can manage the connectivity.

 

Company:  ClearConnex 

Axeda Ready Product:  ClearComm 1.0

ClearConnex is an innovative wireless embedded engineering firm with extensive experience in wireless device design and development.  ClearComm is a mature, proven, hardware agnostic software platform that can be loaded on any off-the-shelf modem or added to custom designed hardware which provides communication functionality as good as or better than any closed modem on the market. The off-the-shelf modem can be made even better by customizing ClearComm with ClearConnex engineering services to meet your specific needs. This method results in customized solutions at off-the-shelf prices.

Company:  Diamond Technologies

Axeda Ready Product:  DT9000

Diamond Technologies provides our customers with the industry’s leading solutions for Data Collection, Control, and Industrial Networking.  Since 1997 Diamond Technologies has been focused on assisting its customers in improving their products, machines, systems, and operations.  The DT9000 is the M2M (Machine to Machine) gateway for industrial OEMs, system integrators and end users looking to add remote connectivity to industrial equipment. Supporting connections to the leading PLCs, including serial and Ethernet connection schemes, it’s the fastest way to implement an M2M platform for PLC based equipment.

Company:  Echelon

Axeda Ready Product:  SmartServer 2.0

Echelon Corporation develops, markets and supports the world's most proven, open standard, multi-application energy control networking platform.  The Echelon platform powers energy-savings applications for smart grids, smart cities andsmart buildings.  SmartServer 2.0 is a versatile controller and gateway with integrated Web server that manages devices and connects them to enterprise software and operator workstations. It provides an open platform for easy integration of equipment, systems, operator workstations, and enterprise applications.

Company:  eWON

Axeda Ready Product:   2005CD/4005CD

eWON connects industrial machines securely to the Internet, enabling easy remote access as well as machine remote monitoring.  The eWON’s product line is a full IP router featuring “Factory” LAN to “Machine” LAN routing functionalities with an embedded modem for use as a back up access to the “Machine” LAN. With built-in I/O Servers of all the major PLCs (including Allen Bradley), the eWON 2005CD/4005CD allows easy Remote Data Monitoring and Alarming. eWON products provide Machine Builders/OEMs, Utility Managers and System Integrators with a flexible and cost effective dual LAN/Modem connectivity router to access remote machines and assets through the Internet.

Company:  GlobalSat  

New Axeda Ready Product:   TR-606B

GlobalSat WorldCom Corp. is a major manufacturer of GPS receivers and electronic communications in the world.  The TR-606B is a multi-functional and economically feasible communication platform for mobile positioning applications. It integrates highly sensitive GPS module and quad-band 3G GSM communication module with a powerful micro controller that fits into a compact enclosure. It provides real-time GPS positions anytime and anywhere with an open view to the sky, and offers precise positioning, and reports vehicle status to the server with necessary information shown on the map.

Company:  NetComm Wireless

Axeda Ready Products:  Vodafone MachineLink 3G, Outdoor WiFi Router (NTC-30), M2M WiFi Router (NTC-40)

NetComm Wireless Limited is a world leading developer of wireless broadband and Machine-to-Machine (M2M) products. NetComm’s products feature an open-source Linux based OS, allowing customizable applications to be developed for vertical specific deployments such as remote healthcare, digital signage, waste management and transportation. NetComm’s portfolio of Axeda ready products range from price competitive light industrial products to rugged IP rated products for distribution in harsh environments. Designed to deliver remote management, control and visibility of remote assets, NetComm’s products deliver long term benefits to the end customer. Axeda ready products include the Vodafone MachineLink 3G, Outdoor WiFi Router and M2M WiFi Router.

Company:  Pointer Telocation Ltd.

Axeda Ready Product:  CelloTrack/CelloTrack Power

Pointer Telocation Ltd, (NASDAQ:PNTR) is a leading provider of end-to-end Telematics products and services for insurance companies, car manufacturers, asset owners, and fleet operators.

The Cellocator™ CelloTrack product line, designed to address advanced asset tracking, monitoring and control applications, provides enhanced functionality via self-powered long operation life, easy installation, flexible event triggering rules, and the ability to cater for a wide range of applications.  Enterprises utilizing CelloTrack family products can greatly reduce financial losses incurred by stolen or lost assets and by non-optimized logistics, inventory management or maintenance. The CelloTrack product line improves visibility and control of remote, valuable equipment such as trailers, containers, bins, generators, or any other type of moveable equipment, whether powered or not.

Source: http://www.axeda.com/about/news/axeda-and-new-device-partners-extend-reach-internet-things 

Title: The evolution of a Connected Service
Author: Robert Brunbäck, CMO Telenor Connexion
Date: February 2013

The uptake of M2M or connected services in various devices, machines and vehicles is growing steadily and from some 15 years in the business of realizing connected services there are a few learning’s. First of all, many of our customers are launching products with lifecycles of 5-10 years. As the product itself is connected, for example a car, it also means the connected service can constantly evolve, hence the connected service experience in a car should always feel up to date. In a hyper-competitive global market place the lifecycle view is important. Making it easier for customers not only to build a connected service to reduce time to market, but also to efficiently manage and operate the service over time is critical. Finally, ensuring that the service is flexible enough to evolve, as market needs and technology are constantly changing, is equally important.

Let me give a couple of examples, starting with the connected car – within a few years it has moved from basic safety and breakdown assistance services to multiple services both within and outside the car. These include navigation with real time traffic information and weather reports, streaming internet radio and other infotainment services. Pay-as-you-drive insurance schemes, road tolls and remote diagnostics to enable proactive service bookings are other examples of connected services. Additionally, the services are deployed in more and more countries. Hence, the connectivity needs and the services around connected products are drastically changing.

Another example is the home alarm; from being just an SMS transmission in the event of an alarm, it is becoming a communication hub in the home, remotely opening doors, and steering home appliances. Of course, more advanced alarm services can now be offered, such as real-time visuals and updates when your children get home from school.

 Design smart from start

The key to success is to build in a flexible approach in the offering to enable constant fine tuning. The early stages of solution design are important. Designing based on open standards and avoiding technical lock-ins is of course essential if your product is going to be in market for the next 10 years.  Telenor Connexion’s eCAF service based on open standards is providing the means to significantly reduce development cost and communication cost over time, which in turn will make our customers more competitive. This also means we can take an agnostic approach to communication technology.

In addition, as more and more products are going online, hacking attempts are likely to increase. Building in security features, optimized for wireless communication is getting increasingly important and an aspect you should pay full attention to right from start.

Managed operations

Operating connected services across different regions and technologies is increasingly complex and requires end-to-end know-how to ensure the best end-user experience. The task grows naturally over time as volumes are increasing. Lately, more and more customers choose to outsource the entire operations of connected services to fully gain synergies our existing setup of 24/7 global operations with dedicated expertise, who can act proactively, secure functionality and give peace of mind.

Evolve to stay competitive

Our mission is to achieve the most efficient and high quality communication for the customer needs now and in the future, ensuring that we stay flexible for future changes in technology (2G/3G/4G issue, eUICC, Wi-Fi, Satellite, etc.) or regulation as well as changing business needs. As the market evolves over time it is critical to enable flexible business logics – ensuring our customers can try out new business models to capture new market segments and make it easier to consume connected services. In a changing world our customers will constantly evolve and tune their go-to-market proposition, which in turn requires new innovative flexible billing and charging services on our end.

Enabling connected services is so much more than supplying SIM and connectivity. Taking an end-to-end and holistic approach is critical to fully identify the key requirements that the solution should fulfill from the start and throughout the entire product lifecycle to remain competitive.

Source: www.machinetomachinemagazine.com/2013/02/16/the-evolution-of-a-connected-service/

Richardson RFOD introduces CloudGate M2M Gateway from Option
Author: Richardson
Date: February 2013

 

Richardson RFPD Inc. announces immediate availability and full design support capabilities for a new CloudGate M2M gateway from Option.

The CG0192-11897 CloudGate M2M gateway provides competitively priced LAN to WWAN routing and GPS functionality in a single SKU unit that utilizes the Option Gobi3000 multi-mode module, and is certified on all major US cellular operators (CDMA/EV-DO and WCDMA/HSPA+. The CloudGate automatically resolves problems associated with wireless M2M connectivity and incorporates two hardware expansion slots for RS232 and WiFi functionality.

Key features of the CG0192-11897 CloudGate M2M gateway include:

 • Supports the 800-850/900/1900/2100 MHz and AWS (1700/2100 MHz) frequency bands
 • Automatic connection monitoring and error recovery
 • Secure, redundant firmware and configuration images
 • Unique software and hardware configuration flexibility
 • Automatic provisioning of custom middleware

Richardson RFPD also offers the Cloudgate_QSK quick start kit that includes all accessories needed to get up and running with the CloudGate gateway.

Additional information on these new CloudGate products may be viewed in this video.

For more Richardson RFPD M2M products, visit the company's M2M Tech Hub.

The CG0192-11897 CloudGate M2M gateway and Cloudgate_QSK quick start kit are in stock and available for immediate delivery. To find more information, or to purchase the products today on the Richardson RFPD website, please visit the CloudGate webpage. The devices are also available by calling 1-800-737-6937 (within North America); or please find your local sales engineer (worldwide) at Local Sales Support.

+ Financial news

 

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

CRESCENT RAPPORTEERT JAARCIJFERS 2019

 

 

Leuven, België – 30 april 2020 – 19u45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2019, eindigend op 31 december 2019. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Kernpunten

 • Omzetgroei van 9%
 • EBITDA positief
 • Sterke resultaten van Services divisie
 • Verbeterde en uitgebreidere gateway portfolio voor Option
 • Kapitaalverhoging van 6mio EUR versterkt balans

 

 

Woord van de voorzitter

 

Geachte Aandeelhouders,

Eerst en vooral wil ik U danken voor het blijvend vertrouwen dat U ons gaf, om OPTION in een brede, sterke en succesvolle technologie groep te integreren, met name CRESCENT NV. We zijn daar nu bijna twee jaar aan het timmeren, en de afdeling Option wordt nu vergezeld, en gesteund, door andere sterke bedrijven in de groep, zoals 2INVISION (IT & Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), en SAIT (IOT Integrations).

Dat CRESCENT in grote mate zijn doelstellingen voor 2019 heeft kunnen realiseren is bemoedigend. We hadden een break-even EBITDA resultaat vooropgesteld. Dankzij de fusie, veel inzet en volharding en na vele jaren van rode cijfers, hebben we eindelijk dit doel bereikt. De ultieme redding en strategische herpositionering van het voormalige OPTION NV wordt nu stilaan een realiteit.

Met 9% groei ‘year on year’ hebben we ook onze omzet objectieven grotendeels kunnen realiseren, niettegenstaande onvoorziene ‘setbacks’ in de certificering en introductie van de nieuwe “CloudGate” lijn. Niettemin is er bij deze laatste opvallend genoeg een ‘year on year’ groei van 48%.

De LED verlichting tak presteerde onder de verwachtingen omwille van een serieuze knip in de budgetten voor vervanging van energie efficiënte straatverlichting in Nederland, en een algemene investering stop in Zuid-Afrika. Het is uiteindelijk vooral het voortschrijdend succes in onze IT-Services Divisie dat het grote verschil maakte. Dit mede dankzij gerichte acquisities die vorig jaar op touw werden gezet, en de sterke groei van onze service activiteiten in België.

Alhoewel de groepsresultaten dit jaar nog afgeremd werden door aflossing van historische schulden en voortschrijdende herstructureringen alsook belastende audit activiteiten, durven we toch stellen dat 2019 in de annalen van CRESCENT geboekt zal staan als het jaar waarin fundamentele turnarounds van OPTION, SAIT NL en MARO, op touw werden gezet. Ook de balans van de onderneming werd nog verder gevoelig versterkt via een belangrijke omzetting van schuldvorderingen in kapitaal ten belope van 6 M EUR.

Geschraagd door een sterke IT-Services Divisie en twee competente product Divisies rond IoT gateways en smart LED lighting armaturen, kan CRESCENT met voorzichtig vertrouwen vooruit blikken op een veelbelovende toekomst als toonaangevende integrator van state of the art IoT systemen. Yes, We can beat the odds!

Ik neem deze gelegenheid dus graag te baat om alle medewerkers en bestuurders van de groep te danken voor hun inzet en toewijding om “hun” onderneming succesvol te navigeren doorheen moeilijke en onzekere tijden.  

Terzelfdertijd richt ik mijn dank tot ontelbare trouwe investeerders die ons zijn blijven steunen toen “Return on Investment” een zeer vaag begrip leek maar waarvoor mijn boodschap blijft dat we er alles zullen aan doen om hun vertrouwen en investeringen te laten renderen.

Ik had voorzien dat 2020 het jaar van de finale bevestiging van de turnaround zou worden. Onze track record van gestage vooruitgang, nieuwe strategische partnerships, vernieuwde producten, etc. wijzen in die richting. Onze lange termijn visie staat nog steeds op double digit groei en double digit operationele resultaten. Echter, gezien de nu nog onvoorspelbare “Corona” tegenwind, ben ik voorzichtig om sterke uitspraken te doen. Wat wel vast staat, is dat CRESCENT NV nu beter dan voorheen gewapend en bestand is tegen economische schokken. En dat het team van medewerkers met volle moed 2020 ingaat.

 

Eric Van Zele

Voorzitter

Gedelegeerd bestuurder

 

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN EN BALANS

In de geconsolideerde resultatenrekening van 2019 kunnen de meest opvallende elementen van het geconsolideerd resultaat als volgt worden samengevat in kEUR (duizend EUR):

Dankzij een robuste omzetstijging van 9% is de vennootschap er toch in geslaagd om een positief operationeel resultaat te boeken. De voorziene ommekeer in het Solutions segment (OPTION NV) heeft zich echter nog niet volledig gerealiseerd en ook de omzet en bijdrage in het resultaat van de Lighting Divisie bleven onder de verwachtingen. Enkel het services segment realiseerde een sterke groei in omzet en resultaat hetgeen net voldoende was om de ganse groep op een positieve EBITDA te brengen in 2019. Het is wel nuttig aan te merken dat er tijdens het boekjaar (vooral bij Option nv) veel éénmalige herstructurering kosten werden opgenomen en verwerkt.

In lijn met de interne opvolging van haar activiteiten heeft de vennootschap beslist om haar activiteiten op te splitsen in volgende segmenten/divisies

 • Solutions
 • Services
 • Lighting

 

Elk segment is een autonome component van de Groep welke specifieke producten of diensten levert:

 • Het “Solutions” segment bevat alle activiteiten betreffende de productie van gateways, datakaarten, USB apparaten, routers en ingebouwde modules, het end-to-end dienstenaanbod alsook de activiteiten omtrent het bouwen en onderhouden van telecom-, aarding- en blikseminstallaties en installaties voor draadloze communicatie in gesloten ruimtes; tot dit segment behoren Crescent NV, SAIT BV en Aardingen Maro Bvba; vanaf juli 2019 is ook de verworven vennootschap UEST NV een onafhankelijk deel van dit segment
 • Het “Services” segment bevat alle diensten omtrent het beheer van de ICT-omgeving (hard- en software) voor klanten in publieke en private datacenter-omgevingen, alsook voor kleine en middelgrote bedrijven;
 • Het “Lighting” segment, dat tot op heden enkel de vennootschap Innolumis BV bevat, omvat alle activiteiten gerelateerd aan LED straatverlichting.

 

In het Solutions segment werd enerzijds een robuuste organische groei genoteerd dankzij  fors gestegen Cloudgate verkoopvolumes (+48%), maar anderzijds was de omzetgroei deels niet-organisch omdat Crescent NV (voorheen Option NV) voor  een volledig jaar werd geconsolideerd in vergelijking met slechts zeven maanden het vorig boekjaar, en ook UEST NV heeft voor zes maanden bijgedragen met 304.000 EUR omzet.

 

De lancering van nieuwe productlijnen liep wel vertraging op omwille van certificering in de Verenigde Staten waardoor Cloudgate Mini en Micro pas vanaf december in de markt werden gezet, de Cloudgate Nano staat gepland voor lancering in Q2 van 2020. Het distributienetwerk werd gevoelig uitgebreid en de verkoop in de US steeg met 54% , en was daarmee goed voor 1.700.000 EUR in 2019.

Ook de groei in het Services segment was deels niet-organisch omdat de in 2018 overgenomen NE-IT vennootschappen voor een volledig jaar hebben bijgedragen tot omzet en resultaat (9 maanden in 2018); anderzijds werd in België wel een sterke organische groei gerealiseerd.

Tenslotte kende het Lighting segment een omzetdaling van 1.727.000 EUR door de algemene terughoudendheid in de Nederlandse thuismarkt, en de daling van de verkoop in het buitenland, waar de dochtervennootschap in Zuid-Afrika de verwachtingen nog niet heeft kunnen inlossen.

 

In het Solutions segment bleven de EBITDA-cijfers nog negatief maar verbeterden wel fors ten opzichte van vorig boekjaar; Crescent NV dat nu volledig in consolidatie werd opgenomen in vergelijking met slechts zeven maanden vorig boekjaar is nog verlieslatend vooral omwille van niet recurrente herstructureringskosten. Desalniettemin was het gestegen omzetcijfer nog niet voldoende om alle recurrente kosten te dekken, alhoewel deze wel sterk werden afgebouwd. De andere vennootschappen van dit segment leverden een onbeduidende bijdrage tot de resultaten ervan. Aan te stippen is wel dat ook SAIT BV nu licht EBITDA positief is geworden, en wellicht de weg naar positieve EBITDA bijdragen heeft ingeslagen.

 

De winstgevendheid van het Services segment is toegenomen enerzijds door de synergiën die in Nederland werden geboekt dankzij de fusie van 2Invision Managed Services BV met NE-IT Hosting BV en NE-IT Automatisering BV, en anderzijds door de omzetgroei in de Belgische activiteiten. In de loop van 2019 heeft de Vennootschap de minderheidsaandeelhouders van 2Invision Managed Service BV uitgekocht, en is nu alleen aandeelhouder van deze vennootschap en meteen ook van haar beide NE-IT dochterondernemingen.

 

Door de vrij sterke terugval van de omzet in het Lighting segment heeft deze divisie geen positieve EBITDA bijdrage kunnen leveren.  Eind december 2019 werd de vennootschap Crescent Smart Lighting BV verworven om de opstap naar Smart Lighting oplossingen te ondersteunen. Haar Belgische dochtervennootschap Melowes Bvba werd van naam veranderd en noemt nu Innolumis België Bvba met focus op de commercialisatie van smart LED armaturen  in de Belgische markt.

In juni 2019 nam Innolumis de aandelen van haar partner Power Matla in de Zuid-Afrikaanse joint venture over en werd de naam van de vennootschap veranderd in Innolumis South-Africa; de activiteiten van deze vennootschap blijven zeer beperkt.

 

Ook de aankoop van Livereach Media Europe Bvba zou vanaf 2020 de IOT-integratie activiteiten van de groep een bijkomende groeiplatform en aanvullende competenties moeten geven. (software voor de events markt).

 

Bij de impairment testen bleek een bijkomende waardevermindering nodig op de goodwill van Aardingen Maro Bvba en SAIT BV van respectievelijk 748.000 EUR en 733.000 EUR. Ook de initiële goodwill van UEST NV werd afgeschreven voor 557.000 EUR.

 

In de balans van eind 2019 zijn volgende de belangrijkste posten:

In de loop van 2019 werd vooreerst een kapitaalvermindering doorgevoerd door de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van 20 juni, via incorporatie van overgedragen verliezen en uitgiftepremies maar op 20 december volgde een inbreng van schuldvorderingen ten belope van 6.044.145 EUR om het maatschappelijk kapitaal finaal op 9.902.048 EUR te brengen.

 

De ingebrachte schuldvorderingen betroffen 1.440.000 EUR schulden ten gevolge van de overname van NE-IT en van het minderheidsbelang in 2Invision Managed Services BV, 1.580.000 EUR schulden gerelateerd aan de overnames in 2019 van UEST NV, Livereach Media Bvba en Crescent Smart Lighting BV, 409.000 EUR leveranciersschulden, en 2.615.000 EUR door aandeelhouders in de loop van 2019 verstrekte overbruggingskredieten.

Hiermee hebben de aandeelhouders concreet hun aangekondigde intentie aangetoond om de Vennootschap blijvend te ondersteunen.

De stijging van de netto financiële schuld is hoofdzakelijk te wijten aan de eerste toepassing van IFRS 16, waardoor bijkomend 2,3 miljoen EUR financiële schulden werden erkend in vergelijking met 2018 (ook de materiële vaste activa werden in 2019 verhoogd met 3.066.000 EUR recht-op-gebruik activa). In totaal werden in 2019 voor 1.642.000 EUR leningen afgelost en 814.000 EUR leasingschulden.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFLOOP VAN HET BOEKJAAR

 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Crescent NV heeft op 20 december 2019 een vrijwillige opt-in van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Deze beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2020 en werd dus effectief vanaf die datum.

 

Ingevolge statutaire machtiging dd.20.12.2019 beschikt de Raad van Bestuur van de Vennootschap over de bevoegdheid om binnen het kader van het Toegestane Kapitaal over te gaan tot kapitaalsverhogingen  middels uitgifte van Warranten. De Raad van Bestuur kan overeenkomstig hetzelfde Artikel van de statuten van de Vennootschap het voorkeurrecht van de Aandeelhouders hierbij opheffen.

Op 21 april 2020 heeft de Raad van Bestuur van Crescent NV een warrantenplan goedgekeurd met als doel het ondersteunen en bereiken van enkele bedrijfs- en human resourcedoelstellingen. Er wordt voorzien in de toekenning van 37.000.000 opties.

De belangrijkste voorwaarden van het warrantenplan “2020” zijn de volgende:

-             De uitoefenprijs van voormelde warranten “2020” bedraagt € 0,02 per warrant toegekend aan zelfstandige senior consultants en leden van het executive committee

-             Het plan heeft een looptijd van 5 jaar

-             Bij conversie van hun warranten ontvangen de optiehouders één gewoon aandeel van Crescent NV per optie

-             De warranten zullen in tranches definitief verworven zijn gedurende de drie jaren na datum van het aanbod en definitief uitoefenbaar zijn op de derde verjaardag van de datum van aanbod.

-             Het plan voorziet een versnelde verkrijging en uitoefening ingeval van wijziging van controle

 

De kost van deze op aandelen gebaseerde transactie wordt berekend op basis van de reële waarde op datum van verwerving. De totale geschatte kost voor dit plan bedraagt k€ 645.

Vanaf eind januari 2020 brak wereldwijd en tevens in Europa een belangrijke publieke gezondheidsbedreiging uit, met name het Coronavirus. Maatregelen van de overheden in Europa en de ineenkrimping van de economie op dat moment in China hebben op Europese bedrijven een belangrijke economische impact gehad sindsdien. 

De Groep voorziet een mogelijke negatieve omzet impact hierdoor en heeft daarom niet geaarzeld een aantal kostenbesparende maatregelen te nemen, om op korte termijn haar liquiditeitspositie en kasstromen zo goed mogelijk te beschermen.

De Groep voorziet op korte termijn, gezien haar kaspositie eind Q1 en de bijkomend genomen maatregelen, geen liquiditeits- noch solvabiliteitsproblemen. Vanzelfsprekend is de impact en de duur van de Corona crisis op vandaag uiterst moeilijk in te schatten.

 

Continuïteit

 

De Raad van Bestuur is van oordeel dat door de succesvolle afronding van de reeds eerder ondernomen acties, de bijkomende maatregelen getroffen ten gevolge van de coronacrisis waarvoor de inschatting van de financiële impact hiervoor toegelicht werd onder de sectie belangrijke gebeurtenissen die plaatsvonden na afloop van het boekjaar, en de intentie van de referentie aandeelhouders om de Vennootschap van bijkomende financiële middelen te voorzien moest de nood zich voordoen, deze laatste in staat moet zijn om over de komende 12 maanden haar plan te realiseren; de Raad van Bestuur bevestigt op die basis de waarderingsregels inzake continuïteit.

 

 

Volledig persbericht met tabellen hier & www.option.com/about-investor

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

CRESCENT REPORTS FULL YEAR 2019 RESULTS

 

Leuven, Belgium – April 30, 2020 – 19h45, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) today announced its results for the full year 2019, ending 31 December 2019. The results are expressed in euro and have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of IFRS as adopted by the European Union.

 

 

Key points

- Turnover growth of 9%

- EBITDA positive

- Strong results of Services division

- Enhanced and expanded gateway portfolio for Option

- Capital increase of 6mio EUR strengthens balance sheet

 

 

 

Message of the Chairman

 

To our Shareholders

First, I would like to thank you for the trust & support you have given us while transforming and merging OPTION NV into a broader and stronger technology group called CRESCENT NV.

We have been diligently working on this for nearly two years and the Option division has since been joined and supported by other strong companies, such as 2INVISION (IT Services), INNOLUMIS (RGB LED Lighting), and SAIT (IOT Integrations).

 

That CRESCENT largely achieved its 2019 objectives is very encouraging. After countless years of writing results with red ink we aimed for a better than break-even operational result and were able to deliver just that. Thanks to the merger, dedication and persistence of our people the strategic repositioning and rescuing of former OPTION NV is gradually becoming a reality. Moreover with 9% growth “year-on-year”, we came close to achieving our turnover objectives, despite few unwanted setbacks in the certification and approval process of our new “CloudGate” product line. Remarkably the latter nevertheless grew 48% year on year.

 

Our LED lighting Division performed some below expectations due to a serious cut in the budgets for replacing energy-efficient street lighting in the Netherlands, as well as a general investment freeze in South Africa. Ultimately, it was the ongoing success in our IT Services Division which made a big difference. This is partly due to acquisitions launched last year and strong growth of our service activities in Belgium.

Although the group's results were still heavily impacted by repayment of historical debts, ongoing restructurings as well as burdensome audit activities, we can nevertheless say that 2019 will be looked upon as the year in which fundamental turnarounds of OPTION, SAIT NL and MARO took place. Crescent’s balance sheet was further strengthened substantially through a conversion of debts into capital for an amount of 6 M EUR.

Backed by a strong IT Services Division and two competent product Divisions (IoT gateways and smart LED lighting fixtures), CRESCENT can look forward with cautious confidence to a promising future as a leading integrator of state of the art IoT systems. Yes, we can beat the odds!

I take this opportunity to thank all employees, managers and board members of the group for their contributions to successfully navigate "their" company through difficult and uncertain times.

I would further like to express my gratitude to countless loyal investors who continued to support us when "Return on Investment" seemed a very vague concept. For them my message remains that we will do everything we can to create shareholder value.

With our track record of consistent progress, updated product platforms as well as new strategic alliances all pointed in the right direction, I expected 2020 to become the year of final success for Crescent. We set our long-term sights on double digit growth and double-digit operating results but given the current Corona crisis must remain very cautious about being too optimistic about the year that lies ahead.

Nevertheless, CRESCENT NV is now better equipped and more resilient to withstand economic adversity as we all entered 2020 with enhanced courage & energy & confidence.

 

 

Sincerely

Eric Van Zele

Executive Chairman

Managing Director

 

 

CONSOLIDATED RESULTS AND BALANCE SHEET

In the consolidated income statement of 2019, the most striking elements of the consolidated result can be summarized as follows in kEUR (thousands of EUR):

 

Thanks to a robust 9% increase in turnover, the company managed to achieve a positive EBITDA. However, the planned turnaround in the Solutions segment (OPTION NV) has not yet been fully realised and the Lighting Division's revenue and contribution to the result were also below expectations. Only the services segment achieved strong growth in revenue and result, which was just enough to bring the entire group to a positive EBITDA in 2019. It is useful to note that during the financial year (especially at Option NV) a lot of one-off restructuring costs were recognized and processed.

 

In line with the internal monitoring of its activities, the company has decided to split its activities into the following segments/divisions

- Solutions

- Services

- Lighting

 

Each segment is an autonomous component of the Group that provides specific products or services:

- The "Solutions" segment includes all activities relating to the production of gateways, data cards, USB devices, routers and built-in modules, the end-to-end range of services as well as the activities relating to the construction and maintenance of telecom, grounding and lightning installations and installations for wireless communication in enclosed spaces; this segment includes Crescent NV, SAIT BV and Aardingen Maro Bvba; as from July 2019 the acquired company UEST NV will also be an independent part of this segment.

- The "Services" segment includes all services relating to the management of the ICT environment (hardware and software) for customers in public and private data centre environments, as well as for small and medium-sized enterprises;

- The "Lighting" segment, which until now only includes the company Innolumis BV, includes all activities related to LED street lighting.

 

In the Solutions segment a robust organic growth was recorded on one hand due to strong Cloudgate sales volumes (+48%), but on the other hand sales growth was partly non-organic as Crescent NV (formerly Option NV) was consolidated for a full year compared to only seven months in the previous financial year; UEST NV also contributed EUR 304,000 in sales for six months.

However, the launch of new product lines was delayed due to certification in the United States, so that Cloudgate Mini and Micro were only launched in December, the Cloudgate Nano is scheduled for launch in Q2 of 2020. The distribution network was significantly expanded and sales in the US increased by 54%, amounting to EUR 1,700,000 in 2019.

The revenue increase in the Services segment was partly non-organic because the NE-IT companies acquired in 2018 contributed for a full year to revenue and result (9 months in 2018); on the other hand, strong organic growth was realized in Belgium.

Finally, the Lighting segment experienced a EUR 1,727,000 decrease in revenue due to the general reluctance in the Dutch domestic market and the decrease in sales abroad, where the subsidiary in South Africa has not yet been able to live up to expectations.

 

In the Solutions segment the EBITDA figures remained negative, but improved considerably compared to the previous financial year; Crescent NV, which is now fully consolidated compared to only seven months of the previous financial year, is still loss-making, mainly due to non-recurring restructuring costs. Nevertheless, the increased turnover figure was not yet sufficient to cover all recurrent costs, although these were significantly reduced. The other companies in this segment made an insignificant contribution to the results. It should be noted, however, that SAIT BV has now also become slightly EBITDA positive, and may have embarked on a path towards positive EBITDA contributions.

 

The profitability of the Services segment has increased on the one hand due to the synergies achieved in the Netherlands as a result of the merger of 2Invision Managed Services BV with NE-IT Hosting BV and NE-IT Automatisering BV, and on the other hand due to revenue growth in the Belgian activities. In the course of 2019, the Company bought out the minority shareholders of 2Invision Managed Service BV and is now only shareholder of this company and also of both of its NE-IT subsidiaries.

 

Due to the relatively sharp decline in sales in the Lighting segment, this division has not been able to make a positive EBITDA contribution.  At the end of December 2019, Crescent Smart Lighting BV was acquired to support the move to Smart Lighting solutions. Its Belgian subsidiary Melowes Bvba changed its name and is now called Innolumis België Bvba with a focus on the commercialization of smart LED luminaires in the Belgian market.

In June 2019 Innolumis took over the shares of its partner Power Matla in the South African joint venture and changed its name to Innolumis South-Africa; the activities of this company remain very limited.

 

The impairment tests revealed an additional impairment on the goodwill of Aardingen Maro Bvba and SAIT BV of respectively EUR 748,000 and EUR 733,000. The initial goodwill of UEST NV was also written off for 557,000 EUR.

The most important items in the balance sheet at the end of 2019 are the following:

In the course of 2019, a capital decrease was first implemented by the Extraordinary General Shareholders' Meeting of  June 20, through incorporation of losses carried forward and share premiums; on December 20 followed a contribution into capital of outstanding debts amounting to EUR 6,044,145 to bring the share capital to a final amount of EUR 9,902,048.

The debts contributed concerned EUR 1 440 000 of debts resulting from the acquisition of NE-IT and the minority interest in 2Invision Managed Services BV, EUR 1 580 000 of debts related to the 2019 acquisitions of UEST NV, Livereach Media Bvba and Crescent Smart Lighting BV, EUR 409 000 of supplier debts, and EUR 2 615 000 of bridging loans granted by shareholders in the course of 2019.

By doing so, the shareholders have concretely demonstrated their announced intention to continue to support the Company.

The increase of the net financial debt is mainly due to the first application of IFRS 16, which resulted in an additional EUR 2.3 million of financial debt being recognized compared to 2018 (fixed assets were also increased in 2019 with EUR 3,066,000 right to use assets). In total, EUR 1,642,000 of loans and EUR 814,000 of leasing debts were repaid in 2019.

 

SIGNIFICANT EVENTS OCCURRING AFTER THE END OF THE FINANCIAL YEAR

The Extraordinary General Meeting of Crescent NV approved a voluntary opt-in to the new Companies and Associations Code on 20 December 2019. This decision was published in the Belgian Official Gazette on 29 January 2020 and became effective as of that date.

Pursuant to the statutory authorization dated 20.12.2019, the Board of Directors of the Company has the authority to increase the share capital within the framework of the Authorized Capital by issuing Warrants. The Board of Directors can, in accordance with the same Article of the articles of association of the Company, cancel the preferential subscription right of the Shareholders.

On April 21 2020, the Board of Directors of Crescent NV approved a warrant plan with the objective to support and achieve some corporate and human resource objectives. Provision is made for the granting of 37,000,000 options.

The main conditions of the warrant plan "2020" are the following:

- The exercise price of the aforementioned warrants "2020" amounts to € 0.02 per warrant granted to independent senior consultants and members of the executive committee.

- The plan has a duration of 5 years

- Upon conversion of their warrants, the option holders receive one ordinary share of Crescent NV per option.

- The warrants will vest in tranches during the three years following the date of the offer and become definitively exercisable on the third anniversary of the date of the offer.

- The plan provides for an accelerated vesting and exercise in the event of a change of control

The cost of this share-based transaction is calculated on the basis of its fair value at the date of acquisition. The total estimated cost for this plan amounts to EUR 645k.

As from the end of January 2020, the Corona virus, a major public health threat, broke out worldwide and particularly in Europe. Measures taken by governments in Europe and the contraction of the economy in China at that time have had a significant economic impact on European companies since then. 

The Group expects a possible negative impact on its revenues and has therefore not hesitated to take a number of cost-saving measures to protect its liquidity position and cash flows as effectively as possible in the short term.

 

In view of its cash position at the end of Q1 and the additional measures taken, the Group does not foresee any liquidity or solvency problems in the short term. Obviously, the impact and duration of the Corona crisis is extremely difficult to assess today.

 

Going Concern

 

The Board of Directors is of the opinion that due to the successful completion of the actions already undertaken, the additional measures taken as a result of the corona crisis for which the estimation of the financial impact has been explained above under the section important events that took place after the end of the financial year, and the intention of the reference shareholders to provide the Company with additional financial means should the need arise, the latter should be able to realize its plan over the next 12 months; the Board of Directors confirms on this basis the valuation rules with regard to going concern.

 

Full press release including tables here & on ww.option.com/about-investor 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 31 januari – 18u - Crescent (EURONEXT: OPTI)– heeft op 23 januari 2020 een transparantiekennisgeving ontvangen van Nanninga Beheer BV, waaruit blijkt dat de deelnemingsdrempel  van 3% werd onderschreden.

 

De relevante gegevens van deze transparantiemelding zijn als volgt:

 

Reden van kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 

Kennisgeving door:

Een persoon die alleen kennis geeft

 

Kennisplichtige persoon:

Ulfret Nanninga voor Nanninga Beheer BV

 

Datum van drempelonderschrijding :

20/12/2019

 

Overschreden drempel

Hierdoor werd de drempel van 3% onderschreden.

 

Noemer: totaal aantal aandelen

1.604.939.345

 

Detail van de kennisgeving

 

Houder van stemrechten

Nanninga Beheer

Vorige kennisgeving

46.915.578 stemrechten

 

 

Meer details zijn beschikbaar op de website van CRESCENT:

www.opticrescent.com

Overeenkomstig de statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

 

Openbaarmaking met toepassing van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

 

 

Leuven, België – 10 januari 2020 – 18u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Zoals voorzien in de Agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 december 2019, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met 6.044.145,16 EUR door inbreng van schuldvorderingen. Na voltooiing van deze kapitaalverhoging en de uitgifte van 236.099.420 nieuwe aandelen bedraagt het totale kapitaal van Crescent sinds 20 december 2019 9.902.047,52 EUR. Het kapitaal wordt vanaf diezelfde datum vertegenwoordigd door 1.604.939.345 volledig volgestorte gewone aandelen (=de noemer). Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen ingeval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Crescent, met toepassing van artikel 15, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.

Er zijn 675.000 warrants uitgegeven die bij uitoefening recht geven op telkens één aandeel. Houders van warranten hebben slechts een raadgevende stem op de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

Email: investor@opticrescent.com

www.opticrescent.com

www.option.com

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP - Buitengewone Algemene Vergadering

Leuven, België – 20 november, 2019 – 8u00 - Crescent (EURONEXT: OPTI)

Crescent NV (Euronext Brussels: OPTI) zal een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen op 20 december 2019 met als belangrijkste agendapunten de goedkeuring van de acquisities van Crescent Smart Lighting BV en Livereachmedia Europe Bvba en een kapitaalverhoging door inbreng in natura van 6.044.145 EUR schulden in kapitaal. De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen werd door de Raad van Bestuur bepaald op 0,0256 EUR.

Hierdoor zullen 236.099.445 nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarvan de notering op Euronext onmiddellijk na de BAV van 20 december zal worden aangevraagd.

 

De oproeping wordt vandaag in het Belgisch Staatsblad en De Standaard gepubliceerd en de relevante verslagen van Raad van Bestuur en de Commissaris worden in de loop van de dag ter beschikking gesteld op de website.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION - Extraordinary General Meeting 

Leuven, Belgium – November 20, 2019 – 8h00 - Crescent (EURONEXT: OPTI)

Crescent NV (Euronext Brussels: OPTI) will convene an Extraordinary General Meeting on December 20, 2019 with as main agenda items the approval of the acquisitions of Crescent Smart Lighting BV and Livereachmedia Europe Bvba and a capital increase through contribution in kind of EUR 6,044,145 in debt in capital. The issue price of the new shares was set by the Board of Directors at EUR 0.0256.

As a result, 236,099,445 new shares will be issued, the listing of which will be requested on Euronext immediately after the EGM of December 20.

 

The notice is published today in the Belgian Official Gazette and De Standaard and the relevant reports of the Board of Directors and the Auditor are made available on the website during the course of the day.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

Crescent halfjaarresultaten 2019

 

Leuven, België – 30 september 2019 – 7u30 - Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY)

H1 Highlights

De omzet van de groep stijgt met 14% naar 8,9 miljoen EUR in vergelijking met 7,8 miljoen EUR in het eerste halfjaar van 2018

 • De EBITDA bedraagt 0,5 miljoen EUR in het eerste semester in vergelijking met 0,3 miljoen EUR in het eerste halfjaar van 2018
 • Begin juli heeft Crescent UEST NV overgenomen, (www.zembro.com)
 • De groep handhaaft haar vooruitzichten van een omzetgroei met dubbele cijfers voor 2019 met een positieve EBITDA

Resultaten van het eerste halfjaar

De omzet van de groep kwam uit op 8.903 k€, in vergelijking met 7.838 k€ in het eerste halfjaar van 2018 en een EBITDA van 525 k€, in vergelijking met 300 k€ in het eerste halfjaar van vorig jaar. De pro-forma omzet in het eerste halfjaar 2018 kwam uit op 9.966 k€ met een EBITDA van -508 k€. De pro-forma resultaten van de groep van 2018 worden voorgesteld alsof alle vennootschappen die op 30 juni 2019 in de consolidatiekring zijn opgenomen, een volledig halfjaar hebben bijgedragen tot de resultaten.

(De gerapporteerde omzet van 7.838 k€, zou dan in de pro-forma cijfers worden aangevuld met 1.335 k€ (de omzet van Crescent over de eerste vijf maanden), en de omzet van het eerste kwartaal van NE-IT van 793 k€ om in totaal uit te komen op 9.966 k€.)

Het netto-resultaat van de groep kwam uit op -452 k€, in vergelijking met -20.044 k€ in het eerste halfjaar van 2018, wat toen voornamelijk het gevolg was van de goodwill impairment van Crescent NV ten gevolge van de omgekeerde overname van 22 mei 2018.

De omzetten en EBITDA van de drie divisies waren in het eerste semester :

In de Solutions divisie droeg Crescent NV (het voormalige Option NV) 1,8 miljoen EUR bij tot de omzetstijging, evenwel bedroeg de pro-forma omzetstijging over de volledige zes maanden 0,5 miljoen EUR; de omzet van SAIT BV verminderde met 0,7 miljoen EUR. Wat de EBITDA betreft verslechterde deze van SAIT BV met 0,2 miljoen EUR tot -0,3 miljoen EUR, maar was er een verbetering met 0,3 miljoen EUR naar 0,4 miljoen EUR voor het semester bij Crescent NV, Het dient gezegd dat hierin een netto niet-recurrente opbrengst van 0.3 miljoen EUR is opgenomen. De pro-forma semesteriële EBITDA van Crescent NV verbeterde met 1,2 miljoen EUR.

De impact van de introductie van de nieuwe Cloudgate productfamilie op het eind van het tweede kwartaal wordt verwacht vanaf het vierde kwartaal de omzet verder in positieve zin te laten evolueren.

Voor SAIT BV werd het plan voor het tweede semester herschreven en een breakeven als objectief aangehouden.

De omzet in de divisie Services verbeterde voornamelijk doordat de activiteiten van Ne-IT Hosting en Automatisering BV voor het volledige semester werden opgenomen. Door de integratie van de IT services activiteiten van Any-IT, en 2 Invision Managed Services, inclusief de Belgische, kon de EBITDA met 0,2 miljoen EUR worden verbeterd.

De omzet van de Lighting divisie in het eerste halfjaar reflecteerde de algemene terughoudendheid in de Nederlandse thuismarkt. Verwacht wordt dat in de tweede helft van het jaar de vraag weer zal aantrekken, en dat ook de commerciële inspanningen in Zuid-Afrika tot orders zullen leiden.

Balans

Kapitaal

 

Bij besluit van de bijzondere Algemene vergadering van 20 juni jl.  werd het kapitaal van Crescent NV

verminderd van 32.446.419 EUR tot 3.857.902 EUR, ter aanzuivering voor eenzelfde bedrag van een deel van de overgedragen verliezen en werd eveneens besloten de uitgiftepremie zoals geplaatst op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", te verminderen met 17.608.896 EUR, om deze tot 0 EUR te herleiden, ter aanzuivering van een deel van de overgedragen verliezen.

Door deze balansherschikking wordt de Vennootschap Crescent NV niet langer als een onderneming in moeilijkheden beschouwd.

 

Op 30 juni 2019 waren de belangrijkste aandeelhouders:                                            

(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding

37,50%

(B) Jan Callewaert          

10,59%

(C) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke

10,29%

(D) Danlaw

7,59%

(E) Nanninga Beheer

3,43%

 

Na 30 juni ontving de Vennootschap een transparantieverklaring van de Heer Callewaert dat zijn aandelenbezit in Crescent 9,64% bedraagt op 6 augustus; Alychlo meldde verwerving van 20 miljoen bijkomende aandelen sinds 30 juni.

De bijgewerkte aandeelhoudersinformatie is te raadplegen op onze website.

Financiële schulden

Op 30 juni 2019 had de groep uitstaande financiële schulden van in totaal 6.100 k€. De stijging ten overstaan van de positie per eind december van 4.814 k€ wordt voornamelijk verklaard door de opname van de lease-verplichtingen door de eerste toepassing van IFRS 16, wat de financiële schuld met 1.899 k€  verhoogd heeft. Hiertegenover werden voor 1.877 k€ gebruiksrechten op activa toegevoegd in de vaste activa.

Werkkapitaal

 Het netto werkkapitaal daalde verder met 1,3 miljoen EUR, wat volledig wordt verklaard door de toegenomen schuld voor de verwerving van Any-IT en 2 Invision Managed Services BV. Dit bedrag is verschuldigd aan de Heer Van Zele.

 Raad van Bestuur

 In de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 20 juni jl. werden volgende onafhankelijke bestuurders aangesteld voor een periode van zes jaar: Mevrouw Prof. dr. Liesbet VAN DER PERRE, S&S BVBA vast vertegenwoordigd Mevrouw Prof. dr. Sarah STEENHAUT en Mevrouw Lieve DECLERCQ. Verder werd ook MICHIELS INVEST & MANAGEMENT BVBA vast vertegenwoordigd door de Heer Johan MICHIELS benoemd.

Van Zele Holding NV, vast vertegenwoordigd door de Heer Eric VAN ZELE, CRESCEMUS BVBA vast

vertegenwoordigd door de heer Pieter BOURGEOIS EN DE Heer Raju DANDU werden herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Overname Uest nv

De Groep heeft op 5 juli 2019 100% van de aandelen verworven in Uest NV. De overname kadert in de strategie van de Crescent groep om te groeien via geïntegreerde IoT oplossingen en een uitbreiding van het activiteitenportfolio. Uest NV produceert, verkoopt en ondersteunt persoonlijke alarmsystemen voor senioren onder de merknaam Zembro. Zembro heeft een software-serviceplatform ontwikkeld dat gekoppeld aan de knowhow van Crescent in andere markten zal ingezet worden. UEST NV zal vanaf het tweede semester bijdragen tot de omzet en EBITDA van de groep.

De overnames van Livereach Media Europe Bvba en Crescent Smart lighting BV werden nog niet formeel afgerond; verwacht wordt dat dit voor jaareinde zal gebeuren.

Risico’s en onzekerheden

De meeste van de risico’s en onzekerheden worden bepaald door de specifieke evolutie van de markten waarin Crescent actief is.

Door de omgekeerde overname in 2018 is de facto het risicoprofiel van de Vennootschap veranderd en gemiddeld afgenomen doordat zij nu in drie verschillende markten actief is met elk hun eigen specifieke risico’s. Uiteraard zal voor de drie segmenten de gebeurlijke verslechtering van de macro-economische toestand een mogelijke negatieve rol spelen die niet zou toelaten dat het ene segment de mindere resultaten van de andere volledig kan opvangen. Verder heeft de nieuwe samenstelling van de Groep ook gevolgen voor de continuïteit, ondanks de immer beperkte kaspositie, hebben de segmenten Service en Lighting aangetoond dat zij inherent kaspositief werken, en daardoor in staat zijn de negatieve resultaten van het segment Solutions op te vangen.

In de Services- activiteiten is er de voortdurende uitdaging tot aanwerving van voldoende en competente ICT-profielen, naast het voortdurend beheersen van de cyber-risico’s zowel in de interne ICT-infrastructuur als in deze van de klanten.

In het solutions segment en vooraleer in te gaan op de specifieke risico’s voor de sector waarin Crescent NV (voormalig Option NV) actief is, wenst de Vennootschap te wijzen op de cycliciteit van de telecommarkt waarin Aardingen Maro haar belangrijkste omzet vandaan haalt, en op de inherente risico’s eigen aan de projectbusiness van SAIT BV door haar eindverantwoordelijkheid als integrator van verkochte oplossingen.

De markt waarin Crescent NV actief is, wordt gekenmerkt door de snelle en opeenvolgende introducties van nieuwe technologieën. Deze brengen inherent een aantal uitdagingen mee, zoals het tijdig intern terbeschikking hebben van de nodige competenties om de aanpassingen te kunnen doen om de produkten prijs/kwalitatief concurrentieel te houden, en de externe inkoop waar nodig om toegang te houden tot technologielicenties binnen de uitgestippelde product-roadmap. Bovendien moet elke nieuw product dat in de markt wordt geïntroduceerd gecertificeeerd worden inzake straling, veiligheid en compatibiliteit met de gangbare operatornetwerken. Nonconformititeit in dit certificatieproces verhoogt het risico op bijkomende kosten, en gemiste inkomsten. Ondanks de wereldwijde groei van 18% in gateway verkopen in 2018, is de adoptie van IoT verschillend in de diverse werelddelen en vormt de juiste positionnering zowel wat type gateway als timing een uitdaging, en een risico inzake rendabiliteit. Binnen de contouren van deze IoT markt, blijft waakzaamheid geboden om in orde te blijven met de intellectuele eigendomsrechten van alle betrokkenen, zowel concurrenten, leveranciers als klanten. Indien de verwachte explosie van de Internet of Things markt zich doorzet, zal het aantal aan internet geconnecteerde toestellen een gigantische groei kennen waardoor ook het risico op hacking en security-incidenten exponentieel zal toenemen. De oplossingen die worden aangeboden zullen voortdurend moeten rekening houden met deze cyberbedreigingen en evolueren telkens er nieuwe risico’s opduiken.

In de Lighting divisie is er enerzijds het risico dat de LED-technologie voorbijgestreefd wordt door andere

technologiëen vooraleer het merendeel van de bestaande normale armaturen door LED zijn vervangen, en anderzijds dat de smart lighting oplossingen niet bijtijds deze dalende markt zou hebben opgevuld.

Voor de hele groep, wensen wij onderstaand nog in te gaan op de continuïteit van de onderneming:

Eind december 2018 bedroeg de opname van het kortlopend Belfiuskrediet 1,45 miljoen EUR en de opname van de additionele kredietlijn van Van Zele Holding NV beliep 0,4 miljoen EUR. De cashpositie stond op 0,6 miljoen EUR. Eind juni 2019 is het Belfiuskrediet verhoogd naar 1,5 miljoen EUR, zij het dat de groep begonnen is met de aflossing van het investeringskrediet (0,08 miljoen EUR tijdens het eerste semester); de kredietlijn van Van Zele Holding NV stond nog op 0,4 miljoen EUR de cashpositie op 0,4 miljoen EUR en blijft daarmee beperkt. De bruto financiële schuld bedroeg eind 2018 4,8 miljoen EUR, deze bedraagt eind juni 2019 4,2 miljoen EUR, vermeerderd met de 1,9 miljoen EUR aan huur- en leaseverplichtingen ten gevolge van de toepassing van IFRS 16.

De schuldpositie veranderde niet noemenswaardig in vergelijking met begin van het jaar, zij het dat de referentie-aandeelhouders de vennootschap bijkomende kredieten hebben toegestaan om haar in staat te stellen de resterende externe brugfinanciering van 0,5 miljoen EUR terug te betalen.

Het management blijft geloven dat in de toekomst en in afwachting van een positieve cashflow in het segment Solutions, de segmenten Services en Lighting de negatieve EBITDA van het segment Solutions volledig moeten kunnen compenseren, wat evenwel nog niet het geval was in de eerste jaarhelft.

In afwachting van de verwachte doorbraak van de door Crescent NV nieuw gelanceerde produkten in de IOT markt, hebben de referentie-aandeelhouders hun steun toegezegd om de kasnoden in deze tussenperiode op te vangen indien de Vennootschap de middelen zelf nog niet kan genereren. Zo hebben zij hun voorschotten verhoogd in het derde kwartaal met 0,6 miljoen EUR, om de liquiditeitspositie van de groep te ondersteunen.

De Raad van Bestuur heeft de beslissing genomen om de schuldpositie van de vennootschap voor jaareinde af te bouwen door alle bestaande schulden aan aandeelhouders ten gevolge van de recente en de twee nog lopende overnames, alsmede de verstrekte voorschotten ter verbetering van de liquiditeitspositie in te brengen in kapitaal. Deze inbreng in natura zal een nominaal bedrag vertegenwoordigen van ongeveer 5 miljoen EUR. De Raad van Bestuur heeft verder de uitgifte van een nieuw warranteplan voor het senior management goedgekeurd.

Rekenend op de verbetering van de EBITDA, en de hierboven beschreven schuldafbouw is de Raad van Bestuur van oordeel dat de Vennootschap over voldoende middelen zal beschikken om in de komende jaren haar plan te realiseren.      

MANAGEMENT VERKLARING

Het management verklaart dat, voor zover hen bekend:

 1. De verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de Vennootschap en haar geconsolideerde ondernemingen;
 2. Het tussentijdse verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

 

Volledig persbericht inclusief tabellen - klik hier

Crescent NV - Halfjaarlijks Financieel Verslag - 30 juni 2019 - klik hier

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

Crescent Half-year results 2019

 Leuven, Belgium – 30 September 2019 – 7h30 - Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY)

  H1 Highlights

 - The turnover of the group increases by 14% to EUR 8.9 million compared to EUR 7.8 million in the first half of 2018

- EBITDA amounts to EUR 0.5 million in the first semester compared to EUR 0.3 million in the first half of 2018

- At the beginning of July Crescent acquired UEST NV, (www.zembro.com)

- The group maintains its outlook for double digit revenue growth for 2019 with a positive EBITDA

 

Results of first half-year

 The group's revenue amounted to k€ 8,903, compared to k€ 7,838 in the first half of 2018 and an EBITDA of k€ 525, compared to k€ 300 in the first half of last year. The pro forma revenue in the first half of 2018 amounted to k€ 9,966 with an EBITDA of k€ -508. The pro forma results of the 2018 group are presented as if all companies included in the consolidation scope on 30 June 2019 contributed a full half year to the results.

(The reported revenue of k€ 7,838 was increased in the pro forma figures with k€ 1,335 (Crescent NV's revenue for the first five months), and the NE-IT revenue of k€ 793 for the first quarter to bring the total revenue to k€ 9,966.)

The net result of the group amounted to k€ -452 compared to k€ -20,044 in the first half of 2018, which was then mainly due to the goodwill impairment of Crescent NV as a result of the reverse takeover of May22, 2018.

The revenues and EBITDA of the three divisions were in the first semester:

In the Solutions division, Crescent NV (formerly Option NV) contributed EUR 1.8 million to the revenue increase, the pro forma revenue increase over the entire six months amounted to EUR 0.5 million; SAIT BV's revenue decreased by EUR 0.7 million. As far as EBITDA is concerned, SAIT BV’s EBITDA decreased by EUR 0.2 million to EUR -0.3 million, on the other hand Crescent NV’s EBITDA improved with EUR 0.3 million to EUR 0.4 million for the half-year. It needs to be noted that a one time net revenue of EUR 0.3 million was included in this result. The pro forma half-year EBITDA of Crescent NV improved by EUR 1.2 million.

The impact of the introduction of the new Cloudgate product family at the end of the second quarter is expected to further improve sales from the fourth quarter onwards.

For SAIT BV, the plan for the second semester was rewritten and a breakeven was targeted as an objective.

Revenue in the Services division improved mainly because of the addition of the activities of Ne-IT Hosting and Automatisering BV which were included for the full semester. Due to the integration of the IT services activities of Any-IT, and 2 Invision Managed Services, including the Belgian company, EBITDA could be improved by EUR 0.2 million.

The turnover of the Lighting division in the first half year reflected the general purchase reluctance in the Dutch home market. Demand is expected to pick up again in the second half of the year, and commercial efforts in South Africa are also expected to lead to sales orders.

Balance Sheet

Share Capital

The extraordinary shareholders’ Assembly of June 20, decided to reduce the capital of Crescent NV

from EUR 32,446,419 to EUR 3,857,902, incorporating the same amount from a part of the losses carried forward and also decided to reduce the share premium as booked in the unavailable "Share Premiums" account by EUR 17,608,896 to EUR 0, to incorporate another part of the losses carried forward.

As a result of this balance sheet operation, Crescent NV no longer registers as a company in difficulty.

 

The major shareholders per June 30 were:                                                        

(A) Eric Van Zele/Van Zele Holding

37.50%

(B) Jan Callewaert          

10.59%

(C) Alychlo/Marc Coucke/Mylecke

10.29%

(D) Danlaw

7.59%

(E) Nanninga Beheer

3.43%

 

After June 30, the Company received a transparency declaration from Mr. Callewaert that its shareholding in Crescent was 9.64% on August 6; Alychlo reported the acquisition of an additional 20 million shares since June 30.

The updated shareholder information can be consulted on our website.

Financial debt

On June 30, 2019, the group had outstanding financial debts totaling k€ 6,100. The increase compared to the amount of k€ 4,814 at the end of December 2018 is mainly explained by the recognition of the lease obligations due to the first application of IFRS 16, which increased the financial debt by k€ 1,899. On the other hand, user rights to assets were added to the balance sheet for an amount of k€ 1,877.

Working Capital

Net working capital decreased by EUR 1.3 million, which is fully explained by the increased debt for the acquisition of Any-IT and 2 Invision Managed Services BV. This amount is due to Mr. Van Zele.

Board of Directors

At the Annual General Shareholders’ Meeting of June 20, the following independent directors were appointed for a period of six years: Mrs. Prof. dr. Liesbet VAN DER PERRE, S&S BVBA permanently represented Mrs. Prof. Dr. Sarah STEENHAUT and Mrs. Lieve DECLERCQ. Furthermore, MICHIELS INVEST & MANAGEMENT BVBA permanently represented by Mr. Johan MICHIELS was appointed as well.

Van Zele Holding NV, permanently represented by Mr. Eric VAN ZELE, CRESCEMUS BVBA

permanently represented by Mr. Pieter BOURGEOIS AND Mr. Raju DANDU were reappointed for a period of six years.

Acquisition of Uest nv

On July 5, 2019, the Group acquired 100% of the shares in Uest NV. The acquisition fits in with the Crescent group's strategy to grow through integrated IoT solutions and an expansion of the business portfolio. Uest NV produces, sells and supports personal alarm systems for seniors under the Zembro brand name. Zembro has developed a software service platform that will be deployed in other markets and further enhanced by Crescent's know-how. UEST NV will contribute to the group's revenue and EBITDA from the second semester onwards.

The acquisitions of Livereach Media Europe Bvba and Crescent Smart lighting BV have not yet been formally completed; this is expected to happen before the end of the year

Risk and uncertainties

Most of the risks and uncertainties are determined by the specific evolution of the markets in which Crescent is operating.

The reverse takeover in 2018 has de facto changed the risk profile of the Company and, on average, has decreased the level of risk because it is now active in three different markets, each with its own specific risks. Of course, the potential deterioration of the macroeconomic situation for the three segments will play a possible negative role that would not allow one segment to fully absorb the lesser results of the other. Furthermore, the new composition of the Group also influences the continuity position of the Group. Despite the continuing limited cash position, the Service and Lighting segments have shown that they are inherently cash-positive, and therefore able to compensate the negative results of the Solutions segment.

In the Services activities, there is the constant challenge of recruiting sufficient and competent IT profiles, in addition to constantly managing cyber risks both in the internal IT infrastructure and in that of the customers.

In the solutions segment and before addressing the specific risks for the sector in which Crescent NV (formerly Option NV) operates, the Company wishes to point out the cyclicality of the telecom market from which Aardingen Maro derives its most important revenues, and the risks inherent in SAIT BV's project business due to its ultimate responsibility as an integrator of solutions sold.

The market in which Crescent NV is active is characterized by the rapid and continuing introduction of new technologies. These inherently present a number of challenges, such as having the necessary competences available internally in order to be able to keep the products price / qualitatively competitive, and external procurement necessary to keep access to technology licenses within the defined product road map. In addition, every new product that is introduced to the market must be certified for radiation, safety and compatibility with current operator networks. Non-conformity in this certification process increases the risk of additional costs and lost income. Despite the worldwide growth of 18% in gateway sales in 2018, the adoption of IoT is different in the various continents and the correct positioning involves a challenge both for the choice of type of gateway type and for the adequate timing of market introduction, and hence bears a profitability risk. Within the contours of this IoT market, vigilance remains necessary to stay in order with the intellectual property rights of all parties involved, both competitors, suppliers and customers. If the expected explosion of the Internet of Things market continues, the number of devices connected to the Internet will grow enormously, which will also increase the risk of hacking and security incidents exponentially. The solutions that are offered will have to constantly take into account these cyber threats and evolve every time new risks arise.

In the Lighting division, on the one hand, there is the risk that the LED technology will be replaced by other technologies before the majority of existing normal luminaires have been replaced by LED, and on the other hand that the smart lighting solutions would not have filled this declining market in time.

For the entire group, we would like to discuss the continuity risk of the company:

At the end of December 2018, the drawdown of the current Belfius credit amounted to EUR 1.45 million and the drawdown of the additional credit line of Van Zele Holding NV amounted to EUR 0.4 million. The cash position stood at EUR 0.6 million. At the end of June 2019, the Belfius credit was increased to EUR 1.5 million, be it that the group has started to repay the investment credit (EUR 0.08 million during the first semester); the credit line of Van Zele Holding NV was still at EUR 0.4 million and the cash position stood at EUR 0.4 million and therefore remains limited. The gross financial debt amounted to EUR 4.8 million at the end of 2018 and amounted to EUR 4.2 million at the end of June 2019, increased by the EUR 1.9 million in rental and lease obligations resulting from the application of IFRS 16.

The debt position did not change significantly compared to the beginning of the year, although the reference shareholders have allowed the company additional loans to enable it to repay the remaining external bridge financing of EUR 0.5 million.

Management continues to believe that until the moment a positive cash flow is obtained in the Solutions segment, the EBITDA derived from the Services and Lighting segments should be capable of fully offsetting the negative EBITDA of the Solutions segment, which was not yet the case in the first half of the year however.

Anticipating the breakthrough of the new products launched by Crescent NV in the IOT market, the reference shareholders have promised their support to meet the cash needs in this interim period if the Company cannot yet generate the funds itself. For example, they increased their advances in the third quarter by EUR 0.6 million to support the liquidity position of the group.

The Board of Directors has taken the decision to reduce the company's debt position by year-end by incorporating all existing debts to shareholders as a result of the recent and the two still ongoing acquisitions, as well as the advances made by shareholders to improve the liquidity position, into capital. This contribution in kind will represent a nominal amount of approximately EUR 5 million. The Board of Directors also approved the issuance of a new warrant plan for senior management.

Based on the improvement in EBITDA and the debt reduction described above, the Board of Directors is of the opinion that the Company will have sufficient means to realize its plan in the coming years.

 MANAGEMENT STATEMENT

Management declares that, to the best of their knowledge:

 

 1. The abbreviated financial statements, prepared in accordance with the applicable accounting standards, give a true and fair view of the assets, the financial situation and the results of the Company and its consolidated companies;
 2. The interim report provides a true and fair view of the important events and transactions that occurred during the first six months of the financial year and its effect on the condensed financial statements, as well as a description of the main risks and uncertainties for the remaining months of the financial year

Full press release including tables - click here

Crescent Half year report 2019 - click here

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Openbaarmaking transparantiekennisgevingen

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

 

 

Leuven, België – 9 augustus 2019 – 18u - Crescent (EURONEXT: OPTI; OTC: OPNVY )– heeft op 6 augustus 2019 een transparantiekennisgeving ontvangen van de Heer Callewaert, waaruit blijkt dat de deelnemingsdrempel  van 10% werd onderschreden. De relevante gegevens van deze transparantiemelding is als volgt:

 

Reden van kennisgeving:

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

 

Kennisgeving door:

Een persoon die alleen kennis geeft

 

Kennisplichtige persoon:

Jan Callewaert

 

Datum van drempeloverschrijding :

31/07/2019

 

Overschreden drempel

Hierdoor werd de drempel van 10% onderschreden.

 

Noemer: totaal aantal aandelen

1.368.839.925

 

Detail van de kennisgeving

 

Houder van stemrechten

Jan Callewaert

Vorige kennisgeving

38.245.047 stemrechten

Na de transactie

131.996.147 stemrechten verbonden aan effecten

9,64%  stemrechten verbonden aan effecten

 

Meer details zijn beschikbaar op de website van CRESCENT:

https://www.option.com/about-investor/  & https://www.crescent-ventures.com/

Overeenkomstig de statuten, werd de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3 %.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

 

 

Leuven, Belgium – July 2, 2019 – 20h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) announces approval by the FSMA on July 2, 2019 of the prospectus in the context of the admission to the trading of 1,071,255,834 additional shares following the capital increase of May 22, 2018, in accordance with article 18, §2, d of the Prospectus Act of June 16, 2006.

The total number of listed shares of Crescent NV will therefore increase from 297,584,091 to 1,368,839,925. The new shares will be listed from July 17 at the latest.

Crescent NV has also added corrected consolidated financial statements 2018 on its website, which correct the results per share in the previously published financial statements.

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

 

Leuven, België – 2 juli 2019 – 20u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) meldt goedkeuring door de FSMA op 2 juli 2019 van de gelijkwaardige informatieverstrekking in het kader van de toelating tot de verhandeling van 1.071.255.834 bijkomende aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 22 mei 2018, overeenkomstig art.18, §2, d van de Prospectuswet van 16 juni 2006.

Het totaal aantal noterende aandelen van Crescent NV zal daardoor verhogen van 297.584.091 tot 1.368.839.925. De nieuwe aandelen zullen noteren uiterlijk 17 juli.

Crescent NV heeft op haar website eveneens een gecorrigeerde geconsolideerde jaarrekening 2018 toegevoegd, die het resultaat per aandeel corrigeert in de eerder gepubliceerde jaarrekening.

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

 

 

Trading Update Q1 2019

 

Leuven, Belgium – May 20, 2019 – 19h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI)  During the first quarter of 2019 Crescent NV realized 4.8 mio €of revenues.

EBITDA for the quarter turned positive and the company maintains its outlook guidance of double digit growth for calendar 2019.


The board of directors will present the appointment of 4 independent directors to the general meeting of shareholders of 20 June.

 

Crescent will organize an extraordinary shareholder meeting (dd.20.06.2019) to enact a capital decrease through the absorption of accumulated & historic financial losses in order to improve its “equity to capital” ratio and lower its balance sheet.  The net equity position of the company will not be affected by this operation and remains at 4.5 mio €.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

 

Trading Update Q1 2019

 

 

Leuven, België – 20 mei 2019 – 19u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) Crescent NV realiseerde in het eerste kwartaal van 2019 4,8 miljoen euro opbrengsten.  De EBITDA voor het kwartaal werd positief en de onderneming handhaaft haar vooruitzichten voor groei met dubbele cijfers voor kalenderjaar 2019.

 

De raad van bestuur zal de benoeming van 4 onafhankelijke bestuurders voorleggen aan de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 juni.

 

Crescent zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering organiseren (dd.20.06.2019) om een ​​kapitaalvermindering tot stand te brengen door de absorptie van overgedragen & historische financiële verliezen om de ratio eigen vermogen tot kapitaal te verbeteren. De eigen vermogenspositie van het bedrijf wordt niet beïnvloed door deze operatie en blijft op 4,5 miljoen €.

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

 

REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION

 

Leuven, Belgium – May 20, 2019 – 21h00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI)  today announced its unaudited results for the full fiscal year 2018 ended December 31, 2018. The financial information reported in this release is presented in Euros and has been prepared in accordance with the recognition and measurement criteria of IFRS as adopted by the European Union. The accounting policies and methods of computation followed in the attached financial statements are essentially the same as those followed in the most recent annual financial statements.

 

Message from the Chairman When we solved the short-term cash need of Option NV in January 2017 through the sale of Innolumis BV, a long and difficult process for rescuing the company in a sustainable way and reviving it began immediately.With the loyal support of many small investors and a few strong reference shareholders, we succeeded in converting a huge financial debt of EUR 29 million into capital. At the same time, drastic measures were taken to reduce the workforce in a socially responsible manner and to quickly reduce recurring expenses to an affordable level without affecting the basic competencies of Option.These were important first tactical realizations within a rescue trajectory that few thought possible, but in which it was already clear at the time that we also had to take strategic action to put Option back on profitable tracks.Remediation to survive was one thing, but achieving sustainable growth was another challenge of a different order.In 2018 we were then able to ensure that Option’s shareholders’ equity was positive again through a reverse takeover with Crescent Ventures, which was absolutely necessary to reschedule and refinance EUR 3 million in non-financial debts via a credit line with Belfius and via extra cash and guarantees from reference shareholders and from Gigarant.With the arrival of Alain Van den Broeck at the head of the new integrated Crescent group and with Michallis Pashidis as CTO, we were able to significantly strengthen the senior management team shortly afterwards.We could now gradually start working on the strategic refocusing of the Crescent group with an increased focus on an IOT 'Systems and Solutions' profile and with an 'end to end' value creation story thanks to synergies with Innolumis (smart lighting) and with 2Invision ( managed services).On the one hand, we chose to quickly and drastically upgrade Option's cloudgate platform and to prepare a number of targeted investments in emerging vertical markets for smart lighting and smart energy systems. We recently received support from the government for the latter. The recovery of previously paid social security fines will also contribute to the elimination of the enormous debt burden that has weighed on the company for years.In addition, the acquisition of 100% of the shares of 2Invision Managed Services BV was recently brought to a successful conclusion and we expect the introduction of the new Cloudgate platform at Crescent NV to be imminent in the second quarter of 2019. The ultimate turn around is now really under construction.I am pleased that recently we have also been able to convince four very competent and professional Directors to assist us in this fascinating but difficult course and I take this opportunity to sincerely thank everyone, who continued to believe in us and supported us in this ultimate rescue attempt, for their confidence.We are determined to complete this story successfully. The best is yet to come!

 

Eric Van Zele

 

 

From Option to Crescent

 

On May 22 , 2018, the Group acquired Option NV (currently Crescent NV) and its associated subsidiaries through a "reverse acquisition". A reverse acquisition occurs when the entity that issues securities (the acquiring party in the legal sense, in this case Option NV) is identified as the acquired  party. Although Crescent Ventures NV (formerly Crescent NV) is legally the subsidiary, it is therefore regarded as the parent company for the purposes of the consolidated accounts. Crescent NV (formerly Option NV) is processed as the subsidiary. This transaction has considerably changed the financial position of Crescent NV, and has substantially changed the consolidated statements. It may also be emphasized that the 2018 consolidated income statement is not representative of a full year of operations of the group as compiled at the end of 2018, because on one hand only seven months of results from Crescent NV were included and that its expenses also include non-recurring costs (EUR 497,000 in severance pay and EUR 391,000 in costs related to the reverse acquisition), and on the other hand only nine months of results from NE-IT Automatisering BV and NE-IT Hosting BV that were acquired at the end of March 2018.  The pro forma turnover of the group for a full year of operations would have amounted to EUR 18.8 million for a REBITDA of EUR (0.6) million.The explanation for the largest movements from 2017 to 2018 in the profit and loss statement and the balance sheet are the result of the aforementioned reverse takeover, but also of the evolution of other changes in the composition of the group from one year to the next. Innolumis Public Lighting BV joined the group on 31 May 2017, and NE-IT as mentioned above on 31 March 2018.

 

Overview of results and allocation of results of the Company

Consolidated results

For a detailed report on the consolidated Income Statement and Balance Sheet, we refer to the financial report below.

The highlights of the consolidated results of 2018 include the following (in thousands EUR):

 

 

2018

2017

Revenues

   16 675

   11 383

EBIT

 (25 859)

   (1 891)

Depreciations and amortizations

   23 298

     1 322

EBITDA

   (2 561)

      (569)

Non-recurring expenses

     2 366           

        311

REBTIDA

      (195)

      (259)

Financial Result

        492

        (65)

Result before taxes

 (25 367)

   (1 956)

Net result:

 (25 032)

   (2 638)

Attributable to shareholders Crescent

 (25 262)

   (2 459)

Attributable to non-controlling interest

        230

      (178)

 

The following table shows the analysis of the most important movements in revenue between 2017 and 2018 (Thousands EUR):  Innolumis achieved a turnover of 4,352,000 EUR in 2018, which is an increase of almost 11% compared to 2017; in 2018, the company contributed to the group's revenues throughout the complete year, whereas this was only seven months in 2017, implying a turnover increase of EUR 1,783,000 for the group.The acquisition of the two NE-ITs by 2Invision Managed Services BV was signed on 31 March 2018. They contributed to the group's revenue for EUR 2,351,000.  Together they achieved a revenue of EUR 3,192,000 in 2018, an increase of 20% compared to 2017.Crescent NV (formerly Option NV) was only included in the group results in the last seven months of 2018, which led to a contribution of EUR 2,073,000 to the increase in group revenue, but which meant a decrease in revenue for the company itself with 35% compared to 2017. This decrease can only be attributed to the lower sales of the Cloudgate products whose introduction of the new announced gamma was postponed by six months until the second quarter of 2019 due to certification problems.SAIT BV also had to take a 20% fall in turnover in 2018. The total turnover in 2018 amounted to EUR 3,619,000, a decrease of EUR 942,000 compared to 2017. The two causes were, on the one hand, the delayed completion of several large projects and, on the other hand, the reduced portfolio of new projects. The impact of previous revenue changes on REBITDA 2018 is shown in the following table (Thousands EUR):  

 

The above table clearly shows the correlation between the increased or decreased revenue and the contribution to the group REBITDA, with the only exception being the results of Crescent NV, where the increased revenue for the group contributed negatively to the group result. Crescent NV realized a negative EBITDA of EUR 2 million in 2018, of which EUR 888,000 were non-recurring expenses. However, this was a deterioration of EBITDA by EUR 220,000 compared to 2017, despite the cost reduction of EUR 1 million in 2018. The negative net result of 2018 of EUR 25,859,000 was largely impacted by the impairment on the initial goodwill of EUR 28,040,000 resulting from the valuation of Crescent NV during the reverse acquisition. This goodwill was reduced to EUR 4,420,000 through a write-down of EUR 23,620,000.

 

In line with the internal follow-up of its activities, the company has divided its activities into the following segments:   • Solutions - contains all activities related to the production of data cards, USB devices, routers and built-in modules, the end-to-end service offering as well as the activities related to building and maintaining telecom, earthing and lightning installations and installations for wireless communication in closed spaces; This segment includes Crescent NV, SAIT BV and Aardingen Maro Bvba   • Services - contains all services related to the management of the IT environment and software for customers in public and private data center environments, as well as for small and medium-sized companies; the companies that belong to this segment are 2Invision Managed Services BV in the Netherlands, and NV in Belgium, furthermore the NE-ITs and the service division of SAIT BV.   • Lighting - contains all activities related to LED street lighting and currently corresponds to the Innolumis company.

 

 The following is an analysis of the Group's revenue and operating results per reported segment:

 

 

 

REBITDA contributions from the Services and Lighting segments were positive for resp. EUR 336,000 and EUR 175,000, but due to the negative REBITDA of the Solutions segment of EUR 706,000, the total REBITDA for the group amounted to EUR (195,000).

 

The following are the most important items in the balance sheet at the end of 2018 (Thousands EUR): 

 

Equity increased as a result of the reverse takeover, but goodwill was increased accordingly. Full details of the description of the processing and the underlying assumptions can be found in the notes to the financial report. On May 22 , 2018, the extraordinary shareholders meeting of Crescent NV approved a capital increase by the contribution in kind of financial debts amounting to EUR 11,300,117 and by the contribution in kind of the shares of Crescent Ventures NV amounting to EUR 10,125,000.The issued capital of the company thus amounts to EUR 36,304,321, and the number of shares increased from 297,584,091 to a total of 1,368,839,925.All reports regarding this extraordinary shareholders meeting are available online at:

https://www.option.com/about-investor/.

 

Before the aforementioned contribution of financial debt was made on 22  May, various shareholders had made new financial resources available in early 2018 for an amount of EUR 2.1 million. These were also contributed on 22 May.

 

On September 27, the company announced that the credit agreement with Belfius Bank to refinance and restructure the remaining non-financial historical debt obligations (EUR 1.5 million) and to support the company with a working capital credit line of EUR 1.5 million was signed after approval by Gigarant.At year end this is drawn in total for resp. EUR 1.45 million and EUR 1.5 million.In addition, Van Zele Holding NV has responded to the request from Belfius and Gigarant to provide an additional credit line of EUR 0.5 million as an additional buffer if certain assumptions in the Group's liquidity plan could not be realized. EUR 0.4 million of this credit line was called up at year-end.

 

Statutory results

 

Full year sales amounted to EUR 3.4 million, a decrease of 35% compared to the previous financial year. This decrease was determined in both products and engineering services, on the one hand by postponing the introduction of the new CloudGate mini and micro gamma to 2019, and on the other by  the decrease in engineering services for Danlaw Inc. Operating expenses decreased from EUR 7.5 million to EUR 4.0 million, resulting in a negative operating result or EBIT of EUR 2.1 million, the same as in 2017. In this result, EUR 0.9 million of non-recurring expenses were recognized in 2018 (EUR 0.5 million severance pay and EUR 0.4 million related to the reverse acquisition). Financial income includes a non-recurring income of EUR 0.2 million thanks to the sale of the shares that the company held in Autonet Mobile Inc. These were fully amortized in the accounts in the previous financial year.The financial costs decreased from EUR 0.4 million in 2017 to EUR 0.1 million in 2017, mainly due to the decrease in financial debts. With a loss of EUR 2.0 million, the net result remained approximately at the same level as in 2017 (EUR 2.1 million). The main movements in the balance sheet are explained by the contribution of Crescent Ventures NV to the capital of the Company for EUR 10.1 million and contribution of financial debts for a total amount of EUR 11.3 million. For the main assumptions and sensitivities of the underlying valuation, we refer to note 9 of the consolidated annual report.

 

As a result, the capital increased from EUR 14.9 million to EUR 36.3 million, the financial fixed assets increased to EUR 10.2 million and the current financial debts decreased by EUR 7.0 million and the non-current financial debts with EUR 1.8 million. In addition, shareholders made an additional EUR 2.1 million available at the beginning of 2018, which were also converted into capital. The existing non-current financial debt of EUR 0.4 million concerns a debt to Van Zele Holding NV, which was mainly used to grant an advance to the subsidiary Crescent Ventures for the purchase of the minority interests in 2Invision Managed Services BV.Belfius Bank also allowed a credit line of EUR 1.5 million, 60% guaranteed by Gigarant NV. As security for this credit line, the trading fund and the acquired shares in Crescent Ventures NV were pledged.EUR 1.45 million of this credit line was withdrawn at the end of 2018. This was mainly used to reduce the outstanding debts to social security charges, taxes and suppliers. On a balance sheet total of EUR 12.4 million, total equity amounted to EUR 4.5 million on December 31, 2018.

 

Allocation of the statutory result

The Board of Directors proposes to add the non-consolidated net loss of EUR 2.0 million of 2018 to the loss carried forward from the previous years.  The loss carried forward increases from EUR 48 million to EUR 50 million.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significant events that took place after the end of the financial year

 

The cash position of the group remains limited, but the reference shareholders have indicated that they continue to support the company. This was also made concrete in April 2019 by Van Zele Holding NV by providing an additional credit line of € 450,000, of which € 325,000 was immediately paid-in, and by Alychlo NV by an additional loan of € 400,000 that was also paid-in.In addition, smaller shareholders also promised a total of € 200,000. The agreements for the acquisition of the minority interests (40.5%) of 2Invision Managed Services BV were also definitively finalized on 27 March 2019. The remaining shares held by AJUST B.V. and PP Technology Group B.V. were acquired for a total amount of EUR 1,065,000. Of this, EUR 325,000 was paid as an advance in 2018 by a cash payment and EUR 740,000 was paid in 2019 through delivery of shares in the share capital of Crescent NV. The value of the majority of these shares is set at € 0.02. The number of shares to be delivered amounts thus to 34,157,500. On 13 April 2019 an addendum was signed to the agreement for the takeover of the two NE-IT companies. This provides for a new arrangement for the amounts still to be paid for the acquisition. The final installment (of the Purchase Price) of EUR 700,000 is paid as follows. An amount of EUR 160,000 was paid on April 26, 2019 and an amount of EUR 74,000 will be paid on May 31, 2019. With regard to the (remaining) amount of EUR 466,000, it is agreed that this will be paid by Crescent Ventures by means of delivery of bearer shares in the share capital of Crescent, subject to the provisions in sub b. The value of each share is set at EUR 0.04. Delivery of the shares will take place in the following manner:a. The seller is entitled to the delivery of 11,650,000 bearer shares in the share capital of Crescent. Crescent Ventures is obliged to deliver the aforementioned number of freely tradable shares within 31 days after the aforementioned number has been issued by Crescent, but no later than 31 August 2019 to the seller's securities account.b. The seller is aware that on 13 April 2019 Crescent Ventures does not have freely tradable shares in Crescent's share capital. If Crescent Ventures does not succeed in delivering the shares referred to in the aforementioned article on time, then the Seller will be entitled to payment of the remaining amount of EUR 466,000 in respect of the Purchase Price to the Buyer. This claim will then become due on September 14, 2019. For the obligations regarding the acquisition of the minority interests of 2Invision Managed Services BV, Van Zele Holding NV has stated its willingness to take over this temporarily from Crescent NV.After payment of the advance of EUR 325,000 in 2018, Crescent Ventures NV still had to deliver a total of 31,315,000 shares of Crescent NV to the minority shareholders in April 2019 and 2,842,500 shares before the end of July 2019. At the end of 2018, the Company submitted a request for remission of contribution surcharges to the National Social Security Office. In April 2019, she received a message that the fines paid were fully waived for the years 2013 to 2017 in the amount of € 603,000. This amount may be deducted from the following payments of social debts. This amount will be included in the 2019 results; the cash expenditure of 2019 will therefore be estimated to decrease by € 480,000, that of 2020 by € 123,000.  

 

 

 

 

CRITICAL JUDGEMENTS

 

Going concern

 

In 2018, the group took a number of crucial steps in its ambition to refocus and restructure itself. On May 22, 2018, all but EUR 0.5 million of external financing debts (convertible bond loans and bridge financing) were contributed to the capital and the activities of Crescent Ventures were also contributed.This enabled the group to conclude an additional credit financing with Belfius in September 2018, 60% guaranteed by Gigarant. This has enabled the Group to improve its liquidity position, on the one hand by rescheduling the short-term financial debt by EUR 1.25 million to the long-term, and on the other by an additional credit line of EUR 1.5 million that has been used to pay off a number of overdue debts. In addition, Van Zele Holding NV has responded to the request from Belfius and Gigarant to provide an additional credit line of EUR 0.5 million as an additional buffer if certain assumptions in the Group's liquidity plan could not be realized.At the end of December 2018, however, the drawdown of the Belfius loan was already EUR 1.45 million and the drawdown of the additional credit line of Van Zele Holding amounted to EUR 0.4 million. The cash position at the end of December remains limited at EUR 0.6 million. The gross financial debt amounted to EUR 4.6 million at that time.

 

The realization of the various three-year plans should furthermore allow more than to supplement the liquidity shortages still foreseen in some companies with cash surpluses in others. The result and cash generation trends in the lighting and services segments look positive and compensate for the cash deficits of the companies in the Solutions segment, which still weigh on the liquidity position of the group.With the introduction of some new products from the second quarter of 2019 and the move towards solutions and software, management expects that the cash losses of Crescent NV can also be stopped, so that this company will gradually start contributing to positive cash flows. Although the board of directors has full confidence in the realization of the three-year plan for the group, for a number of activities in the group these represent a trend break or acceleration compared to the past. There is therefore a risk that this change in turnover could be delayed and the ambitious plans not realized, which could increase the pressure on the liquidity position. This liquidity pressure was also increased in April 2019 by the last repayment of a remaining bridge financing of EUR 0.5 million, which forced the group to obtain additional financing from the reference shareholders. At the beginning of April 2019, Van Zele Holding NV and Alychlo NV made funds available for EUR 325,000 and EUR 400,000 respectively, and in addition to Van Zele Holding NV, which will also further pay-in EUR125,000, other existing shareholders were willing to pay together another EUR 200,000.The current reference shareholders have indicated their intention to provide the company with the necessary resources to achieve its objectives and to meet the urgent working capital needs, and the board of directors is confident that this will happen if necessary.

 

In addition, the Company is continuing to negotiate with some suppliers to agree or revise payment plans, so that this can also be absorbed within existing cash projections without the need for additional financing. 

The Board of Directors is of the opinion that through the combination of these measures and the successful completion of the actions already taken, the Company will have sufficient funds over the next 12 months to realize its plan and confirms herewith its valuation rules regarding going concern.

 

Full press release including tables here & on www.option.com/about-investor

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EN VOORWETENSCHAP

 

 

 Leuven, België – 20 mei 2019 – 21u00, Crescent NV, Gaston Geenslaan 14, 3001 Heverlee (Euronext Brussels: OPTI) heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar van 2018, eindigend op 31 december 2018. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie. De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de onderstaande financiële rapportering worden gevolgd, zijn in wezen dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening.

 

Woord van de voorzitter

 

Toen wij in januari 2017 via de verkoop van Innolumis BV de korte termijn cashnood van Option NV Hadden opgelost begon meteen een lang en lastig proces om de onderneming duurzaam te redden en nieuw leven in te blazen. Met de loyale steun van vele kleine investeerders en een paar sterke referentie aandeelhouders slaagden wij er in om een enorme financiële schuldenberg van 29 miljoen EUR om te zetten in kapitaal. Terzelfdertijd werden ingrijpende maatregelen genomen om het personeelsbestand op een sociaal verantwoorde manier af te bouwen en de recurrente uitgaven snel terug te dringen tot een betaalbaar niveau zonder aan de basis competenties van Option te raken . 

Dit waren belangrijke eerste tactische realisaties binnen een redding traject dat weinigen voor mogelijk hadden gehouden, maar waarin toen al duidelijk was gebleken dat we ook strategisch moesten ingrijpen om Option terug op rendabele sporen te zetten. Saneren om te overleven was één zaak maar duurzame groei bewerkstelligen was nog een uitdaging van een andere orde.

In 2018 konden wij vervolgens via een omgekeerde overname met Crescent Ventures er voor zorgen dat het eigen vermogen van Option weer positief werd gemaakt hetgeen absoluut noodzakelijk was om 3 miljoen aan niet financiële schulden te herschikken en te herfinancieren via een kredietlijn met Belfius en via extra cash en waarborgen van referentie aandeelhouders en van Gigarant.

Met de komst van Alain van den Broeck aan het hoofd van de nieuwe geïntegreerde Crescent groep en met Michallis Pashidis als CTO hebben wij kort daarop het senior management team belangrijk kunnen versterken.

We konden nu stilaan beginnen werken aan de strategische heroriëntering van de Crescent groep met een verhoogde focus op een IOT ‘Systems en Solutions’ profiel en met een  ‘end to end’ waarde creatie verhaal dankzij synergiën met Innolumis (smart lighting) en met 2Nvision (managed services).

We kozen ervoor om enerzijds het cloudgate platform van Option snel en drastisch up te graden en ook een aantal gerichte investeringen in ontluikende verticale markten voor smart lighting en smart energy systems voor te bereiden. Voor dat laatste kregen we recent toezegging van enige overheid steun.  Ook het recupereren van vroeger betaalde RSZ boetes zal mee bijdragen tot de eliminatie van de enorme schuldenlast die gedurende jaren op de onderneming heeft gewogen.

Daarenboven werd recentelijk ook de verwerving van 100% van de aandelen van 2Invision Managed Services BV tot een goed einde gebracht en voorzien wij in het tweede kwartaal van 2019 imminent de introductie van het nieuwe Cloudgate platform bij Crescent NV . De ultieme turn around staat nu Echt wel in de steigers.

Ik ben blij dat we recent ook een viertal zeer bekwame en professionele bestuurders hebben kunnen overtuigen om ons in dit boeiende maar lastige parcours met raad en daad bij te staan en ik neem deze  gelegenheid te baat om ook iedereen die in ons is blijven geloven en gesteund heeft in deze ultieme reddingspoging van harte te danken voor het vertrouwen .

We zijn vast van plan om dit verhaal verder succesvol af te ronden. The best is yet to come!

 

Eric Van Zele

 

Van Option naar Crescent

 

De Groep heeft op 22 mei 2018 Option NV (huidige Crescent NV) en haar bijhorende dochtervennootschappen overgenomen via een “omgekeerde overname”. Een omgekeerde overname doet zich voor wanneer de entiteit die effecten uitgeeft (de overnemende partij in juridische zin, in dit geval Option NV) wordt geïdentificeerd als de overgenomen partij. Hoewel Crescent Ventures NV (vroegere Crescent NV) wettelijk de dochtervennootschap is, wordt zij voor doeleinden van de geconsolideerde rekeningen dus aangemerkt als de moedervennootschap. Crescent NV (vroegere Option NV) wordt verwerkt als de dochteronderneming. Deze transactie heeft de financiële positie van Crescent NV zeer aanzienlijk gewijzigd, en de geconsolideerde staten inhoudelijk helemaal veranderd. Eveneens mag benadrukt worden dat de 2018 geconsolideerde resultatenrekening niet representatief is voor een volledig jaar operaties van de groep zoals die eind 2018 is samengesteld, doordat enerzijds slechts zeven maanden resultaten van Crescent NV werden meegenomen en dat in haar kosten ook niet-recurrente kosten zijn opgenomen (497.000 EUR opzegvergoedingen en 391.000 EUR kosten voor de omgekeerde overname), en anderzijds slechts negen maanden resultaten van NE-IT Automatisering BV en NE-IT Hosting BV die eind maart 2018 werden overgenomen. De pro-forma omzet van de groep voor een volledig jaar operaties, zou 18.8 miljoen EUR belopen hebben voor een REBITDA van -0.6 miljoen EUR.

De verklaring voor de grootste bewegingen van 2017 naar 2018 in de resultatenrekening en de balans zijn het gevolg van voormelde omgekeerde overname, maar ook van de evolutie van andere wijzigingen in de samenstelling van de groep van het ene jaar op het andere. Zo is Innolumis Public Lighting BV in de groep gekomen op 31 mei 2017, en NE-IT zoals hiervoor vermeld op 31 maart 2018.

 

Overzicht van de resultaten en de resultatenverdeling van de Vennootschap

Geconsolideerde resultaten

 

Voor een gedetailleerd overzicht betreffende de geconsolideerde resultatenrekening en de balans, verwijzen we naar het financieel verslag dat volgt.

 

In de geconsolideerde resultatenrekening van 2018 kunnen de meest opvallende elementen van het geconsolideerd resultaat als volgt worden samengevat in kEUR (duizend EUR):

 

 

 

Volgende tabel toont de analyse van de belangrijkste bewegingen in de opbrengsten tussen 2017 en 2018:

 

 

 

In 2018 haalde Innolumis een omzet van 4.352.000 EUR wat een stijging tenoverstaan van 2017 is van nagenoeg 11%; in 2018 droeg de vennootschap  het hele jaar bij tot de opbrengsten van de groep, waar dit in 2017 maar zeven maanden waren, dit impliceerde een omzetstijging van 1.783.000 EUR voor de groep.

De acquisitie van de beide NE-IT’s door 2Invision Managed Services BV werd op 31 maart 2018 ondertekend. Zij droegen bij in de omzetstijging van de groep voor 2.351.000 EUR Zij haalden in 2018 gezamenlijk een omzet van 3.192.000 EUR, een stijging met 20% in vergelijking met 2017.

Crescent NV (voorheen Option NV) werd slechts de laatste zeven maanden van 2018 meegenomen in de groepsresultaten wat wel leidde tot een bijdrage van 2.073.000 EUR in de stijging van de groepsomzet, maar wat wel een daling in omzet voor de vennootschap zelf betekende met 35% in vergelijking met 2017. Deze daling is uitsluitend toe te schrijven aan de mindere verkoop van de Cloudgate producten waarvan de introductie van het nieuwe aangekondigde gamma met zes maanden werd uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2019 omwille van certificatieproblemen.

Ook SAIT BV moest in 2018 een omzetdaling slikken van 20%. De totale omzet kwam in 2018 uit op 3.619.000 EUR een daling van 942.000 EUR invergelijking met 2017. De twee oorzaken waren enerzijds de vertraagde oplevering van enkele grote projecten, en anderzijds de gedaalde portefeuille aan nieuwe projecten.

De impact van voorgaande omzetwijzigingen op de REBITDA 2018 worden in volgende tabel weergegeven:

 

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk de correlatie tussen de toegenomen of gedaalde omzet en de bijdrage aan de groeps-REBITDA, met als enige uitzondering de resultaten van Crescent NV, waar de gestegen omzet voor de groep negatief heeft bijgedragen aan het groepsresultaat. Crescent NV heeft in 2018 een negatieve EBITDA van 2miljoen EUR gerealiseerd, waarvan er 888.000 EUR niet-recurrente kosten waren. Evenwel, was dit een verslechtering van de EBITDA met 220.000 EUR vergeleken met 2017, ondanks de kostenverlaging met 1miljoen EUR in 2018.

 

Het negatieve netto resultaat van 2018 van 25.859.000 EUR werd in hoge mate bepaald door de bijzondere waardevermindering op de initiële goodwill van 28.040.000 EUR ontstaan ten gevolge van de waardering van Crescent NV tijdens de omgekeerde overname. Deze goodwill werd teruggebracht tot 4.420.000 EUR door een waardevermindering van 23.620.000 EUR.

 

In lijn met de interne opvolging van haar activiteiten heeft de vennootschap haar activiteiten opgesplitst in volgende segmenten:

 • Solutions – bevat alle activiteiten betreffende de productie van datakaarten, USB apparaten, routers en ingebouwde modules, het end-to-end dienstenaanbod alsook de activiteiten omtrent het bouwen en onderhouden van telecom-, aarding- en blikseminstallaties en installaties voor draadloze communicatie in gesloten ruimtes; tot dit segment behoren Crescent NV, SAIT BV en Aardingen Maro Bvba
 • Services – bevat alle diensten omtrent het beheer van de ICT-omgeving en software voor klanten in publieke en private datacenter-omgevingen, alsook voor kleine en middelgrote bedrijven; de vennootschappen die tot dit segment behoren zijn 2Invision Managed Services BV in Nederland, en NV in België, verder de NE-IT’s en de servicedivise van SAIT BV.
 • Lighting – bevat alle activiteiten gerelateerd aan LED straatverlichting en komt momenteel overeen met de vennootschap Innolumis.

 

Hierna volgt een analyse van de opbrengsten en de bedrijfsresultaten van de Groep per gerapporteerd segment:

 

 

 

Opbrengsten van
externe klanten

Resultaat van het
operationeel segment

In duizend EUR

 

 

 

 

 

2018

2017

2018

2017

 

Solutions

6 249

4 735

( 1 939)

(  564)

Services

6 195

4 197

(  289)

(  172)

Lighting

4 353

2 570

39

(  421)

Totalen

16 796

11 502

( 2 190)

( 1 157)

 

 

 

 

 

Intersegment opbrengsten / resultaten

(  122)

(  119)

-

-

Niet toegewezen bedrijfskosten

-

-

( 23 670)

(  734)

Totaal opbrengsten / Bedrijfsverlies

16 675

11 383

( 25 860)

( 1 891)

 

 

 

 

 

REBITDA bijdragen van de segmenten Services en Lighting waren positief voor resp. 336.000 EUR en 175.000 EUR, maar door de negatieve REBITDA van het segment Solutions van 706.000 EUR, kwam de totale REBITDA voor de groep uit op -195.000 EUR.

 

In de balans van eind 2018 zijn volgende de belangrijkste posten:

 

 

 

Door de omgekeerde overname steeg het eigen vermogen, maar werd ook de goodwill navenant verhoogd. Een volledige detaillering van de beschrijving van de verwerking en de onderliggende assumpties is terug te vinden in de toelichtingen van het financieel verslag.

 

Op 22 mei 2018, keurde de bijzondere algemene vergadering van Crescent NV een kapitaalverhoging goed door de inbreng in natura van schuldvorderingen ten bedrage van 11.300.117€ en door de inbreng in natura van de aandelen van Crescent Ventures NV ten bedrage van 10.125.000€. Het kapitaal van de vennootschap kwam op die wijze op een bedrag van 36.304.321€, en het aantal aandelen steeg van 297.584.091 naar een totaal van 1.368.839.925.

Alle rapporten betreffende deze bijzondere algemene vergadering staan online op https://www.option.com/about-investor/.

Vooraleer voormoemde inbreng van schuldvorderingen op 22 mei gebeurde, hadden verschillende aandeelhouders begin 2018 nieuwe financiële middelen ter bechikking gesteld ten bedrage van 2.1 miljoen€, Deze zijn eveneens op 22 mei ingebracht.

 

Op 27 september jl. deelde de vennootschap mee dat de kredietovereenkomst met Belfius Bank om de resterende niet-financiële historische schuldverplichtingen (1,5 miljoen€) te herfinancieren en te herstructureren en de onderneming te ondersteunen met een werkkapitaalkredietlijn van 1,5 miljoen€ werd ondertekend na de goedkeuring door Gigarant. Op jaareind is hiervan in totaal voor resp. 1.45 miljoen€ en 1.5 miljoen€ opgenomen.

Bovendien is Van Zele Holding NV ingegaan op de vraag van Belfius en Gigarant om een additionele kredietlijn van € 0,5 miljoen ter beschikking te stellen als extra buffer moesten bepaalde aannames in het liquiditeitsplan van de Groep niet kunnen gerealiseerd worden. Op jaareinde is van deze kredietlijn 0.4miljoen€ opgevraagd.

 

 

 

 

Statutaire jaarrekening van de Vennootschap

 

De omzet voor het volledige jaar bedroeg 3,4 miljoen EUR, een daling met 35% in vergelijking met het vorige boekjaar. Deze daling werd zowel in producten als in engineering services vastgesteld, enerzijds door het uitstel van de introductie van het nieuwe Cloudgate mini en micro gamma naar 2019, anderzijds door de verlaging van afname van engineering services door Danlaw Inc.

 

De bedijfskosten daalden van 7.5 miljoen EUR naar 4.0 miljoen EUR, resulterend in een negatief operationeel resultaat of EBIT van 2,1 miljoen EUR, hetzelfde van in 2017. In dit resultaat zijn in 2018 voor 0.9 miljoen EUR opgenomen aan niet-recurrente kosten (0.5 miljoen EUR opzegvergoedingenen  0,4 miljoen EUR kosten voor de omgekeerde overname).

 

In de financiële opbrengsten is een niet-recurrente opbrengst van 0,2 miljoen EUR opgenomen dankzij de verkoop van de aandelen die de vennootschap bezat in Autonet Mobile Inc. Deze waren in de vorige boekjaren in de rekeningen volledig afgewaardeerd.

De financiële kosten daalden van 0.4 miljoen EUR in 2017 naar 0,1 miljoen EUR in 2017, vooral te wijten aan de daling in de financiële schulden.

 

Het nettoresultaat bleef met een verlies van 2,0 miljoen EUR ongeveer op hetzelfde niveau van 2017 ( 2,1 miljoen EUR).

 

De belangrijkste bewegingen in de balans worden verklaard door de inbreng van Crescent Ventures NV in het kapitaal van de Vennootschap voor 10.1 miljoen EUR en van schuldvorderingen voor in totaal een bedrag van 11.3 miljoen EUR. Voor de voornaamste assumpties en sensitiviteiten van de onderliggende waardering verwijzen wij naar toelichting 9 van het geconsolideerd jaarverslag.

 

Hierdoor verhoogde het kapitaal van 14,9 miljoen EUR naar 36,3 miljoen EUR, verhoogden de financiêle vaste activa naar 10,2 miljoen EUR en daalden de financiële schulden op meer dan één jaar met 7,0 miljoen EUR en op ten hoogste één jaar met 1,8 miljoen EUR. Bovendien werden door aandeelhouders nog bijkomend 2,1 miljoen EUR middelen ter beschikking gesteld begin 2018 die eveneens in het kapitaal zijn omgezet. De bestaande financiële schuld op meer dan één jaar van 0,4 miljoen EUR betreft een schuld aan Van Zele Holding NV, die voor het grootste stuk werd gebruikt om aan de dochtervennootschap Crescent Ventures een voorschot toe te staan voor de aankoop van de minderheidsbelangen in 2Invision Managed Services BV.

Verder stond Belfius Bank een kredietlijn van 1,5 miljoen EUR toe, voor 60% gewaarborgd door Gigarant NV. Als zekerheid voor deze kredietlijn werden het handelsfonds en de verworven aandelen in Crescent Ventures NV in pand gegeven.

Eind 2018 is van deze kredietlijn 1,45 miljoen EUR opgenomen. Deze werd vooral aangewend om de achterstallige schulden aan sociale lasten, belastingen en leveranciers af te bouwen.

 

Op een balanstotaal van 12,4 miljoen EUR bedroeg het totale eigen vermogen 4,5 miljoen EUR op 31 december 2018.

 

Bestemming van het resultaat

 

De Raad van Bestuur stelt voor om het niet-geconsolideerde nettoverlies van 2,0 miljoen EUR over 2018 toe te voegen aan het overgedragen verlies van de vorige boekjaren om het daardoor in totaal van 48 naar 50 miljoen EUR te brengen.

 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN DIE PLAATSVONDEN NA AFLOOP VAN HET BOEKJAAR

 

De kaspositie van de groep blijft beperkt, maar de referentie-aandeelhouders hebben aangegeven de vennootschap te blijven ondersteunen. Dit werd ook geconcretiseerd in april 2019 door de terbeschikkingstelling door Van Zele Holding NV van een bijkomende kredietlijn van 450.000 €, waarvan 325.000€ onmiddellijk werd ingestort, en door Alychlo NV door een bijkomende toegestane lening van 400.000€ die eveneens ingestort werd.

Bijkomend werden er door kleinere aandeelhouders nog voor in totaal 200.000€ instortingen beloofd.

 

Op 27 maart 2019 werden ook de overeenkomsten definitief afgerond voor de overname van de minderheidsbelangen (40.5%) van 2Invision Managed Services BV. De resterende aandelen aangehouden door AJUST B.V. en PP Technology Group B.V. werden overgenomen voor een totaal bedrag van 1.065.000 EUR. Hiervan werd 325000 EUR voldaan als voorschot in 2018 door een betaling in cash en wordt 740.000 EUR voldaan in 2019 middels levering van aandelen in het aandelenkapitaal van Crescent NV. De waarde van het merendeel van deze aandelen wordt vastgelegd op € 0.02. Het aantal te leveren aandelen bedraagt aldus 34.157.500.

 

Op 13 april 2019 werd een addendum getekend aan de overeenkomst voor de overname van de beide NE-IT bedrijven. Hierin wordt een nieuwe regeling voorzien voor de nog te betalen bedragen voor de overname. De laatste tranche (van de Koopprijs) van 700.000 EUR wordt als volgt voldaan. Een bedrag van 160 EUR werd op 26 april 2019 betaald en een bedrag van 74.000 EUR zal op 31 mei 2019 worden betaald. Ten aanzien van het (restant-)bedrag van 466.000 EUR wordt overeengekomen dat deze wordt voldaan door Crescent Ventures middels levering van aandelen aan toonder in het aandelenkapitaal van Crescent  behoudens het bepaalde in sub b. De waarde van ieder aandeel wordt vastgesteld op € 0,04. Levering van de aandelen zal op navolgende wijze geschieden:

 1. Verkoper maakt aanspraak op levering van 11.650.000 aandelen aan toonder in het aandelenkapitaal van Crescent. Crescent Ventures is gehouden om voornoemd aantal vrij verhandelbare aandelen uiterlijk binnen 31 dagen nadat voornoemd aantal door Crescent zijn uitgegeven, doch uiterlijk op 31 augustus 2019 te leveren op de effectenrekening van Verkoper.
 2. Verkoper is ermee bekend dat Crescent Ventures op 13 april 2019 niet over vrij verhandelbare aandelen in het aandelenkapitaal van Crescent beschikt. Mocht Crescent Ventures er niet in slagen de in voornoemd artikellid genoemde aandelen tijdig te leveren, dan maakt Verkoper jegens Koper aanspraak op betaling van het restantbedrag ad 466.000 EUR ter zake van de Koopprijs. Deze vordering wordt alsdan op 14 september 2019 opeisbaar.

 

Voor de verplichtingen inzake de overname van de minderheidsbelangen van 2Invision Managed Services BV heeft Van Zele Holding NV zich bereid verklaard deze tijdelijk van Crescent NV over te nemen.

Na betaling van het voorschot van 325.000 EUR in 2018 moesten door Crescent Ventures NV nog  in totaal 31.315.000 aandelen van Crescent NV in april 2019 aan de minderheidsaandeelhouders worden geleverd, en nog 2.842.500 aandelen voor eind juli 2019.

 

Eind 2018 heeft de Vennootschap een vraag voor kwijtschelding van bijdrageopslagen bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerhedi ingediend. In april 2019 ontving zij bericht dat de betaalde boetes in de jaren 2013 tot 2017 volledig werden kwijtgescholden ten bedrage van 603.000€. Dit bedrag mag in mindering worden gebracht van de volgende betalingen van sociale schulden. Dit bedrag zal opgenomen worden in de resultaten van 2019; de kasuitgaven van 2019 zullen daardoor naar schatting met 480.000€ verminderen, deze van 2020 met 123.000€.

 

 

KRITISCHE BEOORDELINGEN

 

Continuïteit

 

In 2018 zette de groep een aantal cruciale stappen in haar ambitie om zich te heroriënteren en herstructureren. Op 22 mei 2018 werden alle, behalve 0,5 miljoen EUR, externe financieringsschulden (converteerbare obligatieleningen en brugfinancieringen) ingebracht in het kapitaa en werden tevens de activiteiten van Crescent Ventures ingebracht.

Dit stelde de groep in staat om in september 2018 met Belfius een bijkomende kredietfinanciering af te sluiten, voor 60% gewaarborgd door Gigarant. Dit heeft de Groep in staat gesteld om haar liquiditeitspositie te verbeteren, door enerzijds een herschikking van de korte termijn financiële schuld met € 1,25 miljoen naar lange termijn, en anderzijds een bijkomende kredietlijn van € 1,5 miljoen die is aangewend ter afbetaling van een aantal achterstallige schulden. Bovendien is Van Zele Holding NV ingegaan op de vraag van Belfius en Gigarant om een additionele kredietlijn van € 0,5 miljoen ter beschikking te stellen als extra buffer moesten bepaalde aannames in het liquiditeitsplan van de Groep niet kunnen gerealiseerd worden.

Eind december 2018 bedroeg de opname van het Belfiuskrediet evenwel reeds 1.45 miljoen EUR en de opname van de additionele kredietlijn van Van Zele Holding beliep 0.4 miljoen EUR. De cashpositie eind december blijft beperkt en stond op 0.6 miljoen EUR. De bruto financiële schuld bedroeg op dat ogenblik 4.6 miljoen EUR.

 

De realisatie van de diverse driejarenplannen zou verder moeten toelaten om de nog voorziene liquiditeitstekorten in enkele vennootschappen meer dan aan te vullen met kasoverschotten in andere. De resultaat-en kasgeneratietendenzen in de lighting en services segmenten ogen positief en compenseren de kastekorten van de vernnootschappen in het Solutions segment, die nog wegen op de liquiditeitspositie van de groep.

Met de introductie vanaf het tweede kwartaal  van 2019 van enkele nieuwe producten en de beweging naar oplossingen en software verwacht het management dat ook de kasverliezen van Crescent NV zullen kunnen worden gestopt, zodat deze vennootschap geleidelijk aan zal beginnen bijdragen tot positieve kasstromen.

Hoewel de raad van bestuur het volste vertrouwen heeft in de realisatie van het driejarenplan voor de groep, betekenen deze voor een aantal activiteiten in de groep een trendbreuk of versnelling ten opzichte van het verleden. Er bestaat dan ook een risico dat deze kentering in omzet zou kunnen vertraagd worden en de ambitieuze plannen niet gerealiseerd, wat de druk op de liquiditeitspositie kan verhogen. Deze liquiditeitsdruk is in april 2019 trouwens verhoogd door de laatste terugbetaling van een resterende brugfinanciering van 0.5 miljoen EUR, wat de groep noopte tot het verkrijgen van bijkomende financiering vanwege de referentie-aandeelhouders. Begin april 2019  hebben Van Zele Holding NV en Alychlo NV middelen terbeschikkinggesteld voor respectievellijk 325k EUR en 400k EUR, en werden naast Van Zele Holding NV die bijkomend nog125k EUR zal instorten, andere bestaande aandeelhouders bereid gevonden samen nog eens 200k EUR bij te storten.

De huidige referentie-aandeelhouders hebben hun intentie aangegeven om de onderneming van de nodige middelen te voorzien om haar doelstellingen te realiseren en de urgente werkkapitaalnoden op te vangen en de raad van bestuur heeft er vertrouwen in dat, indien nodig, dit ook zal gebeuren.

De Vennootschap onderhandelt daarnaast verder met enkele leveranciers om betalingsplannen af te spreken of te herzien, zodat dit ook binnen de bestaande kasprojecties kan worden geabsorbeerd zonder nood aan bijkomende financiering.

De Raad van Bestuur is van oordeel dat door de combinatie van deze maatregelen en de succesvolle afronding van de reeds ondernomen acties, de Vennootschap over voldoende middelen zal beschikken over de komende 12 maanden om haar plan te realiseren en bevestigt op die basis de waarderingsregels inzake continuïteit.

 

Volledig persbericht met tabellen hierwww.option.com/about-investor

 

 

 

 

CONTACT

Edwin Bex

Gaston Geenslaan 14

B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32 (0) 16 31 74 11

FAX: +32 (0) 16 31 74 90

E-mail: investor@option.com

www.option.com

www.crescent-ventures.com

 

 

 

 

+ Certification

11/04/2013 GlobeSurfer III Reference Manual

GlobeSurfer III Reference Manual - revised on 5th March 2012

+ Beemo

15/03/2013 Beemo datasheet

+ CloudGate

+ Expansion Cards

+ GlobeSurfer iCON

+ GlobeSurfer iCON 7.2

11/04/2013 iCON 7.2 firmware and software updater

The iCON 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeSurfer iCON 7.2 S

11/04/2013 iCON 7.2 firmware and software updater

The iCON 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeSurfer iCON HSUPA E

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeSurfer II 1.8

+ GlobeSurfer II 7.2 E

18/03/2013 Dynamic DNS setup

Step by step description on how to set up Dynamic DNS in GlobeSurfer II 7.2

+ GlobeSurfer III

11/04/2013 GlobeSurfer III Reference Manual

GlobeSurfer III Reference Manual - revised on 5th March 2012

04/01/2013 GlobeSurfer® III Notifier software 1.0.0.91

This application is the interface between the GlobeSurfer® III device and your personal desktop. It allows you to see incoming messages, phone calls, etc. on your desktop.

04/01/2013 IPSec configuration document V2

This document provides a description of how to configure an IPSec tunnel on
the GlobeSurfer® III.

+ GlobeSurfer X.1

19/03/2013 GlobeSurfer X.1 Firmware 210.124.4.010

This firmware updater cannot be run on a MAC running Safari browser. Please use Firefox or Chrome.
This firmware updater cannot be used for devices purchased through a network operator. Please contact your network operator for further information.

+ GlobeSurfer3+

04/01/2013 GlobeSurfer® III+ Firmware R1N89

Please read 'What is new in firmware R1N89' document for updates in this firmware revision.

Note: The firmware upgrade process can take up to 20 minutes. Interrupting the process might lead to permanent failure of the device. Note: this update cannot be used with devices purchased through a network operator. Please contact your network operator directly for assistance.

04/01/2013 What is new in firmware R1N89

Please read document for new features in this firmware R1N89

04/01/2013 GlobeSurfer® III Notifier software 1.0.0.91

This application is the interface between the GlobeSurfer® III device and your personal desktop. It allows you to see incoming messages, phone calls, etc. on your desktop.

04/01/2013 GlobeSurfer® III+ 1.4 FAQ in PDF format

Frequently Asked Questions

04/01/2013 GlobeSurfer III+ Firmware update procedure 1.0

GlobeSurfer III+ Firmware update procedure

 

04/01/2013 GlobeSurfer® III+ Reference Manual

Revised version to include watchdog and SMS control features.

 

04/01/2013 IPSec configuration document V2

This document provides a description of how to configure an IPSec tunnel on
the GlobeSurfer® III.

04/01/2013 Port Forwarding Configuration V2

This document provides a description of how to configure Port Forwarding rules on the GlobeSurfer® III.

 

04/01/2013 ADSL Failover Configuration V2

This document provides a description of how to configure the ADSL Failover functionality on the GlobeSurfer® III.

 

04/01/2013 Print server and storage server configuration

This document provides a description of how to configure a print server and a file server connected to the USB port of the GlobeSurfer III.

 

+ GlobeTrotter

+ GlobeTrotter 3G

+ GlobeTrotter 3G Quad

+ GlobeTrotter 3G/EDGE

+ GlobeTrotter Combo

+ GlobeTrotter Combo EDGE

+ GlobeTrotter EDGE

+ GlobeTrotter Ex Converter

+ GlobeTrotter Ex Converter 5

+ GlobeTrotter Express 441

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
10/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for GlobeTrotter Express 441 & 442)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter Express 442

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
10/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for GlobeTrotter Express 441 & 442)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter Express 7.2 E

11/04/2013 GlobeTrotter Express 7.2 firmware and software updater

The GlobeTrotter Express 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.2
GlobeTrotter Connect for Windows 2.2.0.536
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.159

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter Express HSUPA E

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

05/03/2013 GlobeTrotter Express HSUPA firmware and software upgrader

The GlobeTrotter Express HSUPA device will be updated to :
    Firmware 2.12.3Hd
    Windows software : GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
    MAC software : GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

+ GlobeTrotter Express HSUPA W

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

05/03/2013 GlobeTrotter Express HSUPA firmware and software upgrader

The GlobeTrotter Express HSUPA device will be updated to :
    Firmware 2.12.3Hd
    Windows software : GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
    MAC software : GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

+ GlobeTrotter Fusion

+ GlobeTrotter Fusion + 3G/EDGE (EMEA)

+ GlobeTrotter Fusion + HSDPA (EMEA)

+ GlobeTrotter Fusion Quad

+ GlobeTrotter GT MAX 7.2 Ready E

11/04/2013 GlobeTrotter GT Max 7.2 firmware and software updater

GlobeTrotter GT Max 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter GT MAX 7.2 Ready W

11/04/2013 GlobeTrotter GT Max 7.2 firmware and software updater

GlobeTrotter GT Max 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter GT MAX E

+ GlobeTrotter GT MAX HSUPA E

11/04/2013 Firmware and software updater for GlobeTrotter Max HSUPA

The GlobeTrotter GT Max HSUPA device will be updated to :
Firmware 2.12.3Hd
Windows software to GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
MAC software to GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter GT MAX HSUPA W

11/04/2013 Firmware and software updater for GlobeTrotter Max HSUPA

The GlobeTrotter GT Max HSUPA device will be updated to :
Firmware 2.12.3Hd
Windows software to GlobeTrotter Connect 3.0.0.866
MAC software to GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ GlobeTrotter HSDPA

+ GlobeTrotter HSDPA 7.2 Ready E

11/04/2013 GlobeTrotter GT Max 7.2 firmware and software updater

GlobeTrotter GT Max 7.2 will be updated to:
Firmware 2.5.11
GlobeTrotter Connect for Windows 2.3.0.630
GlobeTrotter Connect for MAC 1.3.0.164

+ Gobi 1000

+ Gobi 2000

+ GTM378 E

+ GTM378 EL

+ GTM378 JD

+ GTM378 W

+ GTM380 E

05/03/2013 GlobeTrotter Connect for modules

Version 3.0.0.866
Connection software for Windows 2000, XP and Vista

+ GTM382 AWS

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

+ GTM382 E

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

+ GTM382 W

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

+ GTM501

+ GTM601W/GTM609W

16/05/2013 GPS AT command spec
16/05/2013 AT command spec
03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

16/01/2013 Windows driver 5.2.5.0

Windows 7 support: - NDIS connection mode : legacy - GPS mode : legacy
Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

+ GTM661W

16/05/2013 GPS AT command spec
16/05/2013 AT command spec
03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

16/01/2013 Windows driver 5.2.5.0

Windows 7 support: - NDIS connection mode : legacy - GPS mode : legacy
Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

+ GTM671W/GTM679W

16/05/2013 GPS AT command spec
16/05/2013 AT command spec
03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

26/01/2013 Windows 7 driver 5.1.40.0

Supports Windows 7 only: - NDIS connection mode: Mobile Broadband - GPS mode: legacy + Sensor and Location Platform
No support for Windows 2K / Windows XP / Windows Vista

16/01/2013 Windows driver 5.2.5.0

Windows 7 support: - NDIS connection mode : legacy - GPS mode : legacy
Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

+ GTM681W/GTM689W

03/05/2013 Windows driver 1.0.5.3

Supports Windows 2K / Windows XP / Windows Vista and Windows 7

03/05/2013 Linux driver 1.10.0

Supports Linux kernel versions 2.6.27 to 3.2

+ GTM809U

+ iCON 210

+ iCON 225

25/01/2013 Mac Driver 2.18.0
07/06/2013 iCON 225 Superfire firmware upgrader

This upgrader will upgrade the iCON 225 to firmware version 2.5.24
Note: This flasher can only upgrade Option standard iCON 225 devices. 

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 315

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

+ iCON 322

11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.0 for Windows

GlobeTrotter Connect 3.0 for Windows 2000, XP and Vista

11/04/2013 GlobeTrotter Connect for MAC

GlobeTrotter Connect for MAX OSX 10.3, 10.4, 10.5

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 401

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 iCON 401 firmware upgrader

Firmware upgrader to version 2.12.0
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

18/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for MAC

For MAC OSX 10.5, 10.6 and 10.7

15/03/2013 uCan Connect Standard 2.2.3.230 for Windows

For Windows XP 32 bit (SP3 recomended), Windows Vista 32 & 64 bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

+ iCON 431

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

20/03/2013 iCON 431 firmware and software upgrader

Upgrade firmware to version 2.12.0Hd and software to GlobeTrotter Connect 3.1.0.1086 for Windows and 3.1.19 for MAC OSX
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 451

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

20/03/2013 iCON 451/452 GlobeTrotter Connect for Windows

Connection software for Windows XP, Vista, and 7 (Legacy mode only)

20/03/2013 iCON 451/452 firmware and software upgrader

Upgrade firmware to version 2.12.0Hd and software to GlobeTrotter Connect 3.1.0.1162 for Windows and 3.1.78 for MAC OSX
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 452

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
20/03/2013 GlobeTrotter Connect for MAC OSX Version 3.1.78

Supports up to MAC OSX 10.6

20/03/2013 iCON 451/452 GlobeTrotter Connect for Windows

Connection software for Windows XP, Vista, and 7 (Legacy mode only)

20/03/2013 iCON 451/452 firmware and software upgrader

Upgrade firmware to version 2.12.0Hd and software to GlobeTrotter Connect 3.1.0.1162 for Windows and 3.1.78 for MAC OSX
This upgrader is designed for Option standard device only. For devices purchased through a network operator, please contact your operator for assistance.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 461

20/03/2013 iCON 461 GPS control panel for Windows

Enables the user to activate or deactivate the GPS port

20/03/2013 iCON 461 GPS control panel for MAC

Enables the user to activate or deactivate the GPS port

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 505

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for MAC)

GlobeTrotter Connect 3.1 for MAC OSX 10.5, 10.6

11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for Windows)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

20/03/2013 iCON 505 firmware and software upgrader

Upgrade frimware to version 3.19.0 (HSDPA category to 14.4 mbps) and software to uCan Connect version 2.2.3.230.

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 505 M

25/01/2013 Mac Driver 3.33.0
11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for MAC)

GlobeTrotter Connect 3.1 for MAC OSX 10.5, 10.6

11/04/2013 GlobeTrotter Connect 3.1 (for Windows)

GlobeTrotter Connect 3.1 for Windows 2000, XP and Vista

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

+ iCON 711

12/03/2013 How to use the iCON 711 in Linux

The download contains a document on how to use the iCON 711 in Linux.

12/03/2013 iCON 711 Datasheet

+ iCON XY

04/01/2013 Driver installer package 5.1.36.0

This driver installer can only be used in Windows 7 Mobile Broadband mode. After installation, connection of the Option device can be made through Windows Mobile Broadband instead of using Option connection managers.

Important note: This driver CANNOT be installed on any other Microsoft OS than on the Windows 7.
If you already have installed the GlobeTrotter Connect, this driver package CANNOT be installed on top. This will create a driver conflict.

04/01/2013 Driver package 5.0.33.0

Windows 7 Legacy Mode certified drivers.

Note: For use in 5.0.x.x driver upgrade only (e.g. GlobeTrotter Connect). Driver is used in Legacy Mode only. Mobile Broadband features is not supported

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for MAC OSX

uCAN® Connect Standard software for Apple Mac OS X 10.7, OS X 10.6 (64-bit; recommended version 10.6.4), Apple Mac OS X 10.6 (32-bit; recommended version 10.6.4) and Apple Mac OS X 10.5 (recommended version 10.5.8)

 

04/01/2013 uCAN® Connect Standard 2.2.4.449 for Windows

uCAN® Connect software for Windows XP 32bit (SP3 recommended), Windows Vista 32 & 64bit (SP2 recommended) and Windows 7 32 & 64 bit

19/03/2013 iCON XY datasheet

+ SDK

+ uCAN Connect Premium 3.0

+ VIU2

04/01/2013 How to add your APN to VIU²

How to manually add an APN or disable the PIN code of your SIM card

04/01/2013 VIU² FAQ 1.1 in PDF format

Frequently Asked Questions and answers

04/01/2013 VIU² Quick Start Guide

Quick and easy set up (also details LED status indicators)

04/01/2013 VIU² Datasheet

+ XYFI

+ XYFI Power Extensions

08/07/2013 FAQ on XYFI Power Extensions in PDF format

Frequently Asked Questions and answers

+ Annual Reports

+ Half-year reports

+ Board Reports

+ Governance statement

Corporate Governance Statement (NL)

Download here

 

 

 

 
 
 

+ Board of directors

The articles of association stipulate that the Board of Directors is composed of a minimum of three and a maximum of nine members, who are appointed by the general shareholders meeting for a maximum period of six years. The Board of Directors has to contain at least three independent directors.

The Board of Directors is currently composed of three members, namely: Eric Van Zele (Chairman of the Board of Directors), Raju Dandu and Pieter Bourgeois (Representing Crescemus Bvba)

Eric Van Zele

Mr. Eric Van Zele currently serves as Chairman of Reynaers Aluminium and Crescent NV. He was recently appointed chairman of the E17 network of hospitals and of the Hermes decision committee of The Flemish agency for Innovation and entrepreneurship. He continues to serve as a director of Barco NV. Prior to his current mandates Eric served as president and Ceo of Barco NV in Kortrijk from 2009 thru 2016. He served as CEO of Pauwels International (from 2004 thru 2008) and of Telindus nv (2000 thru 2003). Prior to that, he served as Vice President of Raychem Corporation in Menlo park, CA, USA and as Managing Director of Raychem nv in Leuven, Belgium. (1972 thru 1999). He was nominated “Manager of the Year in 2012” and “ICT Personality of 2013”. Eric holds a masters degree in electrical and mechanical engineering from the KUL in Leuven (1972) and postgraduate degrees in management from Stanford University (1992 CA, USA).

 

Raju Dandu

Mr. Raju S. Dandu is the Founder-Chairman of Danlaw Inc. USA. He is also the Managing Director of Danlaw Technologies India Ltd. He is responsible for strategic planning and corporate management of both companies. Prior to founding Danlaw Inc., he held positions at the University of Iowa hospitals, Ford Motor Company, Dana Corporation and worked as an independent consultant at General Motors.  He holds a bachelors’ degree in electronics engineering from Kakinada, India, a masters in electronics from University of Iowa and an MBA from University of Detroit.

 

Pieter Bourgeois

Mr. Pieter Bourgeois, is an Investment Manager at Alychlo NV, the investment firm of Belgian entrepreneur Marc Coucke. Prior to this, Mr. Bourgeois worked as CFO (and in other financial roles) focusing on M&A and strategic projects, gaining business acumen in a variety of sectors and different sizes of companies. Mr. Bourgeois holds a Masters Degree in Industrial Engineering and is an MBA from the Solvay Brussels School of Economics & Management.

 
   
   
   
   
 

+ Analyst Coverage

Guy Sips
Equity Analyst
KBC Securities
E-mail: guy.sips@kbcsecurities.be
Address:
Havenlaan 12 SMK 8374, B-1080 Brussels

Gert De Mesure
Analyst
Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers
E-mail: gert.de.mesure@skynet.be
Address:
Langestraat 221, B-2240 Zandhoven

 

+ Stock Quotes

Information about the Option share price can be found on several websites:

 

We welcome spontaneous applications.

Apply via recruitment@option.com.